سکه طلای رُز ( کرج )
323 members
197 photos
1 video
1 file
91 links
بورس خرید و فروش انواع سکه های بانکی و یادبود و کلکسیونی
آدرس: کرج - چهارراه طالقانی - برج طالقانی - طبقه همکف - پلاک ۲۲
( روان جو )
۰۲۶۳۲۲۷۲۰۶ ۱☎️
@RoseGoldCoins ✈️
WWW.RoseGoldCoins.com 🖥
Info@RoseGoldCoins.com 📧
Download Telegram
to view and join the conversation
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/۱٣

مثقال طلای ۱۸عیار ۱۹٠٧۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴۵۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۵٨۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۵٢۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱٧٠۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ۱۰٣۰۰۰۰۰ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/۱٨

مثقال طلای ۱۸عیار ۱۹٣٣۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۵٠۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۶٢۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۵٢۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱٧٢۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ۱۰٢۰۰۰۰۰ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/۱٩

مثقال طلای ۱۸عیار ۱٨٨٨۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴٣۵۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۴٧۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ٩٩٠٠٠٠٠ ریال
میباشد.


https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢٠

مثقال طلای ۱۸عیار ۱٩٠٧۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴٣٧۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۵٠۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴٣۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶٣۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٠٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢١

مثقال طلای ۱۸عیار ۱٩٠٩۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴٣۵۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۵١۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠١٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢۲

مثقال طلای ۱۸عیار ۱٩٠۶۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۵۵۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠۰٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢٣

مثقال طلای ۱۸عیار ۱٩٩۵۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴٧٣۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۵٠۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱٧٠۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٢٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢۵

مثقال طلای ۱۸عیار ۱٩٩۵۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۶٧٠۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶٧۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٢٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢۶

مثقال طلای ۱۸عیار ٢٠٢٣۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۵۵۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴٧٧٠۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴٨۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶٨۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٢٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢٧

مثقال طلای ۱۸عیار١٩٨٨۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۵۶۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴٧٠٠۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٢٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢٨

مثقال طلای ۱۸عیار١٩۶٣۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴٩۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۶٣٠۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴١۰۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶١۰۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٠٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٢٩

مثقال طلای ۱۸عیار١٩٧٩۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴٧۵۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۶٢۵۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴٠۵۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶٢۵۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٢۵٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
کارشناسی فوق تخصصی و خرید و فروش انواع سکه طلا
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/٣٠

مثقال طلای ۱۸عیار٢٠١۶۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴٧٠۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴٧٢۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴۴٠۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶۴٠۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠١۵٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
با
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۴/٠١

مثقال طلای ۱۸عیار٢٠١١۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴٢٠۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۶٧۰۰۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲٣٨٠۰۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۵٨٠۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال
میباشد.

https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۴/٠۲

مثقال طلای ۱۸عیار٢٠۲۷۰۰۰۰ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴۵۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۶۸۰۰۰۰۰ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲٣٨٠۰۰۰۰ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۵٨٠۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال
میباشد.


https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۴/٠٣

مثقال طلای ۱۸عیار٢٠۴٢۰۰۰۰ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۵٠۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴٧٢۰۰۰۰۰ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴٠٠۰۰۰۰ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۵٧٠۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۴/٠۴

مثقال طلای ۱۸عیار٢٠۴٢۰۰۰۰ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۵٢۰۰۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴٧٠۰۰۰۰۰ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴٣٠۰۰۰۰ریال

ربع سکه بهار آزادی۱۶٣٠۰۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی ١٠٢٠٠٠٠٠ ریال
میباشد. https://t.me/RoseGoldCoins