گروه شرکتهای تراز سامانه
147 subscribers
223 photos
5 videos
236 files
175 links
کانال رسمی گروه شرکتهای تراز سامانه در تلگرام

در تلگرام 🔻
https://t.me/TarazGroup
در اینستاگرام🔻
https://www.instagram.com/tarazgroupco
در سایت 🔻
www.tarazgroup.com
در واتساپ 🔻
https://chat.whatsapp.com/Jo49d2ba0SN2P3Ulbj0AcO
Download Telegram
to view and join the conversation
اندوختة قانونی چیست و مقدار آن چقدر است؟

♦️طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است . بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .

اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20 / 1 معادل 5%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد.

⬅️ نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))
گروه شرکتهای ترازسامانه
در تلگرام 🔻
@TarazGroup

در اینستاگرام🔻
https://www.instagram.com/tarazgroupco
در سایت 🔻
www.tarazgroup.com
18نکته کلیدي سنوات یا مزایاي پایان کار:

1. معادل 30 روز حقوق پایه + مزایاي مستمر
2. حتماً حداقل باید یک سال درآن مکان مشغول بکار باشد.
3. حتماً نباید پایان سال پرداخت شود.
4. کارگرانی فصلی به نسبت مدت کارکردشان حسب مورد سنوات دریافت می کنند.
5. پایه سنوات در سال 1394 روزانه حداقل 10000 ریال و حداکثر 15600 ریال اعلام شده است.
6. هر مشمول قانون کاري بنا به گروه شغلی از پایه سنوات برخوردار خواهد شد.
7. سنوات فقط یک بار در سال پرداخت خواهد شد.
8. مبناي محاسبه سنوات حقوق پایه است.
9. پسران توجه کنند دوران خدمت سربازي قبل از ورود به کار شامل مزایاي سنوات نمیشود.
10. در مواردي خاص طبق اکثر آراء مراجع به کمتر از یک سال هم سنوات تعلق می گیرد.
11. براي کارگران اخراجی پرداخت حق سنوات موکول به تائیدیه اخراج از سوي مراجع است.
12. فواصل خدمات با روزهاي متناوب به صورت پیوسته محاسبه می شود ملاك پرداخت حق سنوات نیست.
13. به مزایاي پایان کار مالیات درصورتی که قصد ادامه کار داشته باشدتعلق نمی گیرد ولی در صورتی که قصد ترك کار راداشته
باشد تعلق میگیرد.
14. اگر مدت زمان کار مثلاً یک سال و چند ماه باشد سنوات به میزان تعداد ماه ها محاسبه می شود با یک مثال این موضوع را
شرح می دهیم مثلاً اگر حقوق ماهانه یک فرد 10000000 ریال باشد و مدت زمان کارکرد ایشان یک سال و سه ماه بوده
باشد سنوات به شرح زیر محاسبه می شود:

10000000×3/12=2500000
10000000+2500000=12500000
فرمول کلی محاسبه سنوات:
تعداد روزهاي کارکرد × = سنوات
١۵. اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهاي جسمی وفکري ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی
سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال
سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وي پرداخت نماید.

منظور از حقوق در 2 ماده فوق یا مبناي محاسبه حق سنوات،در کارگاههائی که طرح طبقه بندي مشاغل دارند مزد گروه و پایه
(مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح میباشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.
١۶.وجوهی که به ماخذ 10درصد پرداختهاي سالیانه به کارگران ذخیره میشود جزوهزینه هاي قابل قبول از نظر ممیز مالیاتی
خواهد بود.
١٧.کارگري که یک ماه قبل از ترك کار استعفاي خود راکتبابه اطلاع کارفرما برسانداگر مشمول سنوات باشد مستحق دریافت حق
سنوات خواهد شد.
١٨.اگر فردي به دلیل تعطیلی کارگاه اخراج شودکارگرمشمول سنوات مستحق دریافت خواهد بود.

گروه شرکتهای ترازسامانه
در تلگرام 🔻
@TarazGroup

در اینستاگرام🔻
https://www.instagram.com/tarazgroupco
در سایت 🔻
www.tarazgroup.com
ثبت هایی که درطول یک دوره مالی درواحدهای خدماتی رخ می دهند :

1) ثبت سرمایه گذاری اولیه :

بانک
سرمایه

2) ثبت دریافت وام :

بانک

وام پرداختنی

3) ثبت خرید دارایی ها از قبیل آپارتمان ، ملزومات ، وسائط نقلیه ، اثاثه و...

دارایی مربوط

بانک / حسابهای پرداختنی

📌 نکته : درثبت فوق درقسمت بستانکار دو حساب را نوشته ایم ومنظور آن است که درصورت خرید نقدی داراییها حساب بانک و درصورت خرید نسیه دارایی حساب ، حسابهای پرداختنی یا بستانکاران ،بستانکار می گردد.

4) ثبت بازپرداخت بدهی و وام دریافتی:

حسابهای/ وام پرداختنی

بانک

5) ثبت وصول مطالبات ( حسابهای دریافتنی ):

بانک
حسابهای دریافتنی

6) ثبت برداشت :

برداشت

بانک / صندوق

7) ثبت فروش دارایی ها :

بانک/حسابهای دریافتنی

دارایی مربوطه

8) ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه :
بانک / حسابهای پرداختنی

درآمد

9) ثبت دریافت خدمات به صورت نقد ونسیه :

هزینه مربوطه

بانک / حسابهای پرداختنی

10) ثبت پیش پرداختها :

پیش پرداخت مربوطه

بانک

11) ثبت پیش دریافت ها :

بانک

پیش دریافت مربوطه

12) ثبت سرمایه گذاری مجدد:

بانک

سرمایه

گروه شرکتهای ترازسامانه
در تلگرام 🔻
@TarazGroup

در اینستاگرام🔻
https://www.instagram.com/tarazgroupco
در سایت 🔻
www.tarazgroup.com
🌐 عیدی کارگران در سال ۹۹ اعلام شد

🔹حداقل عیدی سال ۹۹ برابر با ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

🔹بر اساس مصوبه شورای عالی کار میزان حداقل عیدی سال ۹۹ نباید از ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان کمتر باشد. حداکثر عیدی سال ۹۹=۹۰ X حداقل دستمزد روزانه و حداکثر عیدی سال ۹۹ برابر با ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان خواهد بود/ ایرنا

گروه شرکتهای ترازسامانه
در تلگرام 🔻
@TarazGroup

در اینستاگرام🔻
https://www.instagram.com/tarazgroupco
در سایت 🔻
www.tarazgroup.com
دلایل علی الرأس شدن

۱- ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم
 ۲- بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یا گزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم
۳- در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد.
منظور از غیر قابل رسیدگی بودن :  یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اماهزینه مورد قبول نیستنند و یا دفاتر طبق آئیننامه و یا قوانین و استانداردهای حسابداری نیست که این نظر ممیز می باشد.
در این حالت بهتر است ما طبق ماده ۲۳۷ برگ تشخیص مبتنی بر ماخذ و دلایل کافی را از ممیز بگیریم و سپس با توجه موارد مطروحه مدارک و مستندات خود را درست کرده و مجددا" به ممیز ارائه دهیم

 اما اگر دفاتر مردود شوند یعنی در امد مودی قابل تعیین نمی باشد لذا در این حالت باید ثابت کنیم که درامد قابل تشخیص و محاسبه است

📌 نکته : عدم ارائه گزارشات فصلی فروش هیچگاه باعث رد دفاتر نمی شود

 📌نکته : به ضرایب مالیاتی هنگاه علی الراس شدن نمی توان اعتراض کرد اما به قرائن مالیاتی که باید متکی به دلایل ماده ۲۳۷ باشد مثل فاکتورهای خرید ارائه نشده و یا قراردادهای ارائه نشده است میتوان اعتراض کرد.گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
معاملات فصلی

⁉️سوال۱: مهلت تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول چه زمانی می باشد؟

✔️جواب: مهلت تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده۱۶۹ مکرر برای اشخاص حقیقی و حقوقی یک ماه پس از پایان هر فصل سال شمسی هستش.

⁉️سوال۲: عدم تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر شامل چه جرائمی می باشد؟

✔️جواب: عدم تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر مشمول جریمه ۱% مبلغ کل معاملات لیست می باشد.

⁉️سوال۳: به چند روش میشه لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر را تهیه و ارسال کرد؟

✔️جواب: برای تهیه و ارسال معاملات فصلی می توان از دو طریق اقدام کرد:

الف- نرم افزار آفلاین TTMS که به صورت آفلاین اطلاعات مالی خرید و فروش را وارد می کنید و در پایان در صورت داشتن نام کاربری و رمز عبور لیست را ارسال نمائید.

ب- از طریق سامانه اینترنتی Tax.gov.ir می تونید بصورت آنلاین لیست خودتون را تهیه و ارسال کنید که برای وارد شدن به پروفایل حتما باید نام کاربری و رمز عبور داشته باشید.


⁉️سوال۴: نام کاربری و رمز عبور مربوط به تهیه و ارسال آنلاین لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر را چگونه بدست آوریم؟

✔️جواب: پس از ثبت نام مرحله دوم کد اقتصادی از طریق سامانه اداره مالیات و گرفتن کد رهگیری، پس از گذشت مدت کوتاهی نامه ای حاوی نام کاربری و رمزعبور می باشد به آدرس پستی شما ارسال می شود.

⁉️سوال۵: آیا در نرم افزار TTMS آفلاین و سامانه آنلاین، اطلاعاتی که در بخش پرداخت قراردادها وارد می کنیم کافی است یا باید در قسمت فروش هم وارد کنیم؟

✔️جواب: قسمت فروش و قسمت قراردادها برای شرکتهای پیمانکاری یک حکم دارد پس پرکردن قسمت پرداخت قرارداد کفایت میکند.

⁉️سوال۶: شناسه ملی چیست و از کجا می توان دریافت کرد و به چه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا میکنه؟

✔️جواب: با هدف از بین بردن زمینه سوء استفاده از شرکت‌های کاغذی و در راستای یافتن راه‌‌حل‌های مقابله با فساد و سوء استفاده‌های موجود در شرکت‌ها، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی، ابلاغ شد هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمانهای یاد شده ارائه کنند. از طریق سامانه دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی می توانید شناسه ملی دریافت کنید، این شناسه ملی به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهای دولتی و شرکتهای خصوص تخصیص پیدا کرده است.

⁉️سوال مهم۷: در صورتی که لیست تهیه و ارسال شده دارای معایبی یود آیا می شود آن را اصلاح کرد؟

✔️جواب: بله- در صورتی که پس از ارسال اطلاعات معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر متوجه اشکالات و ایراداتی در امر اطلاعات شدیم، برای برطرف کردن آن باید لیستی از اصلاحات مربوطه به همراه ذکر جزئیات و رسیدی که در پایان مراحل ارسال لیست از طریق سامانه آنلاین یا ارائه حضوری به اداره مالیات دریافت کرده ایم را به اداره کل امور مالیاتی تحویل بدیم تا آنها طبق مقررات برای اصلاح اطلاعات اقدام کنند.

⁉️سوال۸: برای ارگانها، موسسات و یا شرکتهایی که سال مالی آنها از اواسط فصل شروع می شود(مانند: دانشگاه ها که از۳۱ مردادهرسال، سال تحصیلی جدید آغاز می شود) چگونه باید اطلاعات مربوط به معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر در سیستم ثبت کرد؟

✔️جواب: در این سیستم باید دو لیست تهیه شود لیست اول از ابتدای فصل تا پایان سال مالی اون شرکت، و لیست دوم از ابتدای سال مالی اون شرکت تا پایان فصل می باشد(شایان ذکر است که منظور از فصل، فصول سال شمسی مورد نظر می باشد)

⁉️سوال۹: برای ارگانها، موسسات و یا شرکتهایی که سال مالی آنها از اواسط فصل شروع می شود(مانند: دانشگاه ها که از۳۱ مردادهرسال، سال تحصیلی جدید آغاز می شود) چگونه باید اطلاعات مربوط به معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر در سیستم ثبت کرد؟

✔️جواب: در این سیستم باید دو لیست تهیه شود لیست اول از ابتدای فصل تا پایان سال مالی اون شرکت، و لیست دوم از ابتدای سال مالی اون شرکت تا پایان فصل می باشد(شایان ذکر است که منظور از فصل، فصول سال شمسی مورد نظر می باشد)
گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
چند اقدام زیرساختی برای افزایش اطمینان ودقت در تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی

🔹 تطبیق گروه فعالیت با سامانه خرید و فروش فصلی
🔸 به روز بودن مصوبه اندوخته قانونی و احتیاطی هیات مدیره
🔹 آنالیز کامل حجم فروش اینکه آیا واقعا بهای تمام شده و کسر از فروش با درصد سود قابل توجیه است
🔸 جداسازی سود بانکی از سایر درآمدها
🔹 تخصیص کامل سود و ایجاد ذخیره مالیات
🔸 محور بندی موجودی ها از ابتدای دوره + خرید - فروش تا پایان دوره
🔹 تطبیق کامل لیست بیمه با هزینه ثبت شده در حقوق
🔸 ثبت اصلاحی مالیاتهای جامانده مانند تکلیفی و اجاره و ....
🔹 کنترل کامل جدول استهلاک و محاسبات مربوط به آن طبق ارزش دفتری
🔸 تطبیق 4 دوره مالیات و عوارض ارزش افزوده با خریدوفروش سیستم حسابداری
🔹 کنترل پایش ارزش افزوده (تسویه در پایان هر دوره)
🔸 کنترل تمامی قبض های مالیاتی پرداختی در طول سال مالی جهت کسر از میزان مالیات محاسبه شده
🔹 کنترل اظهارنامه دوم که منظور گزارش صورت معاملات فصلی است چون در هر دوره مجدد اظهار میگردد
🔸 گرفتن تاییدیه از بدهکاران
🔹 گرفتن تاییدیه از بستانکاران
🔸 اقدام برای امضا الکترونیک حداقل یک ماه قبل از ارسال
🔹 برطرف کردن مغایرت نرم افزارحسابداری با صورتهای مالی اساسی
گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
آیا میتوان هزينه تاسيس رو به عنوان هزينه ثبت كرد؟

ماده 149- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:

۱) آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.

۲) ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی می باشد.

۳) استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صروتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.

۴) هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.

۵) در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.

تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
▫️ قیمت سکه امامی امروز تغییری را نسبت به روز پیش تجربه نکرد و ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ارزش گذاری شد.


▫️هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۰ دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

▫️قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸۱ درصدی، از ۱,۱۳۳,۱۰۰ تومان به ۱,۱۲۴,۱۰۰ تومان رسید.

▫️نیم سکه، امروز به ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۴ درصدی داشته است.

▫️در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

▫️هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.


گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
ثبت هزینه حسابرسی

هزینه‌های حسابرسی جزء هزینه‌های عمومی، اداری و تشكیلاتی می‌باشد. حال دو حالت وجود دارد:

1⃣ در سال (سال‌های) قبل از بابت این هزینه در حساب‌های خود، ذخیره در نظر گرفته باشید؛ بنابراین سند ذیل را قبلاً در دفاتر ثبت كرده‌اید:

هزینه حسابرسی بیمه  بد            
       ذخیره هزینه حسابرسی بیمه   بس

در این صورت زمان پرداخت این هزینه ثبت زیر در دفاتر درج می‌گردد:

ذخیره هزینه حسابرسی بیمه بد   
       بانك/ اسناد پرداختنی   بس          


2⃣ در سال (سال‌های قبل) در خصوص این هزینه هیچ‌گونه ثبتی در دفاتر انجام نشده باشد:

الف - درصورتی كه این مبلغ با اهمیت باشد:

سود (زیان) انباشته   بد               
       بانك/ اسناد پرداختنی بس             

ب - درصورتی كه این مبلغ كم اهمیت باشد:

هزینه حسابرسی بیمه  بد            
       بانك/ اسناد پرداختنی بس
گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
نکاتی بسیار مهم در رابطه با صورت های مالی که هر حسابدار باید بداند


1⃣ واحدهای تجاری خارج از کشور که ملکیت انها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران نیستند.

2⃣ مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری(هیئت مدیره)است.

3⃣ شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت انهاست

4⃣ هدف صورتهای مالی ،ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

5⃣ مجموعة کامل صورتهای مالی شامل 5 قسمت می باشد:
●ترازنامه
●سود و زیان
●سود و زیان جامع
●صورت جریان وجوه نقد
●یادداشتهای توضیحی

6⃣ بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

7⃣ رویه های حسابداری راه کارهایی ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند.

8⃣ ترازنامه حداقل باید شما 12 قسمت اصلی باشد:
●دارائیهای ثابت مشهود
●دارائیهای نامشهود
●سرمایه گذاریها
●موجودی مواد و کالا
●حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی
●موجودی نقد
●حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی
●ذخیره مالیات
●ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
●بدهیهای بلند مدت
●سهم اقلیت
●سرمایه و اندوخته ها

9⃣ صورت سود وزیان حداقل باید شما 10 قسمت اصلی باشد:
●درامدهای عملیاتی
●هزینه های عملیاتی 
●سود یا زیان عملیاتی
●هزینه های مالی
●سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی
●مالیات بر درامد
●سود یا زیان فعالیتهای عادی
●اقلام غیرمترقبه        
●سهم اقلیت           
●سود یا زیان خالص

🔟 ضرورت فرض تعهدی ناشی از اصل حسابداری دوره مالی می باشد.

تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورتهای مالی مفهوم ثبات رویه را نقض می کند.

2⃣1⃣ ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر اصل تداوم فعالیت می باشد.

3⃣1⃣ اقلام غیر مترقبه اقلامی هستند که به طور متعارف انتظار نرود که در اینده نزدیک به وقوع بپیوندد.

4⃣1⃣ خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن است.

5⃣1⃣ عوامل اصلی قابل اتکا بودن اطلاعات:کامل بودن ، احتیاط ، بی طرفی ، بیان صادقانه ، رجحان محتوی برشکل
6⃣1⃣ عوامل اصلی مربوط بودن اطلاعات:انتخاب خاصه ، ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگیگروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
ثبت حسابداری اجاره به شرط تملیک

1⃣ پس از انعقاد قرارداد ، شركت ويا اشخاص حقيقي اقدام به پيش پرداخت به بانك مي نمايند :

حساب پيش پرداخت *
حساب بانك *

2⃣ تحويل اموال موضوع اجاره به شرط تمليك به مستاجر

حساب ساختمان اجاره به شرط تمليك ( به قيمت تمام شده ) *
حساب پيش پرداخت هزينه كارمزد *
حساب تعهدات – اجاره سرمايه اي *
حساب پيش پرداخت *

🔹حساب تعهدات اجاره سرمايه ای شامل تسهيلات اعطايی بانك به انضمام هزينه كارمزد بانكي در مدت 15 سال يا 20 سال ويا .... مي باشد .

3⃣ پرداخت اقساط :

حساب تعهدات – اجاره سرمايه اي *
حساب بانكی **

🔻الف) منظور نمودن هزينه كارمزد دوره:

حساب هزينه كارمزد *
حساب پيش پرداخت هزينه كارمزد *

🔻ب) محاسبه استهلاك يك دوره:

حساب هزينه استهلاك ساختمان اجاره به شرط تمليك *
حساب استهلاك انباشته ساختمان اجاره به شرط تمليك *گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
انواع مالیات و برگه تشخیص تعریف و تفاوت مالیات


✔️1- ماليات ابرازي : البته سودابرازي است كه ما در اظهارنامه عملكرد ابراز مي كنيم و بر اساس آن 25% ماليات پرداخت مي نمائيم.

✔️2- ماليات تشخيصي :مالياتي است كه واحد مالياتي براساس رسيدگي به دفاتر بر آورد نموده و برگ تشخيص كشيده و به شركت جهت پرداخت يا اعتراض ارسال مي كند .

✔️3- ماليات قطعي : مالياتي است كه بعد از برگ تشخيص و عدم اعتراض ما يا اعتراض ما و رفتن به كميسيون كه احتمالا شايد مبلغي تقليل يابد قطعي شده و برگ قطعي صادر و طي مهلت بايد پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شود .

✔️4- ماليات تاديه شده : معني اين لغت يعني ماليات پرداخت شده

✔️5- ذخيره ماليات : مبلغي است كه بر اساس ماليات ابرازي محاسبه كرده و ذخيره مي گيريم در واقع 25% سود جاري .

🔹پيش پرداخت ماليات : وجوهي است كه بابت مالياتهاي تكليفي كه شركتها از ما كم مي كنند و يا وجوهي كه طي توافق و مذاكره قبل از قطعي شدن ماليات به دارائي پرداخت مي نمائيم .

گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
فرمول محاسبه حقوق قانون کار سال ۹۹
با توجه به آخرین بخشنامه حقوق ۹۹ به شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ فرمول محاسبه حقوق قانون کار سال ۹۹ به صورت زیر است:

حقوق هر ساعت کار: مزد روزانه/۷.۳۳
اضافه کاری قانون کار: مزد ساعتی عادی * ۱.۴* ساعات اضافه کاری
جمعه کاری قانون کار: مزد ساعتی عادی* ۱.۴ (اضافه کاری) * ۱.۴ (جمعه کاری) * ساعات کارکرد
تعطیل کاری بین هفته : مزد ساعتی عادی * ۱.۴ * ساعات کارکرد
شب‌کاری: مزد ساعتی * ۰.۳۵* شب کاری
سنوات سالانه: سابقه کار به سال * حقوق ماهانه
سنوات ماهانه: سابقه کار به ماه * ۲.۵ * مزد روزانه کارگر
عیدی و پاداش سالانه: سابقه کار به سال * دوبرابرآخرین حقوق ماهانه
عیدی و پاداش ماهانه: سابقه کار به ماه * ۵ * آخرین مزد روزانه کارگر

گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت

اگر کسب و کار شما فاقد فعالیت است: باید مراتب عدم فعالیت خود را به اطلاع حوزه مالیاتی خود برسانید…

متاسفانه عدم اطلاع اکثر مدیران شرکت ها و یا صاحبان مشاغل (و حتی حسابداران عزیز) از این موضوع، موجبات متحمل شدن ضرر و زیان های زیادی را برای ایشان ایجاد می نماید.

⭕️در این خصوص توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

1⃣ ماده ۱۸۴ قانون مالیات های مستقیم : ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

یعنی: سازمان امور مالیاتی بصورت ماهانه آمار شرکت های ثبت شده را دارد.

حال باید توجه داشت : از زمان ثبت، تا هر زمانیکه شرکت فاقد فعالیت بود، مراتب باید طی نامه ای کتبی (در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء) به واحد مالیاتی مربوطه اطلاع داده شود.

2⃣ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان نیز می بایست عدم فعالیت خود را کتباً به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

3⃣ پلمپ دفاتر قانونی از دیگر تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت می باشد؛ یعنی بابت هر سال مالی (حتی در صورت نداشتن فعالیت)، می بایست دفاتر قانونی پلمپ گردد.

4⃣ تسلیم اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده (بصورت صفر) نیز می بایست صورت گیرد.

5⃣ در صورت خرید هرگونه اموال، اثاثیه و تجهیزات در سال مورد نظر، جزء خرید شرکت محسوب شده و قابل رهگیری است.

6⃣ حساب بانکی شرکت در دوره ”عدم فعالیت” نباید هیچگونه تراکنشی داشته باشد.

7⃣ اعلام عدم فعالیت نسبت به گذشته اثر دارد و قابل قبول است و نمی توان برای آینده این کار را انجام دهد


گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
ثبت های حسابداری مرتبط با اسناد و فرم های انبار


🔻حواله مصرف بابت دوایر تولیدی:

کار در جریان ساخت *
موجودی کالا *

🔻حواله مصرف بابت دوایر غیرتولیدی:

هزینه مربوطه(مثل هزینه های اداری-پوشاک-…) *
موجوی کالا *

🔻دریافت از تولید:

کالای نیمه ساخته/محصول *
کار در جریان ساخت *

🔻حواله فروش:

قیمت تمام شده کالای فروش رفته *
موجودی محصول *

🔻رسید برگشت از فروش:

موجودی محصول *
قیمت تمام شده کالای فروش رفته *

🔻حواله تحویل دارایی ثابت:

حساب واسط دارایی ها *
موجودی دارایی ها *

🔻دریافت امانی(با ریال):

موجودی کالا *
کالای امانی دیگران نزد ما *

🔻ارسال امانی(با ریال):

کالای امانی ما نز دیگران *
موجودی کالا *

🔻دریافت امانی (بدون ریال):

طرف کالای امانی دیگران نزد ما *
کالای امانی دیگران نزد ما *

🔻ارسال امانی(بدون ریال):

کالای امانی ما نزد دیگران *
طرف کالای امانی ما نزد دیگران *

✔️ توجه داشته باشند کالاهای امانی بدون ریال بدلیل اینکه باید دارای ریال باشند با نرخ ۱ ریال ثبت شده و برای آنها سند حسابداری صادر می گردد.

🔻اضافات انبارگردانی:

موجودی کالا *
درآمد انبارگردانی/قیمت تمام شده/اضافی انبارگردانی/سود و زیان ناشی از انبارگردانی *
کسری انبارگردانی
درآمد انبارگردانی/کسری انبارگردانی/سود و زیان ناشی از انبارگردانی *
موجودی کالا *

🔻حواله ضایعات:

هزینه ناشی از ضایعات *
موجودی ضایعات *

🔻رسید برگشت از ضایعات:

موجودی کالا *
درآمد ناشی از ضایعات *

گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
تهیه و تنظیم ترازنامه از روی مدارک ناقص

🔹 واحدهای تجاری که برای ثبت فعالیت‌های خود از سیستم یک طرفه استفاده می‌کنند، برخی از اطلاعات اساسی مانند دریافت‌های نقدی، چک‌های صادر شده، مبالغ قابل دریافت از بدهکاران و مبالغ قابل پرداخت به بستانکاران را در دفاتر ثبت می‌نمایند.

🔹 بنابراین با استفاده از اطلاعات مزبور و سایر منابع اطلاعاتی می‌توان ترازنامه این گونه واحدهای تجاری را در هر تاریخی تهیه نمود. به طور خلاصه، نحوه تعیین اقلام ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

1⃣ صندوق:‌ از طریق شمارش وجوه نقد تعیین می‌شود.

2⃣ موجودی بانک: با تجزیه و تحلیل سوابق مربوط به حساب بانک در دفاتر واحد تجاری و بررسی صورت‌حساب‌های بانکی تعیین می‌شود.

3⃣ مطالبات: از طریق رسیدگی به فاکتورهای دریافت نشده فروش، تجزیه و تحلیل حساب مشتریان و سوابق مربوط به اسناد وصولی مدت‌دار تعیین می‌شوند.

4⃣ موجودی‌های مواد و کالا: از طریق شمارش یا توزین اندازه‌گیری شده و بر اساس فاکتورهای خرید قیمت‌گذاری می‌شوند.

5⃣ دارایی‌های غیرجاری: این گونه دارایی‌ها نیز مانند موجودی‌های مواد و کالا تعیین می‌شوند.

6⃣ بدهی‌ها: از طریق رسیدگی به فاکتورهای پرداخت نشده خرید، تجزیه و تحلیل حساب فروشندگان و سوابق مربوط به اسناد پرداختنی مدت‌دار تعیین می‌شوند.

7⃣ سرمایه: پس از تعیین مبلغ دارایی‌ها و بدهی‌ها به ترتیب فوق، مبلغ سرمایه از تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در هر تاریخی به دست می‌آید.

گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
تنخواه گردان:

تنخواه مقداری وجه نقد است که جـهت سـهولت در انجام پـرداخت ها در اختیـار شخص یا اشخاصی که اصطلاحـاً کارپرداز یا تنخواه گردان نامیـده می شود ، قرار می گیرد تا هزینه های جزیی از آن محل انجام و سپس با ارائه اسناد هزینه ، مبلغ آن تکمیل گردد.

حسابداری تنخواه گردان

برای ثبت فعالیت های مربوط به دریافت و پرداخت وجوه نقد از دو روش حسابداری می توان استفاده نمود:

◀️الف) روش تنخواه گردان ثابت :

در این روش به هنگام اولین پرداخت وجه به کارپرداز حسابداری دات کام، حساب تنخواه گردان بدهکار و در مقابل حساب بانک بستانکار شده و در نهایـت در پـایـان سال  مالی به هنگام تسویه حساب ، لازم است حساب مـزبور ( که در ابـتدای سـال بـدهکار شـده بـود ) مجددا" بستانکار شود. در این روش پس از انـجام هزینه و تایید اسنـاد مربوطه ، چکی معادل مبلغ هزینه در وجه کارپرداز صادر شده و به ازای آن حساب هزینه بدهکار و در مقابل حساب بانک بستانکار می شود.

◀️ب) روش تنخواه گردان متغیر :

در این روش هر بار که اسناد هزینه از کارپرداز دریافت می شود ، حساب هزینه و یا احیانا اقلام دیگری مثل دارایی های تحصـیل شـده بــدهکار و در مـقـابل حسـاب تنـخواه گـردان بستانکار می شود.
در این روش پس از تـایید اسـناد و به هنـگام پرداخت وجه آن ، مجدداً حساب  تنخواه گردان بدهکار و در مقابل حساب بانک ، بستانکار می شود. روش تنخواه متغیر به جهت توجه به گردش حسابها از لحاظ کنترل های داخلی مطلوبتر می باشد.
گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com
👤 واکنش رییس کل بانک مرکزی به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز :

🌐 «مبنای محاسباتی آن مشخص نیست/رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمیدانم»

🔹دکتر همتی گفت : موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای همین در بحث های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمدهای ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم گیری شد.

🔹همتی تاکید کرد:
تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی ازطرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم.

🔹رئیس کل بانک مرکزی افزود:
نکته ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه شود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتراست تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود./ تسنیم
گروه شرکتهای ترازسامانه

در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com