We Are Traders - Forex is My Life
57 members
71 photos
1 video
21 links
We Are Trader
Download Telegram
to view and join the conversation
EA thông báo lệnh scalpinig https://t.me/FXScalpingPro
EA nhóm Sclaping
Cần tìm 5-10 người tạo nhóm trade
Yêu cầu: Kinh nghiệm > 2 năm thua , lỗ đều đc
Ai có nhu cầu inbox nhé
Forwarded from Fx Scalping Pro (EA)
July 20: +65 pips
July 23: +50 pips
July 24: +10 pips
July 25: +38 pips
July 26: + 10 + 10 +22 =42 pips
July 27: +10 pips
July 30: +10 +10 =20 pips
July 30: +10 +13.2 + 12,1 +22+ 10+ 10 = 77,3 pips
----
August 1: +10 pips
August 8: -18 pips
Day off
August 13: 11 +10 +10 +10+11 + 10 +10 = 72 pips

Total :+ 65 + 50+ 10+ 38 + 42 + 10 +20 + 77,3 +10 -18 +72 =376 pips
Good luck ! @ZenTrader
Gr đã xóa hết các thành viên và bắt đầu hoạt động lại
👉 Các thành viên cập nhật thông tin cá nhân tại đây sớm nhé ( tránh bị banned )
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TnPUGs_0g_jMqY7JSDfs-k7i2QqmXHg79DFPwxskoPiGdQ/viewform