$صرافى رازقى€
62 members
19 photos
15 links
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
Download Telegram
to view and join the conversation
سايت شركت صرافى رازقى👇🏻
http://www.razeghiexchange.com
Euro 💶 فروش ١٥،٠٠٠
سايت شركت صرافى رازقى👇🏻
http://www.razeghiexchange.com
Euro 💶 فروش ١٤،٨٥٠
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374
صرافي رازقي Razeghiexchange صرافى رازقى
District 3, Tehran, Tehran Province, Iran
+98 21 2222 3374
https://goo.gl/maps/841Gqq9rpVFuUAxV9
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
آدرس دقيق دفتر صرافى در گوگل مپ
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374
https://www.instagram.com/p/B3oYN-KlUth/?igshid=tdsy5iunvcao
اينستگرام 👆🏻

سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
🇮🇷 🇪🇺🇺🇸🇹🇷🇸🇪🇬🇧🇨🇦🇦🇪
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374

از اين پس بيشتر فعاليت ما در سايت و در اينستگرام خواهد بود 🙏🏻
٢٤ مهر ١٣٩٨
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
ارز هاى مورد معامله در صرافى 👇🏻
🇮🇷 🇺🇸 💶 🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦 🇦🇺 🇹🇷🇸🇪🇳🇴 🇩🇰 🇨🇭 🇦🇲 🇮🇶 🇲🇾🇰🇼
🇴🇲 🇶🇦 🇸🇬🇨🇳🇦🇿 🇷🇺 🇸🇦🇧🇬
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374

از اين پس بيشتر فعاليت ما در سايت و در اينستگرام خواهد بود 🙏🏻
👇🏻
https://instagram.com/stories/razeghi_currency_exchange/2158721083835364464?igshid=1lg241wes1ly8

٢٨ مهر ١٣٩٨
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
ارز هاى مورد معامله در صرافى 👇🏻
🇮🇷 🇺🇸 💶 🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦 🇦🇺 🇹🇷🇸🇪🇳🇴 🇩🇰 🇨🇭 🇦🇲 🇮🇶 🇲🇾🇰🇼
🇴🇲 🇶🇦 🇸🇬🇨🇳🇦🇿 🇷🇺 🇸🇦🇧🇬
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374

از اين پس بيشتر فعاليت ما در سايت و در اينستگرام خواهد بود 🙏🏻
👇🏻

٢٩ مهر ١٣٩٨ https://instagram.com/stories/razeghi_currency_exchange/2159543498467202247?igshid=184lxbvcvw68
سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
ارز هاى مورد معامله در صرافى 👇🏻
🇮🇷 🇺🇸 💶 🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦 🇦🇺 🇹🇷🇸🇪🇳🇴 🇩🇰 🇨🇭 🇦🇲 🇮🇶 🇲🇾🇰🇼
🇴🇲 🇶🇦 🇸🇬🇨🇳🇦🇿 🇷🇺 🇸🇦🇧🇬
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374

از اين پس بيشتر فعاليت ما در سايت و در اينستگرام خواهد بود 🙏🏻
👇🏻

٣٠ مهر ١٣٩٨ https://instagram.com/stories/razeghi_currency_exchange/2159543498467202247?igshid=184lxbvcvw68
ساعات كار صرافى 👆🏻

سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
ارز هاى مورد معامله در صرافى 👇🏻
🇮🇷 🇺🇸 💶 🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦 🇦🇺 🇹🇷🇸🇪🇳🇴 🇩🇰 🇨🇭 🇦🇲 🇮🇶 🇲🇾🇰🇼
🇴🇲 🇶🇦 🇸🇬🇨🇳🇦🇿 🇷🇺 🇸🇦🇧🇬
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374

از اين پس بيشتر فعاليت ما در سايت و در اينستگرام خواهد بود 🙏🏻
👇🏻
٣٠ مهر١٣٩٨

https://instagram.com/stories/razeghi_currency_exchange/2160482255768995664?igshid=p3a8vtts3tfj
#مهم_فورى

فروش دلار با قيمت سنا در صرافى رازقى
با قيمت ١٥،٦٥٠ تومان

سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
ارز هاى مورد معامله در صرافى 👇🏻
🇮🇷 🇺🇸 💶 🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦 🇦🇺 🇹🇷🇸🇪🇳🇴 🇩🇰 🇨🇭 🇦🇲 🇮🇶 🇲🇾🇰🇼
🇴🇲 🇶🇦 🇸🇬🇨🇳🇦🇿 🇷🇺 🇸🇦🇧🇬
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

نرخ ها متغير مي باشد براى اطلاعات بيشتر و دقيق با دفتر صرافى تماس حاصل فرماييد.
☎️ 02122223374

از اين پس بيشتر فعاليت ما در سايت و در اينستگرام خواهد بود 🙏🏻

١٠ ارديبهشت ١٣٩٩
👇🏻اينستگرام👇🏻

https://www.instagram.com/p/B_kOpiolIRM/?igshid=1rfgpn58htuzl
#🔴مهم_فورى
🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸
🔴فروش دلار با قيمت سنا در صرافى رازقى
با قيمت 28,700 تومان

سايت شركت صرافى رازقى 👇🏻👇🏻
https://razeghiexchange.com
ارز هاى مورد معامله در صرافى 👇🏻
🇮🇷 🇺🇸 💶 🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦 🇦🇺 🇹🇷🇸🇪🇳🇴 🇩🇰 🇨🇭 🇦🇲 🇮🇶 🇲🇾🇰🇼
🇴🇲 🇶🇦 🇸🇬🇨🇳🇦🇿 🇷🇺 🇸🇦🇧🇬
‎كانال تلگرام 👇🏻👇🏻
https://t.me/Razeghiexchange
صرافى ما را به دوستان خود معرفى كنيد.

تلفن تماس
☎️ 02122223374

🟢اطلاع رسانى كنيد ...

١٥ مهر ١٣٩٩
👇🏻اينستگرام👇🏻

https://www.instagram.com/p/CGANx72Hsjw/?igshid=18pgvoiap06qg