کارخانه آجرسفالین اصفهان
74 members
324 photos
1 video
52 links
تولیدکننده برتر وباکیفیت انواع آجرسفال:
(تیغه.لفتون.آجرنما.سقفی.آجربهمنی.فندوله.زبره..)
جهت کسب اطلاعات بیشترومشاوره به وب سایت یا با شماره های زیرتماس حاصل فرمایید
www.sofalinajoor.ir
www.ajoorsofalin.ir
0913-974-1136
0913-974-1478
Download Telegram
to view and join the conversation
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجران_سفال
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_مهدیه
#آجر_کوثر
#آجر_وطن
#آجر_اصفهان_فتاحی
#آجر_نمونه
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_تیغه
#آجر_سقفی
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی


آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #ساختمان #آجرنسوز #آجرسفال #اجراصفهان #کارخانه_اجر #شرکت_اجرسفال #آجرتهران #آجریزد #آجر
آجر #آجر_نما #آجر_نسوز #نما #نماي_ساختمان #ساختمان #ساختمانسازي #دكوراسيون #معماري #بنايي #نما_ساختمان #نما_مدرن #نسوز #پروژه #آجر_سفال #آجر_اصفهان #آجر_سفال #آجر_سفالین_اصفهان #اجر_ده_سوراخ #اجرسفال #اجر_سه_گل #اجرلفتون #اجران_سفال #اجرسفال_ارزان #اجر_سفال #ایتال #اجرسفال_فومدار #اجرسفال_یزد #اجرسفالین_اصفهان #اجرعراقی
آجرنما #آجرنسوز #آجرشاموتی #آجرقزاقی #اجرنمانسوز #اجرانگلیسی #اجرنسوزاصفهان #اجرنسوز_نما #آجرنسوز_رمضانی #آجرنسوزآذرخش #اجرنسوز_نماچین #آجرنسوزرضوان #اجرنسوز_تهران #آجرنسوز_کهن_سرام #اجرن
کارخانه آجر سفالین ممتاز اصفهان
تلفن :۰۹۱۳۹۷۴۱۴۷۸
تلفن : ۰۹۱۳۹۷۴۱۱۳۶
سایت: www.ajoosofalin.ir
تلگرام: https://t.me/ajoorsofalin
اینستگرام: ajoorsofalin@

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
۱- تولید انواع آج سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی۸
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_سفال_توحید_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#آجر_سفال_اصفهان
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#آجر_سفال_ممتاز
#آجر_لفتون_قرمز
#اجر_سه_گل
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر_لفتون_دوقلو
#آجر_لفتون_زرد
#نرگس_کلباسی
#آجر_سفال_ممتاز_اصفهان
#آجر_ممتاز_اصفهان
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
کارخانه آجر سفالین ممتاز اصفهان
تلفن :۰۹۱۳۹۷۴۱۴۷۸
تلفن : ۰۹۱۳۹۷۴۱۱۳۶
سایت: www.ajoosofalin.ir
تلگرام: https://t.me/ajoorsofalin
اینستگرام: ajoorsofalin@

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
۱- تولید انواع آج سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی۸
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_سفال_توحید_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#آجر_سفال_اصفهان
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#آجر_سفال_ممتاز
#آجر_لفتون_قرمز
#اجر_سه_گل
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر_لفتون_دوقلو
#آجر_لفتون_زرد
#نرگس_کلباسی
#آجر_سفال_ممتاز_اصفهان
#آجر_ممتاز_اصفهان
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
کارخانه آجر سفالین ممتاز اصفهان
تلفن :۰۹۱۳۹۷۴۱۴۷۸
تلفن : ۰۹۱۳۹۷۴۱۱۳۶
سایت: www.ajoosofalin.ir
تلگرام: https://t.me/ajoorsofalin
اینستگرام: ajoorsofalin@

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
۱- تولید انواع آج سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی۸
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_سفال_توحید_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#آجر_سفال_اصفهان
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#آجر_سفال_ممتاز
#آجر_لفتون_قرمز
#اجر_سه_گل
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر_لفتون_دوقلو
#آجر_لفتون_زرد
#نرگس_کلباسی
#آجر_سفال_ممتاز_اصفهان
#آجر_ممتاز_اصفهان
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
کارخانه آجر سفالین ممتاز اصفهان
تلفن :۰۹۱۳۹۷۴۱۴۷۸
تلفن : ۰۹۱۳۹۷۴۱۱۳۶
سایت: www.ajoosofalin.ir
تلگرام: https://t.me/ajoorsofalin
اینستگرام: ajoorsofalin@

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
۱- تولید انواع آج سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی۸
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_سفال_توحید_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#آجر_سفال_اصفهان
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#آجر_سفال_ممتاز
#آجر_لفتون_قرمز
#اجر_سه_گل
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر_لفتون_دوقلو
#آجر_لفتون_زرد
#نرگس_کلباسی
#آجر_سفال_ممتاز_اصفهان
#آجر_ممتاز_اصفهان
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
کارخانه آجر سفالین ممتاز اصفهان
تلفن :۰۹۱۳۹۷۴۱۴۷۸
تلفن : ۰۹۱۳۹۷۴۱۱۳۶
سایت: www.ajoosofalin.ir
تلگرام: https://t.me/ajoorsofalin
اینستگرام: ajoorsofalin@

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
۱- تولید انواع آج سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی۸
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_سفال_توحید_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#آجر_سفال_اصفهان
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#آجر_سفال_ممتاز
#آجر_لفتون_قرمز
#اجر_سه_گل
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر_لفتون_دوقلو
#آجر_لفتون_زرد
#نرگس_کلباسی
#آجر_سفال_ممتاز_اصفهان
#آجر_ممتاز_اصفهان
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
کارخانه آجر سفالین ممتاز اصفهان
تلفن :۰۹۱۳۹۷۴۱۴۷۸
تلفن : ۰۹۱۳۹۷۴۱۱۳۶
سایت: www.ajoosofalin.ir
تلگرام: https://t.me/ajoorsofalin
اینستگرام: ajoorsofalin@

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
۱- تولید انواع آج سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی۸
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_سفال_توحید_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#آجر_سفال_اصفهان
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#آجر_سفال_ممتاز
#آجر_لفتون_قرمز
#اجر_سه_گل
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر_لفتون_دوقلو
#آجر_لفتون_زرد
#نرگس_کلباسی
#آجر_سفال_ممتاز_اصفهان
#آجر_ممتاز_اصفهان
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
کارخانه آجر سفالین ممتاز اصفهان
تلفن :۰۹۱۳۹۷۴۱۴۷۸
تلفن : ۰۹۱۳۹۷۴۱۱۳۶
سایت: www.ajoosofalin.ir
تلگرام: https://t.me/ajoorsofalin
اینستگرام: ajoorsofalin@

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
۱- تولید انواع آج سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی۸
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_سفال_توحید_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#آجر_سفال_اصفهان
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#آجر_سفال_ممتاز
#آجر_لفتون_قرمز
#اجر_سه_گل
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر_لفتون_دوقلو
#آجر_لفتون_زرد
#نرگس_کلباسی
#آجر_سفال_ممتاز_اصفهان
#آجر_ممتاز_اصفهان
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
کارخانه آجر سفالین ممتاز اصفهان
تلفن :۰۹۱۳۹۷۴۱۴۷۸
تلفن : ۰۹۱۳۹۷۴۱۱۳۶
سایت: www.ajoosofalin.ir
تلگرام: https://t.me/ajoorsofalin
اینستگرام: ajoorsofalin@

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
۱- تولید انواع آج سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی۸
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#آجر_سفال_توحید_اصفهان
#اجر_ده_سوراخ
#آجر_سفال_اصفهان
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#آجر_سفال_ممتاز
#آجر_لفتون_قرمز
#اجر_سه_گل
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر_لفتون_دوقلو
#آجر_لفتون_زرد
#نرگس_کلباسی
#آجر_سفال_ممتاز_اصفهان
#آجر_ممتاز_اصفهان
#آجر_سفال_سرپل_ذهاب
#ساختمان_سازی
#کارخانه_آجر_سفال_اصفهان
🏭کارخانه آجر سفالین اصفهان
09139741478
09139741136
www.ajoorsofalin.ir
@ajoorsofalin
۱- تولید کننده انواع آجر سفال سقفی
🔴در ابعاد  ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد  ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد  ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد  ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد  ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر  عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
#اجرسفال_فومدار
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_چینی
#آجر_سفالین_اصفهان
#آجر
www.sofalinajoor.ir
@ajoorsofalin
۱- تولید کننده انواع آجر سفال سقفی
🔴در ابعاد ۲۵*۲۵*۴۰
🔴در ابعاد ۲۰*۲۵*۵۰
🔴سقفی نیمه در ابعاد ۲۰*۱۰*۵۰
🔴در ابعاد ۲۰*۳۰*۵۰
۲- تولید کننده انواع آجر تیغه ایی
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۵
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰
🔵در ابعاد ۲۰*۲۰*۷
🔵در ابعاد ۴۰*۲۰*۱۵ طولی بلند آجر ده سوراخ ۲۱/۵*۱۰*۵/۵ کاربرد جهت دیوار کشی و نما
آجر عراقی ۱۱*۲۳*۷ کاربرد جهت دیوار کشی و نما و طاق زنی
آجر سه گل شیرازی
🔷🔷آجر کف فرشی سنتی سایز ۲۰*۲۰

آدرس : اصفهان_منطقه صنعتی دولت آباد
#اجرسفال_تهران
#پیمانکاری_ساختمان
#نظام_مهندسی
#تولید_آجر_سفال_اصفهان
#تیغه_بلوکی
#آجر_سفالین_یزد
#اجر_ده_سوراخ
#اجرسفال_نما
#آجر_نما
#خرید_آجر_سفال
#فروش_آجر_سفال
#اجر_سفالی
#اجرسفال_ارزان
#اجر_سه_گل
#آجر_سفال_یزد
#آجر_نماچین
#آجر_آذرخش
#آجر_رضوان
#آجر_اصفهان
#آجر_سهند
#آجر_قزاقی
#ساختمان_لوکس
#کارخانه_آجر_سفال
#معماری_نوین
#اجرای_اجرنما
#مصالح_ساختمانی
#آجر_نسوز
#آجر_سنتی