Samaninsurance1143
199 subscribers
183 photos
13 videos
4 files
17 links
Download Telegram
هر کسی که قدم به زندگی شما می گذارد ، یک معلم است ...

حتی اگر شما را عصبی کند باز هم درسی به شما آموخته است زیرا محدودیتهاي شما را نشان تان داده است...
پس آگاهانه و با آرامش با اطرافيان رفتار كنيد و از تنش و درگيرى و بحث بپرهيزيد...

هرگز فکر نکنید که اگر
فلان مرحله زندگی بگذرد،همه‌چیز درست می‌شود...

از همه‌ چالش‌ها لذت ببرید؛
هنر زندگی، دوست داشتن مسیر زندگی است...
خوشبختی در مسیر است، نه در مقصد...!
مرادی کد ۱۱۴۳ بیمه سامان
جهت خرید یا تمدید این بیمه نامه سه گانه کرونا به صورت آنلاین به آدرس زیر
Bs1143.ir
مراجعه کنید ،