بهتر از دیروز
3 members
18 photos
1 link
کافیست بهتر از دیروز باشید
Download Telegram
to view and join the conversation
لطفا معمولی نباشید
https://behtarazdiroz.com/?p=71
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
ترس از فقر
https://behtarazdiroz.com/?p=230
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
ترس خوب است یا بد
https://behtarazdiroz.com/?p=222
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
ترس از شکست
https://behtarazdiroz.com/?p=132
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
ترس از دست دادن زمان
https://behtarazdiroz.com/?p=124
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
کمال‌گرایی عامل بازدارنده موفقیت
https://behtarazdiroz.com/?p=253
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
این پنج نفر را پیدا کنید
https://behtarazdiroz.com/?p=245
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
مثلت اعتماد به نفس
https://behtarazdiroz.com/?p=239
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
درس‌هایی از تئوری انتخاب ویلیام گلاسر
https://behtarazdiroz.com/?p=235
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق از قوانین پیروی می‌کنند
https://behtarazdiroz.com/?p=257
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق قورباغه را می‌بوسند
https://behtarazdiroz.com/?p=275
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق خواسته‌های خود را می‌نویسند
https://behtarazdiroz.com/?p=261
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق همیشه در حال یادگیری هستند
https://behtarazdiroz.com/?p=262
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق در کار تیمی قوی هستند
https://behtarazdiroz.com/?p=300
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق مسئولیت پذیرند
https://behtarazdiroz.com/?p=263
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق عملگرا هستند
https://behtarazdiroz.com/?p=302
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق بهتر از دیروز هستند
https://behtarazdiroz.com/?p=322
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom
افراد موفق با موفق‌ها معاشرت می‌کنند
https://behtarazdiroz.com/?p=299
بهتر از دیروز خودت باش
@behtarazdirozcom