ارزبیت | ArzBit
5.11K subscribers
94 photos
38 videos
2 files
4.33K links
ادمین خرید و فروش👇
@arzbit_Exchange
انتقادات و پیشنهادات👇
@arzbit_support
پرسش های متداول👇
@arzbit_Question

سایت 👇
🌐 www.arzbit.org
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/06/30 ساعت: 08:39
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32380 تومان

💰خرید 32050 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/06/30 ساعت: 13:25
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32300 تومان

💰خرید 32000 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/06/31 ساعت: 08:38
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32700 تومان

💰خرید 32350 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org   
👨‍💻 @arzbit_exchange  👈ارتباط با ما
📞 +989921182531  (08:30-22:00)
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/06/31 ساعت: 15:01
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32500 تومان

💰خرید 32150 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/06/31 ساعت: 21:39
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32400 تومان

💰خرید 32050 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/07/02 ساعت: 08:31
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32100 تومان

💰خرید 31800 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org   
👨‍💻 @arzbit_exchange  👈ارتباط با ما
📞 +989921182531  (08:30-22:00)
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/07/02 ساعت: 11:42
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32200 تومان

💰خرید 31850 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/07/02 ساعت: 13:45
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32300 تومان

💰خرید 31900 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/07/02 ساعت: 21:30
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32200 تومان

💰خرید 31700 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/07/04 ساعت: 08:34
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32450 تومان

💰خرید 32150 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
اعلام نرخ تتر
USDT Price

🗓تاریخ 1401/07/04 ساعت: 13:33
ــــــــــــــــــــــــــــ
نرخ تتر

💰فروش 32500 تومان

💰خرید 32180 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــ

🚀خرید و فروش با پرداخت آنی
اطلاع از قیمت سایر ارزهای دیجیتال در سایت ارزبیت

🌐 https://arzbit.org
👨‍💻 @arzbit_exchange 👈ارتباط با ما
📞 +989921182531 (08:30-22:00)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM