موسسه حسابرسي و خدمات مالي يكتاتدبير - حسابداران رسمي
26 subscribers
48 photos
29 videos
219 files
47 links
Download Telegram
to view and join the conversation
ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ "هزﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ !! "

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﺳﺖ، ﺟﺰﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﻁ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :

1️⃣ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
2️⃣ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ غاﻟﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ
3️⃣ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﯾﺎ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ .

🔹ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺭﺳﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺟﺰﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪ . ﺭﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺟﺰﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﻁ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

🔹ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻮﺩﻩ، ﻭﻟﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ .

🔹ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﯾﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
⭕️ نحوه برخورد مقامات امور مالیاتی با اقلام بستانکار موجود در حساب تعدیلات سنواتی چگونه است؟

پاسخ:

⭕️ طبق دستور العمل شماره: 21012/200 تاریخ: 25/10/1391 با موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی:

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد:

1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.

2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.)

3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع. (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.)

4- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مودی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.
آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی عضو مورخ 1397/07/05👆👆👆👆
💢الزام به افشای شناسه ملی و شماره ثبت در یادداشتهای توضیحی💢
💠نحوه عمل درخصوص مالیات تکلیفی افرادی که در استخدام ما بوده و یا برای ما کار میکنند:

🔺 اگر کارفرما با کارپذیر قرارداد پیمانکاری منعقد کند، مجاز به کسر هیچگونه مالیاتی نیست.

🔺 اگر رابطه حقوق و دستمزدی باشد دو حالت زیر اتفاق میفتد:

⭕️ اول: بیمه شده هم باشد که به اندازه معافیت اعلام شده سالیانه معاف و بقیه مشمول کسر مالیات مطابق قانون خواهد شد.

⭕️ دوم: بیمه شده ما نباشد آنگاه :

👈 اگر از مشاغل موضوع تبصره ماده 86 باشد تمام دستمزد مشمول مقطوعاً ده درصد مالیات خواهد شد.

👈 اگر از مشاغل موضوع تبصره ماده 86 نباشد آنگاه کارفرما تکلیفی به کسر مالیات ندارد .
💢ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، استرداد مالیات حقوق💢

🌀 نحوه درخواست اضافه پرداختی از بابت مالیات بر درآمد حقوق
💢#باز_ﺧﺮﯾﺪ_ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟💢

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ .

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۹ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ .

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می شود.
💢نکات‌اساسی‌حسابداری‌ واردات💢

🔽برای هر محموله پرونده ای شامل مدارک زیر تهیه شده تا در زمان رسیدگی مالیاتی به واحد مالیاتی ارایه گردد:
۱- Proforma invoice-پیش فاکتور
۲- Invoice- فاکتور
۳-Bill of lading- بارنامه
۴-برگ سبز گمرکی
۵-تصویر تمام مخارج گمرکی و حمل و…
۶- گزارش خلاصه ای شامل شماره برگ سبز،تاریخ برگ سبز، شماره کوتاژ، شماره ارزیابی، مبلغ ارز، نرخ تبدیل ، ریز هزینه ها وقیمت و نرخ ریالی هر واحد کالا

مطالعه بخش مرتبط استاندارد حسابداری شماره ۸ با واردات پیشنهاد می‌گردد.

🔹بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجودي‌ مواد و کالا بايد دربرگيرنده‌ مخارج‌ خريد، مخارج‌ تبديل‌ و ساير مخارجي‌ باشد كه‌ واحد تجاري‌ در جريان‌ فعاليت‌ معمول‌ خود، براي‌ رساندن‌ كالا يا خدمات‌ به‌ مكان‌ و شرايط‌ فعلي‌ آن‌ متحمل‌ شده‌ است‌.
⭕️ پرسش:

منظور از عمليات صرافي در بند ٧ ماده ٢ قانون تجارت چيست؟ آيا مي توان خريد و فروش طلا و نقره را نيز تحت الشمول آن قرار داد و عمل تجاري ذاتي تلقي نمود؟

⭕️ پاسخ:

صرافي يعني مبادله پول با پول يا به عبارت بهتر تبديل پول به پول . خريد و فروش طلا و نقره صرافي نيست ولي خريدو فروش سكه هاي بانكي ضرب شده توسط بانك مركزي (نه ساخته شده توسط طلافروشي ها) صرافي محسوب مي شود.بنابراين خريد و فروش طلا و نقره عمل تجاري ذاتي محسوب نشده و مشمول بند٧ماده ٢ قانون تجارت نيست و بديهي است اگر شخصي اقدام به انجام اين نوع معاملات بصورت شغل معمولي خود نمايدباعث تاجر تلقي شدنش نخواهد شد.
💢خبر خوش برای متقاضیان شرکت در آزمون رتبه بندی موسسات:💢

آزمون رتبه‌بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی در ۳ رتبه حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. درباره این آزمون که ۱۱۶۷ نفر شرکت کردند، مهدی بیرانوند، عضو هیات‌مدیره‌ جامعه‌ حسابداران رسمی ایران گفت: این آزمون به‌طور ادواری توسط مرکز آموزش حسابداران رسمی (ماحر)، در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و به‌منظور تعیین رتبه‌های حرفه‌ای کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه، یازدهمین نوبت آزمون احراز رتبه‌های حرفه‌ای (حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی) برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه آزمون رتبه بندی کارکنان قبلا دو مرحله در سال و صرفا برای پرسنل موسسات حسابرسی برگزار می‌شده، گفت: با توجه به سیاست‌های جدید جامعه، آزمون مربوطه از این پس ۳ الی ۴ نوبت در سال برگزار خواهد شد که علاوه بر پرسنل موسسات حسابرسی کسانی که دارای سوابق حسابرسی هستند و هم‌اکنون در خارج از محیط موسسات حسابرسی فعالیت دارند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. این آزمون به منظور بالابردن دانش تخصصی و یکسان‌سازی رتبه‌های حرفه‌ای کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی و شاغلان انفرادی، به منظور احراز رتبه‌های حرفه‌ای (حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی) برگزار می‌شود.
📷 #اینفوگرافیک :چه کشورهایی جزو مجموعه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند.
🌐 آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت ثبت شود؟

🔹وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری حسب مورد می تواند به عنوان دارایی ثابت مشهود یا نامشهود ثبت شود و یا به حساب هزینه های دوره لحاظ شود. حالتهای مختلف مرتبط با محصولات نرم افزاری عبارتند از:

1️⃣ در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد کل هزینه های مرتبط با توسعه به حساب هزینه های دوره منظور شود.

2️⃣ در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای فروش خریداری شود به حساب موجودی کالا منظور خواهد شد.

3️⃣ در صورتیکه نرم افزار به گونه مکمل سخت افزار(مثلانرم افزار سیستم عامل) باشد به عنوان دارایی مشهود و ذیل ردیف دارایی مشهود ثبت خواهد شد.

4️⃣ در صورتیکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد می تواند به عنوان دارایی نامشهود تلقی شود
💢کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟💢

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
🔹بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده و بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.
🔹با در نظر گرفتن این قاعده، عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان خواهد بود.
💠بر اساس استاندارد شماره 1 حسابداری (ارائه صورت های مالی) تجدید نظر شده در تاریخ
1397/09/12
🔻🔻🔻
📌مجموعه کامل صورت های مالی

الف. صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره

ب. صورت سود وزیان برای دوره

پ. صورت سود و زیان جامع برای دوره

ت. صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره

ث. صورت جریان های نقدی برای دوره

ج. یادداشتهای توضیحی،شامل اهم رویه های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی

چ. اطلاعات مقایسه ای دوره قبل طبق بند 36 و 37 همین استاندارد

ح. صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، چنانچه واحد تجاری یک رویه حسابداری را با تسری به گذشته به کار گیرد یا اقلام صورت های مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه نماید،یا اقلام صورت های مالی را طبق بندهای 39 تا 41 تجدید طبقه بندی کند.

🔻🔻🔻
این استاندارد برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی تجدید نظر شده به موجب این موضوع استاندارد شماره 14 حذف شده.
با تجدید نظر استاندارد شماره 1 استاندارد شماره 14 (نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری)در همین استاندارد شماره 1 جدید به صورت کامل توضیح داده شده است.
مدیرمالی پرسید : اگر نیروهایی که آموزش می دهیم بروند چی؟

مدیر عامل گفت : اگر آموزش ندهیم و ماندند با نیروهای آموزش ندیده چه کنیم؟