10.14 K ALPH transferred (918.22 USDT)
19TJU...WVCy6 to 126rZ...r6HWe
#blockchain

TX link
10.14 K ALPH transferred (921.79 USDT)
126rZ...r6HWe to 19TJU...WVCy6
#blockchain

TX link
10.14 K ALPH transferred (923.39 USDT)
19TJU...WVCy6 to 14vYk...wqJog
#blockchain

TX link
10.16 K ALPH transferred (924.78 USDT)
14vYk...wqJog to 1GNZS...DQY47
#blockchain

TX link
10.15 K ALPH transferred (924.19 USDT)
1GNZS...DQY47 to 14vYk...wqJog
#blockchain

TX link
10.14 K ALPH transferred (923.38 USDT)
14vYk...wqJog to 19TJU...WVCy6
#blockchain

TX link
10.19 K ALPH transferred (927.14 USDT)
19TJU...WVCy6 to 1GNZS...DQY47
#blockchain

TX link
10.21 K ALPH transferred (938.82 USDT)
1GNZS...DQY47 to 126rZ...r6HWe
#blockchain

TX link
10.19 K ALPH transferred (928.07 USDT)
126rZ...r6HWe to 19TJU...WVCy6
#blockchain

TX link
10.17 K ALPH transferred (925.70 USDT)
19TJU...WVCy6 to 14vYk...wqJog
#blockchain

TX link
10.18 K ALPH transferred (926.47 USDT)
14vYk...wqJog to 126rZ...r6HWe
#blockchain

TX link
10.18 K ALPH transferred (927.20 USDT)
126rZ...r6HWe to 19TJU...WVCy6
#blockchain

TX link
10.18 K ALPH transferred (927.11 USDT)
19TJU...WVCy6 to 126rZ...r6HWe
#blockchain

TX link
10.19 K ALPH transferred (927.69 USDT)
126rZ...r6HWe to 19TJU...WVCy6
#blockchain

TX link
10.21 K ALPH transferred (929.92 USDT)
19TJU...WVCy6 to 1GNZS...DQY47
#blockchain

TX link
10.19 K ALPH transferred (927.45 USDT)
1GNZS...DQY47 to 126rZ...r6HWe
#blockchain

TX link
10.00 K ALPH transferred (910.50 USDT)
126rZ...r6HWe to 16pFS...1EqVt
#blockchain

TX link
🔴 Exchange: #Gateio

Sell Volume: 10.00 Kℵ
Total: 900.0 USDT (at 0.09 USDT)

#exchange
🔴 Exchange: #Gateio

Sell Volume: 5.00 Kℵ
Total: 450.75 USDT (at 0.0901 USDT)

#exchange
15.79 K ALPH transferred (1.42 K USDT)
1CHHx...c63A4 to Gate.io
To exchange: gateio
#blockchain

TX link