Presidency Maldives
356 subscribers
904 photos
6 videos
12 files
3.34K links
Welcome to the Telegram Channel of the President's Office, Maldives 🇲🇻
Download Telegram
to view and join the conversation
Warm congratulations to Foreign Minister @abdulla_shahid for winning the election for the Presidency of the 76th UN General Assembly by a resounding margin of 143 votes. This is a great honour for Maldives and I have no doubt Min. Shahid will do us all proud as UNGA President.— Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) Jun 7, 2021
މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ މުއްދަތު، ޖޫން މަހުގެ 15 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރައްވައިފި https://presidency.gov.mv/Press/Article/24738
"މެންސްޓްރުއަލް ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް ޕީރިއަޑް" އާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ވެބިނަރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
https://presidency.gov.mv/Press/Article/24742
ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރަމުންދާ އިމާރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި https://presidency.gov.mv/Press/Article/24744
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ސީ.އީ.އޯ.ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައި އެ އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އުފައްދަވައި ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި https://presidency.gov.mv/Press/Article/24749
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި https://presidency.gov.mv/Press/Article/24748
މި ދައުރު ނިމޭއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެކަން ހާސިލް ވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ https://presidency.gov.mv/Press/Article/24751
މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ މުއްދަތު، ޖޫން މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރައްވައިފި https://presidency.gov.mv/Press/Article/24754?term=0
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުންނާ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުން އަޙްމަދު ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި https://presidency.gov.mv/Press/Article/24756