Beast&Beauty EMS Training Iran
34 subscribers
18 photos
11 videos
17 links
جديدترين متد ورزشى برای چربی سوزی و تمرين تمام عضلات بدن به صورت همزمان

برای اطلاعات بیشتر:

www.beastandbeauty.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
حلول ماه مبارک رمضان
بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه مبارک باد🌺

التماس دعا🙏🏻

https://t.me/beastandbeauty
🏴 خدا داند
که حیدر کل دین است
میان خلق او
حق الیقین است
تمام عالم و امکان بداند
فقط حیدر امیر المومنین است

🏴شهادت مولای متقیان
علی علیه السلام تسلیت🏴
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شما میتوانید با یک چمدان مجموعه ورزشی خود را راه اندازی کنید
باشگاه سیار، راهکاری است که شما تنها با یک چمدان به راحتی تمامی تجهیزات مورد نیاز خود را به منزل، محل کار و یا حتی فضای باز برده .....
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آموزش EMS در ورزش حرفه ای
ریشه های تحریک الکتریکی عضلانی (EMS) به رشته علوم پزشکی و توانبخشی کاربردی رسیده است. در سال های اخیر، مزایای این نوع آموزش برای ورزشکاران حرفه ای و تفریحی برجسته شده است. بررسی سیستماتیک تحقیق علوم ورزشی توسط دانشگاه ورزشی کلن در سال ۲۰۱۱ نشان داد که آموزش EMS جایگزین آموزش نیروی متداول است. عامل کارایی یک مزیت اضافه در ورزش حرفه ای است. از آنجا که معرفی دستگاه های آموزش EMS تمام بدن که در Beast&Beauty استفاده می شود، پژوهش ها نشان دهنده بهبود قابل توجه آموزش در حداکثر قدرت، سرعت، پریدن و عملکرد اجرا است.
شرح و نتیجه تحقیق
تمرکز بر تحقیق EMS توسط Filipovic و Kleinoeder بیست و دو بازیکن فوتبال حرفه ای از یک تیم فوتبال آلمان در طی یک دوره ۱۴ هفته در آموزش EMS شرکت کردند و در طول دوره تحقیق در زمینه های زیر ۴ بار تست شدند:
عملکرد قدرت
سرعت و عملکرد با حداکثر سرعت دویدن
عملکرد پریدن
سرعت لگد زدن
نتایج تحقیقات EMS نشان داد که بازیکنان در تمرینات خود آموزش دیده بودند. ارزیابی آزمایشهای فردی نشان داد:
(حداکثر) عملکرد قدرت در ۳۰٫۰۷٪ به طور ....www.beastandbeauty.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درمان
EMS به روش ضربهای به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه با شدت بسیار کم توسط تحریک گردش خون همراه با
ریکاوری استفادهشده و انجام آن باعث بهبود تراکم مویرگی میشود. این اثرات میتوانند درصورتیکه پاها در
طول درمان کمی باالتر قرار بگیرند افزایش پیدا کنند. این دورهها میتواند در پایان روز، پیش از خواب، حداقل
دو ساعت پس از آخرین تمرین ورزشی انجام شوند.
توانبخشی
EMS نقش مهمی در توانبخشی انواع آسیبها ایفا کرده و بهصورت گسترده در کلینیکها بهمنظور درمان
VMO یا در موارد آسیب زانو استفاده شود؛ اما ارزش آن در توانبخشی آسیبهای همسترلینگ بهدرستی
درک نشده و کماهمیت در نظر گرفتهشده است.
انتخاب دستگاههای ایزوکینتیک بر EMSباعث طوالنیتر شدن زمانترمیم آسیب خواهند شد چراکه مقاومت
سیالی که این دستگاهها بر مبنای آن عمل میکنند تمام ماهیچهها را بهصورت همزمان تحتالشعاع قرار داده
و باعث کوتاه شدن و خشکی ماهیچه میشود. غالباً، درمان مؤثر شامل EMSمیتواند در مدت ۰۱ روز
ورزشکار را به شرایط تمرین برگرداند.
سنجش آسیب
پس از وقوع آسیب و فوراً در حالتی که پا در وضعیت مستقیم و نرمال خود قرار دارد، دست خود را در امتداد
همسترلینگ برای احساس تورفتگی در ماهیچه جهت