بنیاد حکمت اسلامی صدرا
197 subscribers
43 photos
17 files
53 links
کانال اطلاع‌رسانی بنیاد حکمت اسلامی صدرا
Download Telegram
to view and join the conversation
سخن سردبیر (دکتر حسین کلباسی اشتری)
شماره بیست و نهمین فصلنامه علمی پژوهشی تاريخ فلسفه

فلسفه در هر زمان و مكاني كه ظهور يافته، بي‌شك با كلّيت روحي و قومي و يا وجوهي از فرهنگ و نحوة زيست و باور ساكنان آن نسبت داشته است. اما تصديق و تفصيل اين امر چندان هم ساده نيست و براي نمونه ميتوان پرسيد ظهور عناويني چون «فلسفه هندي»، «فلسفه چيني»، «فلسفه ژاپني»، «فلسفه آفريقايي» و مانند آن و راهيابي آنها در گفتمان تاريخي و اجتماعي يكي دو دهه اخير دقيقاً به چه معناست؟ آيا پسوندهاي قومي و جغرافيايي به واژه فلسفه، نشان از ويژگيها و اختصاصاتي دارد كه در ساير اقوام و فرهنگها ديده نميشود؟ آيا اساساً فلسفه ميتواند به حوزة جغرافيايي خاصي تعلق داشته باشد و در اينصورت رواج اصطلاحات «فلسفه غربي»، «فلسفه شرقي»، «فلسفه اروپايي» يا «فلسفه ايراني» چه ممّيزاتي را افاده ميكند؟ به فرض وجود اين فلسفه‌ها در ساحت نظر و وجدان، نشان و تأثير خارجي آنها چگونه و كجاست و مؤدّي به چه نتايج و پيامدهايي در زندگي و عمل ـ بويژه در عالم كنوني ـ گرديده است؟ پاسخ بدين پرسشهايي از ايندست، چندان آسان نمينمايد، زيرا اين اصطلاحات مركّب، تصوراً و تصديقاً به روشن شدن مفاهيم بسيط آنها قيام دارد و پس از ايضاح و روشني بايد پرسيد تفصيلاً چه امكاناتي را فراروي ذهن ميگشايد.
ترديدي نيست وجهي از اين موضوع، به ظهور بحران در فلسفه و فرهنگ غربي بازميگردد؛ يعني همان زمينه يا زمينه‌هايي كه سبب تحول در مطالعات شرق‌شناسي و اقبال به عناويني چون «فلسفه تطبيقي» گرديد. تا قبل از قرن بيستم، اصطلاح «فلسفه چيني» شايد بي‌معنا و مهمل مينمود، اما از زمان اعلام بحران در فلسفة غرب و سيطره نيست‌انگاري برآمده از آن، توجه به امكاناتي متفاوت از امكانات فعليت يافته و تماميت تفكر غربي رونق گرفت. از نشانه‌هاي بارز آن، همين رونق فلسفه تطبيقي، اديان تطبيقي و عناوين مشابه با آنهاست كه در بطن خود به جستجوي افق يا افقهاي ديگري در پايان تاريخ تجددّ نظر دارد. اينكه اين جستجو از سنخ نگاه تاريخي است يا پديدارشناختي و آيا ميتواند به خروج از فروبستگي اين عالم مددي برساند يا خير، موضوعي است در خور تأمل و البته هنوز به مرحله آزمون توانمندي خود نرسيده است. از سوي ديگر، واژگان مذكور، حاوي واكنش و البته اعتراضي است به هژموني فلسفة معاصر و بروز نارساييها و تعارضات دروني آن كه بويژه در خارج از مرزهاي اروپايي و آمريكايي آن خود را آشكارتر ميسازد. اين وضعيت، وضعيت پيچيده‌يي است كه طرد و تمنّاي فلسفه غرب را توأمان با خود دارد، اما در عين حال فرصتي است مغتنم براي حيات دوباره فرهنگهاي كم‌جان يا بي‌جاني كه در زير بار سنگين فرهنگ مصرف و تكنيك دنياي مدرن به فراموشي سپرده شده‌اند. در اين ميان، التفات جدّي و پرسشگرانه نسبت به «فلسفه ايراني» شايسته و بايسته است؛ هرچند در آغاز از پيرايه‌هاي ناسيوناليسم و قوم‌گرايي و تعصب ملي بايد خالي شود و هرچند ظرفيت اين فلسفه در مواجهه با پرسشها و نيازهاي بشر امروز مبهم است. «فلسفه ايراني» از اين امتياز بزرگ برخوردار است كه نه واكنشي است به سيطرة فلسفه غربي و پيامدهاي آن و نه پديده‌يي است بي‌ريشه و تاريخ. اكنون ميتوان بمدد پژوهشهاي دقيق تاريخي و زبان‌شناختي، شواهد و قرينه‌هاي متعددي از وجودشناسي، كيهان‌شناسي، اخلاق و بطوركلي حكمت عملي اين فلسفه را كه بر محور نور و ذوق و اشرق روحي و باطني است، تشخيص داد؛ چنانكه گروهي از ايران‌شناسان و اسلام‌شناسان و مستشرقان دوره اخير نيز سخت بدان روي آورده‌اند. آگاهي ما از حكمت خسرواني، حكماي فُرس و حكمت مغان در قياس با ميراث بزرگ و سترگ آنان بسيار اندك است. امتياز ديگر اين سنت حكمي آن است كه از آفت قومي و محدوديت جغرافيايي مبرّاست و به پهنة وجود و ساحت ظهور آفريدگار چشم دوخته است. «فلسفه ايراني» هرچند بظاهر در قلمرو پژوهشهاي اهل فلسفه ميگنجد، اما با اطمينان ميتوان گفت اهالي تاريخ و ادب و هنر و سياست و اخلاق را نيز به جستجوي زوايا و امكانات خويش فراميخواند. اميد كه محققان و دانشمندان جوان ما به شناخت و معرّفي اين ميراث و سنت غني اهتمام ورزند و محصّلان و دانشجويان را به كاوش در مدارك و اسناد و گواهيهاي تاريخي آن فراخوانند.
فراخوان مقاله برای همایش سالانه بزرگداشت حکیم ملاصدرا

به اطلاع عموم علاقه ‌مندان میرساند: بمناسبت روز ملی بزرگداشت حکیم ملاصدرا (یکم خرداد 1397) و بهمت بنیاد حکمت اسلامی صدرا، بیست و دومین همایش از سلسله همایشهای بزرگداشت این حکیم فرزانه با محوریت «فلسفه، پرستش و نیایش» برگزار خواهد شد.

بدین وسیله از اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه دعوت میشود با ارائه مقاله درباره موضوعات پیشنهادی دبیرخانه یا دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه، در همایش شرکت نمایند. بدیهی است مقالات باید دارای محوریت فلسفی، رویکرد تبیینی و مضمون جدید باشند.

اطلاعات بیشتر، سرفصلها و موضوعات پیشنهادی همایش را در پایگاه mullasadra,org (یا پست بعدی/ فایل pdf پین‌شده) ملاحظه فرمایید.

http://mullasadra.org/new_site/persian/Site%20News/Latest/Farakhan97.htm

دبیرخانه دائمی همایشهای بزرگداشت حکیم ملاصدرا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
فراخوان مقاله 22مین همایش بزرگداشت ملاصدرا/ 1397
Farakhan97- Final-.pdf
170.2 KB
فراخوان مقاله 22مین همایش بزرگداشت ملاصدرا/ 1397
هشتاد و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا منتشر شد
شماره 89 فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد

مقالات مندرج در این شماره عبارتند از:

سرمقاله/ 3

وجود، انضمام و اشتقاق؛ تأملي در نظريه» ميرداماد درباره» موجوديت و اشتقاق/ دكتر داود حسيني/ 5

بررسي و تحليل پاسخهاي ملاصدرا به پرسش خواجه طوسي و ملامظفر حسين كاشاني درباره» بقاي نفس/ دكتر ابوالحسن غفاري / 15

روش‌شناسي تأويل در انديشه» فيض كاشاني با تأكيد بر نقش وجودشناسي در آن/ دكتر نفيسه اهل‌سرمدي‌/ 27

تأثير آموزه‌هاي قرآني بر حكمت اشراقي سهروردي/ دكتر قاسم ‌پورحسن درزي، سيد مصطفي باباي/ 39

جايگاه يقين در صناعات خمس نزد فارابي/ دكتر ناديا مفتوني، فتانه تواناپناه‌/ 53

الگوي مشترك براهين تجرد نفس با محوريت بدن در انديشه» ابن‌سينا و ملاصدرا/ ‌مجيد ياريان، دكتر فروغ‌السادات رحيم‌پور، دكتر سيدمهدي امامي جمعه‌/ 65

نسبت شعر و منطق از ديدگاه ابن‌سينا/ ابراهيم بازرگاني‌/ 85

اجتهاد در مقابل نص پذيرفتني نيست (نقد مقاله نسبت شعر و منطق از دیدگاه ابن سینا)/ 97

اطلاعات تکمیلی را در پایگاه kherad.mullasadra.org ملاحظه فرمایید.

@siprin
سرمقاله شماره 89 خردنامه صدرا (بقلم آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای)


پيش از اين و در لسان ارباب عقول آمده بود كه حكمت و فرهنگ در رأس امور و در حكم سر در اندام انسان است زيرا كه خرد و تجربه و دانش است كه حيات آدمي را حراست و اداره ميكند و او را از خطرات و زيانهاي كوچك و بزرگ نگهبان است. اما زمانه آن اندازه مهلت داد كه اين شيوة حكيمانه را وارونه و معكوس در جامعةنوين و در دستگاههاي حاكمه و مديرة مردمي ببينيم جامعه‌يي كه هزاران سال به جهانيان خرد و حكمت و دانش‌آموخته است و انقلابي را برپا ساخته كه شعار آن براندازي جهل و خردگريزي و خطا‌كاري و زيانباري است.
با دقت و معاينة دستگاهها و گروههاي رسمي و دولتي كه كار فرهنگي ميكنند و نقاط ضعف و خلأ آن را كه ميراث دوران استثمار بيگانگان است، برطرف ميسازند، اين حقيقت بوضوح ديده ميشود كه نقايصي فراوان در بهره‌وري و ثمربخشي آنها هست و در عمل به مأموريت و مسئوليت فرهنگي عمل نميكنند كه اگر تلاش خودجوش و مسئولانه گروهها و مؤسسات آزاد غيردولتي نباشد، فرهنگ و دانش انساني كشور روز بروز عقبتر خواهد رفت و همانگونه كه معروف است كه «دولت تاجر خوبي نيست» در عمل اثبات شده است كه در كار فرهنگ و نشر فضيلت و حكمت نيز مدير و مجري خوبي نيست و ثابت شده است كه اگر كار فرهنگي و نشر علوم و معارف اسلامي منحصراً در قالب دولتي باشد، كشور به زيانهاي جبران‌ناپذيري مادي و معنوي خواهد رسيد.
اما أعجب از عجيب، تصميم عده‌يي از مسئولين است كه كار سياستگذاري و اجرا و برنامه‌ريزي بدست آنهاست و براساس اخبار رسمي مژده داده‌اند كه ببهانه فقر خزانه، بودجه‌هاي كمكي به نهادها و بنيادهاي متخصص در فلسفه و معارف اسلامي و علوم انساني و تربيتي اجتماعي و جداولي كه در قانون بودجه عهده‌دار كمك به آن مؤسسات است حذف گردد، و اين مؤسسات غيردولتي (ان جي او) كه برخي از آنها دهها سال است كه با بهره‌گيري از كمك اندك دولتي با وجود دهها موانع و مشكلات عادي يا عمدي، فقط به انگيزه و ارادت خود به آن كارها، به ملت و حكمت و فرهنگ كمك ميكنند، عمر عزيز خود را صرف مينمايند تا نگذارند نهال تربيتي معنويات و حكمت و خردورزي رو به‌ خزان رفته و بيثمر گردند. به خزان بروند و از ثمردهي بيفتند.
اين طرح نارسا كه با ظاهري فريبنده و ببهانه كمك به رزمندگان و معلولان، پيشنهاد و تصويب شده باحتمال قوي سير تكامل و توليد و رشد علوم انساني و تربيتي و حكمت و معرفت را كه بيشتر بر دوش مؤسسات كمك بگير از بودجه است، كند و حتي تعطيل خواهد كرد و مانند برخي ديگر دستگاههاي توليدي و اقتصادي كشور رو به ‌نابودي خواهد رفت، همان چيزي كه دشمن اسلام و انقلاب اسلامي ايران همواره آرزوي آنرا داشته و هيچ روز و شبي جز با اين انديشه مخرب ضد ايراني و اسلامي، سر بر بالين ننهاده است.
تصويب و اجراي اين تفكّر خطرناك، كه بيشتر مدعي چاره امور مادي رزمندگان شرافتمند ما هست تا امور معنوي آنها (و نميداند كه معرفت و امور معنوي زيرساخت وجود و كردار آدمي است) سبب خواهد شد كه مشمولان شريف اين مصوبه به سمت و سوئي سوق داده شوند كه بجاي‌انگيزه‌هاي معنوي و اعتقادي كه آنها را به بذل جان و مال و سلامت خود دعوت ميكرد، سرگرم امور مادي و رفاه خود باشند و پشتوانه‌هاي معرفتي و تربيتي براي نسلهاي آنها و ديگر افراد، رو به نابودي بروند.
فرداي اين ملت و اين انقلاب، مردمي دردمند و با فرهنگ انقلابي و دينباوري و حكمت و اخلاق ميخواهد تا با اين انگيزه‌هاي معنوي از مرزهاي مادي و معنوي اين كشور دفاع كند و نه مردمي بي‌انگيزه و بيبهره‌وري اجتماعي و جماعتي سير و مرّفه بيدرد.

@siprin
شماره 30 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فلسفه منتشر شد
سی‌امین شماره فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ فلسفه منتشر شد.

آنچه در این شماره میخوانیم:

سخن سردبير/ ص5

گذار از براهين آنسلم و دکارت به تقريري ديگر از برهان مفهومي بر وجود خدا؛ امير ديواني/ 9

اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس؛ سعيد بيناي مطلق، محمدجواد سبزواري/ 39

تبيين و بررسي انتقادي رويکرد ملامحمد نعيم طالقاني به نظريه وحدت شخصي وجود؛ سيدشهريار کمالي سبزواري/ 69

براهين ابن‌سينا برادراک حضوري ذات در بوته نقد و ارزيابي؛ سميه اجلي، سحر کاوندي/ 95

بررسي مذهب و مشرب کلامي يعقوب بن اسحاق کندي؛ افشين مؤذن/ 119

عوامل تأثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزي درباره معاد جسماني؛ محمد مهدي مشکاتي، علي مستاجران گورتاني/ 149

بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن سينا در مورد بعد مجردبودن مکان با تأکيد بر وجه تاريخي آن؛ احسان کردي اردکاني، محمود صيدي/ 173

اطلاعات تکمیلی را در پایگاه hop.mullasadra.org ملاحظه فرمایید.

@siprin
نودمین شماره فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد.

مقالات منتشر شده در این شماره بشرح ذیل است:

تبيين مباني وجودشناختي، جايگاه تكويني و آثار حقيقت محمّديه در حكمت متعاليه/ دكتر مهدي گنجور، دكتر ناصر مؤمني

بررسي و ارزيابي مباني نظريه تشابه نزد ملاصدرا/ دكتر سيداسحاق حسيني‌كوهساري، دكتر داود صائمي، دكتر سيدمحمد موسوي مقدم

نفس ناطقه بشري از ديدگاه مولوي/ دكتر نفيسه هاشمي‌گلپايگاني‌

رابطه وحدت تشكيكي وجود و نظريه انسان كامل از منظر استاد مطهري/ دكتر رضا صفري ‌كَندسري

تحليل نسبت نظريه زمان موهوم و حدوث زماني در آراي متكلمين/ دكتر عليرضا كهنسال، معصومه‌سادات ساري‌عارفي

بررسي و نقد ديدگاه فياض لاهيجي درباره وحدت وجود عرفاني/ دكتر محمود صيدي، هادي هاشمي‌

واكاوي معناشناختي عقل نظري و عقل عملي از نظرگاه ملاصدرا/ محمدجواد ذريّه، دكتر محمد بيدهندي، دكتر جعفر شانظري

اطلاعات تکمیلی در پایگاه kherad.ullasadra.org قابل دسترسی است.


@siprin
سرمقاله شماره 90 فصلنامه خردنامه صدرا (بقلم آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای)

يكي از قويترين و مؤثرترين راههاي تسلط بر يك كشور و نفوذ در يك ملت، تأثير بر روي جوانان آنها و به انحراف كشيدن عقيده و فرهنگ اسلامي، و در واقع تبديل هويت ملي آنان ميباشد. كشور ايران، چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، همواره هدف دشمناني همچون انگليس و امريكا بوده و زهر سياست آنها را چشيده است.
نخستين نسخه‌يي كه دشمن با اين هدف شوم اجرا نمود اعزام دانشجو ـ‌و بيشتر از خانواده رجال‌سياسي روز‌ ـ به فرانسه و انگليس بود، كه از اين طريق از آنان براي اقامه فراماسونري در ايران بهره بگيرد و به كرسي وزارت و نمايندگي مجلس و مناصب‌عاليه كشوري بگمارد و حكومت را بدست آنان بسپرد.
تأسيس دانشگاه در ايران نيز گام بعد نسخه سابق بود تا افكار جوانان را بسبك اروپايي پرورش دهد و از اين راه نيز بهره‌ها ببرد، گرچه تا حد بسياري بسبب نجابت و هوشياري بيشتر جوانان ما از اين خطر دور ماندند و به دانش و فن و فرهنگ كشور خدمت كردند تا به دشمن.
اما دشمن هرگز از اهداف پليد خود دست برنداشت و پس از پيروزي انقلاب عظيم اسلامي ملت ايران، در اجراي اين سياست كهنه، بعنوان راه تسلط نرم بر اين ملت، جدّيتر شد. متأسفانه بر اثر ضعف بينش و عمل، و گاهي دانسته و براي خدمت به دشمن، از طرف بيشتر مجريان و مسئولان دولتهاي وقت، سياست كهنه دشمنان دوباره جان گرفت و مصرانه به اجرا گذاشته شد؛ يكي بصورت جذب و بكارگرفتن استادان ناصالح و ديگر بصورت اخراج اساتيد صالح و وفادار به انقلاب و نظام اسلامي.
در يك بررسي ميداني كه بوسيله آگاهان درون دانشگاهها و مطلعان امور اجتماعي انجام گرفته، با هزار دريغ و تأسف، هنوز اين سياست تسلط بخشيدن انديشه و فرهنگ عادات غربي برجامعه دانشگاهي و تهي ساختن و دور نمودن جوانان از فرهنگ ملي و اسلامي و انقلابي و دور نمودن اساتيد دلسوز و فاضل و خدمتگذار، بصورت واضحي اثبات شدني است، و فرياد «يا للمسلمين» اين اساتيد پاك و فاضل و داراي اعتقادات و منش انقلابي و ولايي از هر سو شنيدني ميباشد و «دست آشنايي» نيست كه دستگير اين ستمديدگان بشود.

@siprin
شماره 90 فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا @siprin
به رسم هرساله و بمناسبت روز بزرگداشت حکیم ملاصدرا، همایشی با عنوان «فلسفه، نیایش و پرستش» برگزار میگردد. بدین وسیله از دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و علاقمندان برای حضور و شرکت در این همایش دعوت بعمل می‌آید.

زمان همایش: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397؛ ساعت 19-8

آغاز ثبت نام: 97/1/26؛ پایان ثبت نام: 97/2/15

علاقمندان از طریق وبگاه بنیاد حکمت اسلامی صدرا ثبت نام فرمایند.
http://www.mullasadra.org/new_site/persian/Site%20News/Latest/Register97.htm


رسانه‌هایی که مایل به پوشش خبری همایش هستند (اعم از روزنامه‌ها، خبرگزاری ها، سایتهای خبری و علمی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی) نیز میتوانند نمایندگان خود را بصورت مکتوب به روابط عمومی بنیاد حکمت اسلامی صدرا معرفی نمایند (فکس: 88493803؛ تلفن 88493806- 88153220).


تذکر: شرکت در همایش تنها با ثبت نام و دعوت‌نامه رسمی امکان پذیر است. در صورت تکمیل ظرفیت سالنها، اولویت براساس سطح تحصیلات و زمان ثبت نام تعیین خواهد شد.

دبیرخانه همایش
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
@siprin
راه اندازی کانال اطلاع رسانی در پیام رسان های داخلی

بمنظور حمایت از پیامرسانهای داخلی و در راستای بخشنامه دولت محترم، فعالیت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در پیامرسان تلگرام متوقف و به پیامرسانهای «سروش» و «ایتا» منتقل میشود. از اساتید گرامی و علاقمندان محترم دعوت میشود، از این پس اخبار بنیاد حکمت اسلامی صدرا را با شناسه «@mullasadra_siprin» در این دو پیامرسان پیگیری فرمایند.

لینک عضویت در پیامرسان سروش: http://sapp.ir/mullasadra_siprin
لینک عضویت در پیامرسان ایتا: https://eitaa.com/mullasadra_siprin

گروه فلسفه و کود ک:
لینک عضویت در پیامرسان سروش: http://sapp.ir/falsafehvakoodak
لینک عضویت در پیامرسان ایتا: https://eitaa.com/falsafehvakoodak

روابط عمومی بنیاد حکمت اسلامی صدرا

***
لینک دانلود پیامرسان سروش: https://soroush-app.ir
لینک دانلود پیامرسان ایتا: https://eitaa.com
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 30 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 27 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 20 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 18 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 8 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.