اکسچنج بیتکس | Bittex
317 subscribers
84 photos
3 videos
476 links
Download Telegram
to view and join the conversation
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 02:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,030 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,630 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,331,373,646 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,307,597,963 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸99,068,397 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 97,494,613 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 04:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸27,960 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,570 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,336,931,167 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,313,009,853 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸99,834,425 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 98,245,001 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 06:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸27,860 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,450 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,337,358,344 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,312,427,567 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸99,386,789 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 97,729,891 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 08:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸27,900 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,480 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,338,891,879 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,313,932,515 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸99,832,180 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 98,167,857 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 10:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸27,950 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,540 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,340,110,628 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,313,245,080 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸99,289,806 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 97,494,698 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 12:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,000 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,580 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,340,974,384 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,315,576,329 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸99,269,752 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 97,585,144 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 14:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,020 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,620 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,340,917,776 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,316,004,759 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸98,626,807 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 96,988,778 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 16:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,160 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,740 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,343,415,979 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,318,085,718 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸97,848,565 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 96,196,397 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/06/26
ساعت : 18:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,140 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,730 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,334,675,253 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,310,925,996 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸97,316,114 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 95,776,404 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 خلاصه گزارش روزانه نرخ رمزارز ها
⚠️ اتمام معاملات فروش رمزارز به شما
📆 تاریخ : 0/06/27
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
🔺 بیشترین قیمت خرید: 27,870 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 27,450 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 28,270 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 27,870 تومان

📈 بیت کوین
🔺 بیشترین قیمت خرید: 1,349,041,956 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 1,296,578,731 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 1,373,976,507 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 1,322,236,622 تومان

📈 اتریوم
🔺 بیشترین قیمت خرید: 97,751,696 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 93,070,324 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 99,358,939 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 94,719,018 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 خلاصه گزارش روزانه نرخ رمزارز ها
⚠️ اتمام معاملات فروش رمزارز به شما
📆 تاریخ : 0/06/28
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
🔺 بیشترین قیمت خرید: 27,690 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 27,480 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 28,080 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 27,870 تومان

📈 بیت کوین
🔺 بیشترین قیمت خرید: 1,323,588,617 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 1,296,640,148 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 1,351,616,415 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 1,320,755,999 تومان

📈 اتریوم
🔺 بیشترین قیمت خرید: 94,641,785 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 91,506,095 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 96,238,593 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 93,015,425 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 خلاصه گزارش روزانه نرخ رمزارز ها
⚠️ اتمام معاملات فروش رمزارز به شما
📆 تاریخ : 0/06/29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
🔺 بیشترین قیمت خرید: 27,970 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 27,520 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 28,370 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 27,920 تومان

📈 بیت کوین
🔺 بیشترین قیمت خرید: 1,309,537,066 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 1,181,454,805 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 1,334,436,426 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 1,203,267,224 تومان

📈 اتریوم
🔺 بیشترین قیمت خرید: 92,624,110 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 81,591,818 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 94,212,937 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 82,931,664 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 خلاصه گزارش روزانه نرخ رمزارز ها
⚠️ اتمام معاملات فروش رمزارز به شما
📆 تاریخ : 0/06/30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
🔺 بیشترین قیمت خرید: 28,270 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 27,780 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 28,670 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 28,190 تومان

📈 بیت کوین
🔺 بیشترین قیمت خرید: 1,221,191,143 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 1,128,580,885 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 1,243,673,956 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 1,150,110,039 تومان

📈 اتریوم
🔺 بیشترین قیمت خرید: 86,642,882 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 78,971,661 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 88,057,194 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 80,316,870 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 خلاصه گزارش روزانه نرخ رمزارز ها
⚠️ اتمام معاملات فروش رمزارز به شما
📆 تاریخ : 0/06/30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
🔺 بیشترین قیمت خرید: 28,270 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 27,780 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 28,670 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 28,190 تومان

📈 بیت کوین
🔺 بیشترین قیمت خرید: 1,221,191,143 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 1,128,580,885 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 1,243,673,956 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 1,150,110,039 تومان

📈 اتریوم
🔺 بیشترین قیمت خرید: 86,642,882 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 78,971,661 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 88,057,194 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 80,316,870 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 خلاصه گزارش روزانه نرخ رمزارز ها
⚠️ اتمام معاملات فروش رمزارز به شما
📆 تاریخ : 0/06/31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
🔺 بیشترین قیمت خرید: 28,070 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 27,580 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 28,470 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 27,970 تومان

📈 بیت کوین
🔺 بیشترین قیمت خرید: 1,209,082,703 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 1,105,634,016 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 1,232,674,958 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 1,126,387,233 تومان

📈 اتریوم
🔺 بیشترین قیمت خرید: 85,029,779 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 75,433,979 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 86,485,241 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 76,695,899 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 خلاصه گزارش روزانه نرخ رمزارز ها
⚠️ اتمام معاملات فروش رمزارز به شما
📆 تاریخ : 0/07/01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
🔺 بیشترین قیمت خرید: 27,870 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 27,580 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 28,280 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 27,990 تومان

📈 بیت کوین
🔺 بیشترین قیمت خرید: 1,242,085,168 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 1,191,260,390 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 1,265,100,833 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 1,213,824,781 تومان

📈 اتریوم
🔺 بیشترین قیمت خرید: 87,855,753 تومان
🔻 کمترین قیمت خرید: 83,114,862 تومان
🔺 بیشترین قیمت فروش: 89,300,287 تومان
🔻 کمترین قیمت فروش: 84,519,474 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/07/02
ساعت : 02:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,200 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,780 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,258,803,426 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,235,095,069 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸88,620,358 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 87,125,879 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/07/02
ساعت : 04:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,140 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,660 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,262,789,290 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,239,866,188 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸88,487,087 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 87,055,262 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/07/02
ساعت : 06:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,190 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,790 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,252,869,625 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,230,151,752 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸87,406,052 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 85,993,478 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133
📌 اعلام نرخ رمزارز ها
📆 تاریخ : 0/07/02
ساعت : 08:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📈 تتر
❇️ نرخ فروش
🔸28,190 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 27,740 تومان

📈 بیت کوین
❇️ نرخ فروش
🔸1,245,014,305 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 1,222,842,162 تومان

📈 اتریوم
❇️ نرخ فروش
🔸86,624,445 تومان
❇️ نرخ خرید
🔸 85,252,619 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیتکس تسویه های ریالی بصورت آنی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◀️ خرید و فروش از وب‌سایت - Bittex.me ▶️
🌐 Instagram.com/Bittex.ir
🆔 @BittexSupport, @Bittex_ir
📱 0912 233 6133, 0913 033 6133