ZCharter - زدچارتر
752 members
246 photos
20 files
1.89K links
سامانه خرید آنلاين كليه پروازهاي سيستمي وچارتري

گارانتي بهترين نرخ درلحظه💰
پرداخت آنلاين ودريافت آني بليط💳

🌐Zcharter.ir
☎️ 02133333660 📞 09128585001
@charter8585

⭐️دانلود اپلیکیشن
Android: Https://zcharter.net/app.apk
IOS: http://goo.gl/2AuFKN
Download Telegram
to view and join the conversation
آفر های ویژه امروز 1397/5/21 22:10 📆

مشهد به اصفهان یکشنبه 5/21 قیمت114,800 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به شیراز دوشنبه 5/22 قیمت146,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/22 09:10 📆

مشهد به اصفهان دوشنبه 5/22 قیمت194,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/22 22:10 📆

مشهد به اصفهان سه شنبه 5/23 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/23 09:10 📆

مشهد به اصفهان چهار شنبه 5/24 قیمت191,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
واریزی موسسه خیریه محک انجام گردید. شما نیز در این امر سهیم بودید. 🙏 (هر ماه درصدی از سود زدچارتر برای موسسه خیریه محک واریز خواهد شد.)
آفر های ویژه امروز 1397/5/23 22:10 📆

مشهد به اصفهان سه شنبه 5/23 قیمت99,600 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/24 22:10 📆

مشهد به اصفهان پنج شنبه 5/25 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/25 09:10 📆

تهران به بندرعباس پنج شنبه 5/25 قیمت225,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/26 22:10 📆

تهران به تفلیس شنبه 5/27 قیمت216,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/27 09:10 📆

تهران به تفلیس شنبه 5/27 قیمت356,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/27 22:10 📆

مشهد به اصفهان یکشنبه 5/28 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/5/30 09:10 📆

تهران به نجف جمعه 6/2 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/2 22:10 📆

کیش به تهران شنبه 6/3 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین

استانبول به تهران شنبه 6/3 قیمت216,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد شنبه 6/3 قیمت161,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تفلیس شنبه 6/3 قیمت366,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/3 09:10 📆

اهواز به مشهد یکشنبه 6/4 قیمت176,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تفلیس شنبه 6/3 قیمت366,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/3 22:10 📆

استانبول به تهران یکشنبه 6/4 قیمت86,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد یکشنبه 6/4 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به مشهد یکشنبه 6/4 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد یکشنبه 6/4 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/4 09:10 📆

اصفهان به مشهد یکشنبه 6/4 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد دوشنبه 6/5 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/4 22:10 📆

کیش به تهران دوشنبه 6/5 قیمت96,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد دوشنبه 6/5 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد سه شنبه 6/6 قیمت156,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد دوشنبه 6/5 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/5 09:10 📆

کیش به تهران دوشنبه 6/5 قیمت106,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد دوشنبه 6/5 قیمت176,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد سه شنبه 6/6 قیمت146,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد سه شنبه 6/6 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/5 22:10 📆

کیش به تهران سه شنبه 6/6 قیمت76,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 6/6 قیمت126,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد چهار شنبه 6/7 قیمت144,250 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد سه شنبه 6/6 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/6 09:10 📆

کیش به تهران سه شنبه 6/6 قیمت101,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 6/6 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد چهار شنبه 6/7 قیمت156,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد پنج شنبه 6/8 قیمت134,750 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/6/6 22:10 📆

کیش به تهران پنج شنبه 6/8 قیمت121,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد چهار شنبه 6/7 قیمت86,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به اصفهان چهار شنبه 6/7 قیمت154,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد چهار شنبه 6/7 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد جمعه 6/9 قیمت101,500 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter