وکالت پرونده های مهاجرت، حقوقی، کیفری، ثبتی و ...
84 subscribers
170 photos
20 videos
10 files
106 links
ارتباط با ما :
@legalAdvisors
Download Telegram
to view and join the conversation
مهاجرت گسترده پرستاران ایرانی در چند ماه اخیر / نظام پرستاری تهران: در چند ماه اخیر بیش از هزار پرستار درخواست خروج از کشور را داده اند / کشور‌های اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا بیشترین درخواست جذب پرستاران ایرانی را دارند / کشور‌ها شرط نمره زبان برای پذیرش پرستار را برداشته اند | سایت انتخاب
https://www.entekhab.ir/fa/news/579163/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
روز مادر و زن بر بانوان گرامی مبارک باد.
حق و باطل با قدر و منزلت اشخاص شناخته نمی شود.
حق را بشناس، اهل آن را خواهی شناخت.
باطل را بشناس، اهل آن را خواهی شناخت.
ولادت بزرگ مردی که عدالت را در جایگاهی برتر از منزلت مدعیان نشاند، بر آن عدالت جوی راستین مبارک باد.
و اوست که به مردانگی معنا بخشید و این روز را بر همگان مبارک گرداند.
همایون بادت این روز و همه روز