موسسه فرهنگی ترجمه سپهر خراسان
5 subscribers
21 photos
4 videos
24 links
دارالترجمه سپهر
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#فروشگاه_ترجمه
آموزش خرید و دانلود محصول از فروشگاه ترجمه سپهر
موسسه فرهنگی ترجمه سپهر خراسان
🌎 TarjomehSepehr.ir
🌎 ZabanSepehr.ir
📲t.me/TarjomehSepehr
📲instagram.com/TarjomehSepehr
📲sapp.ir/TarjomehSepehr
📲ble.im/TarjomehSepehr
📲Twitter.com/SepehrLC
📲Aparat.com/SepehrLC
☎️ 051-38837957
📶 09153231301
📶 09033231301
📩 10009153231301
📬 No26,Kowsarshomali 6, Mashhad,Iran
برای موفق شدن در هر کاری لازم نیست نابغه باشی. بلکه به یک برنامه خوب نیاز داری!
اکثر آدمها تسلیم می شوند!

🌎 SepehrLC.ir
🌎 ZabanSepehr.ir
🌎 TarjomehSepehr.ir
📲Twitter.com/SepehrLC
📲Aparat.com/SepehrLC
📲t.me/SepehrLC
📲t.me/TarjomehSepehr
📲instagram.com/sepehrLC
📲instagram.com/TarjomehSepehr
📲sapp.ir/SepehrLC
📲ble.ir/SepehrLC
☎️ 051-38837957
📶 09153231301
📶 09033231301
📩 10009153231301
📬 No26,Kowsarshomali 6, Mashhad,Iran
#Language_Functions
🧤Occupations/jobs
🧤مشاغل
🟨What's your job/what do you do?/ what's your occupation?
🟨شغلت چیست؟
🟧I'm a government employee.
🟧کارمند دولت هستم.
🟥I'm self-employed.
🟥کار آزاد دارم/ برای خودم کار میکنم.
🟫I'm a civil engineer.
🟫مهندس راه و ساختمانم.
⬜️ I'm retired.
⬜️بازنشسته ام.
⬛️I'm unemployed/ I'm out of work.
⬛️بیکارم.
🟪I'm between jobs.
🟪در حال تغییر شغلم.
🟦I work on shifts.
🟦شیفتی کار می کنم.
🟩I work on the night shift.
🟩در شیفت شب کار میکنم.
🟨How many hours a day do you work?
🟨روزی چند ساعت کار میکنی؟
🟧I work 8 hours a day.
🟧روزی 8 ساعت کار میکنم.
🟥I work every other day.
🟥یک روز در میان کار میکنم.
🟫I'm working overtime today.
🟫امروز اضافه کاری می کنم.
⬜️I have Thursdays and Fridays off.
⬜️پنج شنبه و جمعه ها تعطیلم.
⬛️Who do you work for?
⬛️برای کی کار میکنی؟
🟪 Who do you work with?
🟪با کی کار میکنی؟
🟦Where's your office?
🟦دفتر کارت کجاست؟
🟩How much is your salary?
🟩حقوقت چقدر است؟


🌎 SepehrLC.ir
🌎 ZabanSepehr.ir
🌎 TarjomehSepehr.ir
📲Twitter.com/SepehrLC
📲Aparat.com/SepehrLC
📲t.me/SepehrLC
📲t.me/TarjomehSepehr
📲instagram.com/sepehrLC
📲instagram.com/TarjomehSepehr
📲sapp.ir/SepehrLC
📲ble.ir/SepehrLC
☎️ 051-38837957
📶 09153231301
📶 09033231301
📩 10009153231301
📬 No26,Kowsarshomali 6, Mashhad,Iran
#Quote

📌📌If I had known today was going to be so awful, I would have been happy yesterday!

📌📌اگه می دونستم امروز قراره اینقدر افتضاح باشه، دیروز احساس خوشحالی می کردم!


🌎 TarjomehSepehr.ir
🌎 ZabanSepehr.ir
📲t.me/TarjomehSepehr
📲instagram.com/TarjomehSepehr
📲sapp.ir/TarjomehSepehr
📲ble.ir/TarjomehSepehr
📲Twitter.com/SepehrLC
📲Aparat.com/SepehrLC
☎️ 051-38837957
📶 09153231301
📶 09033231301
📩 10009153231301
📬 No26,Kowsarshomali 6, Mashhad,Iran
ماموریت تو در زندگی این‌نیست که مشکلی نداشته باشی، بلکه ماموریت تو اینه که به وجد بیای.
🌎 TarjomehSepehr.ir
🌎 ZabanSepehr.ir
📲t.me/TarjomehSepehr
📲instagram.com/TarjomehSepehr
📲sapp.ir/TarjomehSepehr
📲ble.ir/TarjomehSepehr
📲Twitter.com/SepehrLC
📲Aparat.com/SepehrLC
☎️ 051-38837957
📶 09153231301
📶 09033231301
📩 10009153231301
📬 No26,Kowsarshomali 6, Mashhad,Iran
🗣فرد میگه: "من این طوری فکر میکنم چون زندگی گندی دارم!"
نه فرد، زندگیت گنده چون این طوری فکر میکنی!
🌎 TarjomehSepehr.ir
🌎 ZabanSepehr.ir
📲t.me/TarjomehSepehr
📲instagram.com/TarjomehSepehr
📲sapp.ir/TarjomehSepehr
📲ble.ir/TarjomehSepehr
📲Twitter.com/SepehrLC
📲Aparat.com/SepehrLC
☎️ 051-38837957
📶 09153231301
📶 09033231301
📩 10009153231301
📬 No26,Kowsarshomali 6, Mashhad,Iran
#Vocabulary
🏗A Factory
🏗کارخانه
🟩1. factory owner
🟩صاحب کارخانه
🟦2. designer
🟦طراح
🟪3. factory worker
🟪کارگر کارخانه
⬛️4. line supervisor
⬛️ناظر خط تولید
⬜️5. parts
⬜️قطعات
🟫6. assembly line
🟫خط تولید
🟥7. warehouse
🟥انبار
🟧8. packer

🟧کارگر بسته بندی
🟨9. conveyer belt
🟨کمربند حامل
🟩10. order puller
🟩کارگر حمل سفارشات
🟦11. hand truck
🟦بارکش دستی
🟪12. forklift

🟪جرثقیل چنگک دار

⬛️13. pallet

⬛️چرخ دستی حمل بار

⬜️14. shipping clerk

⬜️کارمند حمل و نقل

🟫15. loading dock

🟫سکوی بارگیری

🔴A. design

🔴طراحی کردن

🟡B. manufacture

🟡تولید کردن

🟢C. assemble

🟢سوار کردن

🟣D. ship

🟣حمل و نقل کردن
🌎 TarjomehSepehr.ir
🌎 ZabanSepehr.ir
📲t.me/TarjomehSepehr
📲instagram.com/TarjomehSepehr
📲sapp.ir/TarjomehSepehr
📲ble.ir/TarjomehSepehr
📲Twitter.com/SepehrLC
📲Aparat.com/SepehrLC
☎️ 051-38837957
📶 09153231301
📶 09033231301
📩 10009153231301
📬 No26,Kowsarshomali 6, Mashhad,Iran