خرید کاغذ باطله
273 subscribers
18 photos
85 links
💠 خرید کاغذ باطله ، ضایعات کاغذ - معصومی

ارتباط با ما👇
📱 09126473633
📱 09362112364

☑️ جهت تماس با ما ، به @Smd9782 پیام دهید

وب سایت :
🌏 https://wastep.com
🌏 http://wastepaper.ir

کانال تلگرام 👇
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم (تناژ) نقدی 7,300 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 8,000 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 8,000 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 5,900 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : نرسیده به قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم (تناژ) نقدی 7,500 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 8,000 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 8,000 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 6,100 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : نرسیده به قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم (تناژ) نقدی 7,500 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 8,000 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 8,000 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 6,200 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : نرسیده به قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم (تناژ) نقدی 8,000 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 8,300 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 8,300 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 6,200 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : نرسیده به قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم (تناژ) نقدی 8,000 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 8,500 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 8,500 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 6,200 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : دوربرگردان قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، ورودی چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم (تناژ) نقدی 8,000 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 8,700 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 8,700 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 1000 کیلو 6,500 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : دوربرگردان قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، ورودی چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم (تناژ) نقدی 8,000 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 9,100 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 9,100 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 6,200 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : دوربرگردان قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، ورودی چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم تمیز (تناژ) نقدی 8,300 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 9,100 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 9,100 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 6,300 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : دوربرگردان قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، ورودی چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم تمیز (تناژ) نقدی 8,300 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 9,000 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 9,000 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 6,100 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : دوربرگردان قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، ورودی چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1️⃣ بار کتاب و دفتر درهم تمیز (تناژ) نقدی 8,300 ت (تناژ)

2️⃣ برگه A4 سفید (فرم سفید ) بدون چاپ رنگی 9,000 ت (تناژ)

3️⃣ کتاب و دفتر جلد کنده سفید (بدون کاهی) کیلویی 9,000 ت (تناژ)

4️⃣ کارتن فله خشک بالای 500 کیلو 5,800 ت تحویل انبار ما

♻️ انبار : دوربرگردان قیامدشت ، روبروی پمپ بنزین صحرا ، ورودی چهل قز ، کوچه بیست متری اول ، جنب طوفان فلز ، انبار پیشرو گستران کاغذ

🌐 wastep.com
🆔 @Smd9782

📞 09126473633