AGENSTI. AKTUALNOŚCI (polskiemu biznesu na Ukrainie)
4 members
4 links
Wsparcie polskiego biznesu oraz polskich inwestorów na Ukrainie. Więcej na www.agensti.com
Download Telegram
to view and join the conversation
Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

Czy w Ukrainie udostępniane są informacje o osobach prawnych oraz przedsiębiorcach?
W Ukrainie znaczna część informacji o osobach prawnych oraz przedsiębiorcach, którzy są zarejestrowani w Ukrainie, jest udostępniona w rejestrach państwowych. Co więcej, przegląd podstawowych danych większości rejestrów jest darmowy, oprócz przypadków, kiedy wydawany jest odpis (wyciąg) z rejestru.
Jednak wspomniane wyżej informacje nie są zamieszczone w którymś jednym rejestrze, jest ich około stu. Poza tym informacje te są głównie w języku ukraińskim i zawierają terminy specjalne.
Warto też zwrócić uwagę, iż każdy rejestr ma różny okres aktualizacji danych, a więc aktualność informacji na każdą datę może być różna w różnych rejestrach.
Zalecamy korzystanie z darmowo udostępnionych w rejestrach danych tylko na etapie początkowym sprawdzania informacji o kontrahencie.
Decyzję dotyczącą ryzyka współpracy z kontrahentem z Ukrainy należy podejmować na podstawie profesjonalnej analizy pełnego zestawu danych z odpowiednich rejestrów
Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne
O efektywność prowadzenia działalności gospodarczej czy inwestycyjnej na Ukrainie, w tym działalność eksportową na rynek Ukraiński czy działalność importową z Ukrainy do Polski, należy zadbać już na etapie przygotowawczym do podpisania umowy ze swoim kontrahentem z Ukrainy.
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na następne korzyści jakościowo przeprowadzonej weryfikacji partnera z Ukrainy:
a/ jakościowe przeprowadzenie weryfikacji partnera biznesowego (więcej w artykule Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie, w tym przeprowadzenie ustalenia majątkowego oraz оceny wiarygodności płatniczej kontrahenta pozwoli na wyznaczenie możliwego ryzyka w celu wyboru sposobów regulacji stosunku prawnego między stronami umowy oraz wpisania do umowy warunków, niezbędnych podczas windykacji;
Ustalenia majątkowe pozwalają ustalić, między innymi, posiadanie po przez kontrahenta nieruchomości, samochodów, udziałów w spółkach; obecność długu wobec skarbu Państwa; obecne postępowania sądowe oraz komornicze.
b/ poziom ryzyka, ujawniony podczas weryfikacji kontrahenta, może spowodować potrzebę odpowiedniego sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań.
W wypadku korzystania z usług osób trzecich w celu zabezpieczenia przed brakiem płatności za dostarczony towar lub usługę należy wziąć pod uwagę warunki świadczenia podobnych usług. Na przykład jednym z warunków świadczenia podobnych usług może być określony przez KUKE maksymalny termin odroczenia płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę.
Właściwe wykonanie działalności prewencyjnej oraz czynności do zabezpieczenia wykonania zobowiązań znacząco zwiększa szanse na należyte wykonanie umowy przez kontrahenta oraz skuteczność windykacji należności na Ukrainie.
Więcej informacji na www.agensti.com . Zapraszamy.
Windykacja należności na Ukrainie: monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań.
Jakościowo przeprowadzony monitoring kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań pozwala uniknąć zwiększenia wydatków oraz w dużym stopniu powiększa efektywność windykacji należności na Ukrainie
Monitoring kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań, między innymi pozwala:
а/ uniemożliwić lekceważenie wykonywania zobowiązań we właściwym czasie poprzez wczesne zawiadomienie kontrahenta; ważnym jest też, by podobne przypominanie nie tylko doprowadziło do realizacji zobowiązań we właściwym czasie, a też zostało wykonane w formie i w sposób, które są potrzebne do windykacji sądowej zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;
b/ wcześnie identyfikować czynniki, będące ryzykiem dla realizacji zobowiązań we właściwym czasie i ocenić możliwości ich wystąpienia;
c/ odpowiednio i we właściwym czasie zareagować na czynniki, które wiarygodnie spowodują niewykonanie zobowiązań, w tym poprzez unikanie dodatkowych strat (na przykład poprzez zatrzymanie eksportu towarów, usług, prac budowlanych lub zapobieganie wypłacie zaliczki w przypadku importu) oraz poprzez stosowanie zabezpieczenie w odniesieniu do istniejących zobowiązań kontrahenta;
d/ uzyskać lub sporządzić dokumenty, potwierdzające naruszenie warunków umowy w taki sposób i przy pomocy takich środków, które są potrzebne do stosowania zabezpieczenia wykonania zobowiązań oraz do windykacji sądowej;
e/ poinformować kontrahenta o popełnionym naruszeniu warunków wykonania zobowiązań (na przykład o opóźnieniu płatności) i zachęcanie do ich wykonania (w przypadku, gdy analiza ryzyka pokazuje wysoką wiarygodność efektywności wymienionych czynności); ważnym jest też, by podobne przypominanie nie tylko zachęcało kontrahenta do realizacji zobowiązań, a też zostało wykonane w formie i w sposób, które są potrzebne do windykacji sądowej zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;
f/ realizować środki zabezpieczenia zobowiązań w celu ochrony interesów;
g/ wykonać we właściwym czasie formalne procedury dla rozpoczęcia procedury windykacji sądowej zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, egzekucji komorniczej czy postępowania upadłościowego;
h/ wykonać wszystkie formalności w celu sformułowania oferty dla sprzedaży długu firmie faktoringowej, w tym przeprowadzenie wyceny długu, lub dla zwrócenia się do firmy ubezpieczeniowej czy firmy, która zabezpiecza eksport w celu uzyskania odszkodowania.
Jakościowo przeprowadzony monitoring kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań oraz fachowe wykonanie koniecznych czynności prawnych pozwala uniknąć zwiększenia wydatków oraz w dużym stopniu powiększa efektywność windykacji należności na Ukrainie.

Więcej na agensti.com . Zapraszamy

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj nasz Telegram.
Windykacja sądowa na Ukrainie

Jeszcze do rozpoczęcia procesu windykacji sądowej ważnym jest ocenić, na ile oczekiwania od takiej windykacji odpowiadają faktycznym okolicznościom, a właściwie:

1/ ocenić faktyczny stan prawny dokumentów dotyczących zobowiązań, w tym - czy mogą one być odpowiednim dowodem w trakcie windykacji sądowej oraz czy ich treść pozwala na stawianie pewnych wymagań przed dłużnikiem; ocena ta będzie pozytywna dla wierzyciela w przypadku profesjonalnego wykonywania działalności prewencyjnej (więcej w artykule Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne) oraz monitorowania kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań (więcej w artykule Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań).

2/ ocenić faktyczny stan aktywów i zobowiązań dłużnika; ocena ta jest potrzebna do ustalenia ekonomicznej wykonalności tych czy innych działań w procesie windykacji oraz egzekucji; w przypadku profesjonalnego wykonywania działalności prewencyjnej i monitoringu kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań windykacja sądowa najprawdopodobniej będzie ekonomicznie wykonalna.

Przed wniesieniem sprawy do sądu ważne jest załatwienie szeregu formalności. Wśród takich formalności są obowiązujące tylko w niektórych przypadkach (np. dokonanie odrębnej procedury zwrócenia się do dłużnika z roszczeniem) i formalności obowiązkowe w bezwzględnej większości przypadków (np. opłaty sądowe).

Ważne jest również dokonanie oceny stosowności i wybór sposobu ubezpieczenia roszczenia wobec dłużnika, ponieważ postępowanie sądowe oraz egzekucja komornicza są czasochłonne i kosztowne.

Zwracamy uwagę na możliwość włączenia honorariów adwokackich do kwoty kosztów prawnych podlegających zwrotowi (zapłaceniu) przez dłużnika.

Należy jednak zauważyć, że takie koszty są naliczane tylko w pewnych warunkach i nie zawsze w całości.

Zalecamy zwrócić uwagę na przygotowanie pozwu i innych dokumentów, które są składane do sądu, ponieważ dokumenty te muszą spełniać szereg wymagań formalnych.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych pozew może zostać zwrócony przez sąd bez rozpatrzenia. W niektórych przypadkach po zwrocie dokumentów przez sąd wierzyciel może zostać pozbawiony możliwości sądowej ochrony swoich praw.

Spory gospodarcze na Ukrainie między osobami prawnymi, między osobami prawnymi a przedsiębiorcami-osobami fizycznymi, a także między przedsiębiorcami-osobami fizycznymi są rozpatrywane przez Sądy Gospodarcze Ukrainy.

W większości przypadków spór z partnerem z Ukrainy może być również przedmiotem postępowania poza Ukrainą. Aby wykonać decyzję takiego sądu na Ukrainie, koniecznym jest przeprowadzenie odrębnej procedury sądowej na Ukrainie (więcej w artykule Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie).

Spory gospodarcze na Ukrainie rozpatrywane są w trzech instytucjach (sądy I instancji ( odrębny sąd dla każdego obwodu ) (ze spisem podobnych sądów można zapoznać się tutaj, sądy apelacyjne (ze spisem sadów można zapoznać się tutaj oraz Kasacyjny Sąd Gospodarczy Sądu Najwyższego Ukrainy.

Spory gospodarcze rozpatrywane są zgodnie z Kodeksem Postępowania Gospodarczego Ukrainy (darmowo zapoznać się z jego przepisami w języku ukraińskim można na tutaj .

W większości przypadków po wydaniu wyroku sądowego konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Otrzymany na podstawie decyzji sądu tytuł wykonawczy podlega wykonaniu w czasie egzekucji komorniczej.
Również wierzyciel może wszcząć postępowanie upadłościowe w celu uzyskania od dłużnika swoich należności na Ukrainie .

Więcej na https://agensti.com/

Zapraszamy

#biznesnaukrainie #eksportpolski #importzukrainy #windykacja #windykacjasądowa
#ukraina #agensti
Egzekucja komornicza na Ukrainie, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie

Przymusowe wykonanie orzeczeń sądu na Ukrainie jest obowiązkiem państwowej służby wykonawczej. W określonych przypadkach orzeczenia sądu na Ukrainie mogą zostać przymusowo wykonane również przez komornika prywatnego.

Efektywność egzekucji komorniczej zależy od stopnia profesjonalizmu wykonania czynności, poprzedzających postępowanie komornicze, a właściwie:
• działalności prewencyjnej (więcej w artykule Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne);
• monitoringu kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań (więcej w artykule Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań);
• windykacji sądowej (więcej w artykule Windykacja sądowa na Ukrainie).

Przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej w celu jej efektywnego przebiegu należy zapewnić:
● posiadanie przez dłużnika aktywów, wystarczających i umożliwiających spełnienie wymagań wierzyciela (więcej w artykule Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie);
● obecność ważnego dokumentu wykonawczego, niezbędnego do rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Większość przepisów dotyczących egzekucji komorniczej na Ukrainie znaleźć można w ustawie o postępowaniu komorniczym. Odrębne normy prawne umieszczone są również w szeregu innych aktów prawnych. Z innych warto zwrócić szczególną uwagę na następne regulacje:
● dokumenty wykonawcze do przymusowego wykonania orzeczeń sądu można składać w ciągu trzech lat;
● wykonywanie orzeczeń polskich sądów oraz arbitraży na Ukrainie w sprawach majątkowych jest możliwe po ich uznaniu przez ukraiński sąd; wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia może być złożony bezpośrednio we właściwym sądzie na Ukrainie lub też za pośrednictwem sądu, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji; orzeczenie podlega uznaniu i wykonaniu jeżeli jest wykonany szereg warunków, między innymi:
- według prawa Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenie jest prawomocne i wykonalne;
- orzeczenie zostało wydane przez właściwy sąd Rzeczpospolitej Polskiej;
- pozwany nie był pozbawiony możności obrony swoich praw;
- sprawa między tymi samymi stronami o to samo roszczenie nie została już prawomocnie osądzona przez jakikolwiek sąd w Ukrainie;
- orzeczenie organu państwa trzeciego między tymi samymi stronami i o to samo roszczenie nie było już uznane lub wykonane na Ukrainie;
- przy wydaniu orzeczenia przez Polski sąd stosowano prawo właściwe.
Brak jednego z warunków uniemożliwi uznanie oraz wykonanie orzeczenia polskiego sądu na Ukrainie.
● wykonawca prywatny przyjmuje dokumenty egzekucyjne w lokalizacji dłużnika - osoby prawnej lub w lokalizacji majątku dłużnika; po wszczęciu postępowania egzekucyjnego prywatny wykonawca może podejmować działania na terenie całej Ukrainy;
● podczas wykonywania egzekucji, zgodnie z ogólną zasadą poborca wpłaca zaliczkę w wysokości 2 procent kwoty do pobrania, ale nie więcej niż 10 pensji minimalnych, ustalonych przez prawo Ukrainy i obowiązujących w momencie wpłaty wkładu;
● przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej dłużnik ma możliwość egzekucji dobrowolnej w określonym terminie;
● informacje o dłużnikach wpisywane są do Jedynego Rejestru Dłużników; dane powyższego Rejestru są otwarte;
● egzekucja według dokumentów przede wszystkim odwołuje się do środków dłużnika;
● egzekucja mienia dłużnika polega na jego aresztowaniu, wycofaniu (pobraniu środków z kont) oraz jego przymusowej realizacji;
● opłaty wykonawcze pobierane są przez wykonawcę państwowego z dłużnika w wysokości 10 procent kwoty podlegającej egzekucji;
● decyzje, działania czy bezczynność wykonawcy w stosunku do wykonania orzeczenia sądu mogą być oskarżane.

Kontrola wykonania egzekucji komorniczej przez wierzyciela oraz wspomaganie czynności egzekucyjnych w oparciu o przepisy prawa (nd. przekazanie komornikowi posiadanej przez wierzyciela informacji o mieniu dłużnika etc.) pozwala zrobić proces egzekucji komorniczej bardziej skutecznym .

Więcej na https://agensti.com/.

Zapraszamy

#biznesnaukrainie #eksportpolski #importzukrainy #windykacja #egzekucja
#ukraina #agensti