🌱عطارى آنلاین مجتبى محقق
360 subscribers
344 photos
1 video
23 links
Mojtaba Mohaghegh Trading
[Herbs & Spices]


👈🏻كامل ترين مجموعه ي گياهان دارويى
👈🏻پخش گياهان دارويى ايرانى و خارجى

🚫پاسخگويى پزشكى و طبابت نداريم🚫
@myherb
09395050585
Download Telegram
🌿 پنجه مریم

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 اگیر ترکی (وج/اکسیر ترکی)

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 اسرول هندی

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 جدوار سفید

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 عنبر الشهب

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 بهمن سرخ

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 موصلی سفید

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 شنجرف / شنگرف

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 صولنجان / سولنجان / سورنجان

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 حب القار | حب الغار

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 چوب آذر / چوب آزار

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585
🌿 جوهر آهن

🔴اینستاگرام: https://instagram.com/atarimojtaba

🌿جهت سفارش و خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید👇🏻

🔴واتساپ: https://api.whatsapp.com/send?phone=989395050585