ناپادا كنترل هوشمند
108 members
603 photos
68 videos
4 files
260 links
#اتوماسيون#كنترل_هوشمند #گلخانه #مرغداري
مديريت، اتوماسیون و کنترل هوشمند ناپادا-
پیامک جهت مشاوره فنی رایگان، ویژگی ها:
30006308000005
تلگرام:
https://www.instagram.com/napada_gol/

اطلاعات بيشتر:
Http://napada.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
 همراهان عزیز ناپادا سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه
🔴 در پست قبل راجع به امنیت زیستی سالن های مرغداری برای شما صحبت مختصری کردیم.
🔻در ادامه برای شما مجموعه آماده کردیم و شما را با قوانین و مقررات مربوط به امنیت زیستی مرغ ها و جوجه ها در سالن های مرغداری آشنا خواهیم کرد🔺
🔴🔴با ما همراه باشید🔴🔴
🔴اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻏﺪار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد🔴
🔻
١-ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
🔻
٢-ﻗﻄﻌﺎ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و دردﺳﺮﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ از ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
🔻
٣-واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
🔻
٤-اﺧﺘﻔﺎى ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
🔻
٥-ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى راﻳﺞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺳﺎﻟﻨﻬﺎى ﭘﺮورش ﺑﻪ اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
🔻
٦-از ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰى در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎى ﺑﻴﻤﺎرى ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮى ﺧﻮددارى ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
🔻
٧-ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻋﺎدى ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
🔻
٨-از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ و ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎى ﻃﻴﻮر و ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪا ﺧﻮددارى ﮔﺮدد.
🔻
٩-از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ واﻛﺴﻦ ، دارو ، دان ، ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.
🔻
١٠-ﻣﺮغ ﻛﺸﺘﺎرى ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮد و از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺟﺪا ﺧﻮددارى ﺷﻮد. دﭘﻮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻮد ﺳﺎﻟﻨﻬﺎى ﻣﺮﻏﺪارى ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدره از ﺳﻮى ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
🔴ﻧﻜﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزى ﻻﺷﻪ ﻫﺎ
🔻
١-ﻻﺷﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺟﻤﻊ آورى ﺷﻮد دﻓﻌﺎت ﺟﻤﻊ آورى ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﮔﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ٢-٣ ﻧﻮﺑﺖ در روز اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرى (ﻋﺼﺒﻲ و ﻏﻴﺮﻋﻔﻮﻧﻲ) ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻓﻌﺎت ﺟﻤﻊ آورى ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
🔻
٢-ﺑﺎﻳﺪ ﻻﺷﻪ ﻫﺎى ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺮاى در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮه ﻫﺎ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ در ﺳﻄﻠﻬﺎى ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درﭘﻮش دار ﻧﮕﻬﺪارى ﻛﺮد ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮ روى ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
🔻
٣-اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ اﺳﺖ روى آﻧﻬﺎ روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ دورى ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﺷﻮد.
🔻
٤-از ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻻﺷﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﺷﺎﻋﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.
🔻
٥-اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ ﺿﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎى آن در ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد.
🔻
٦-از ﻻﺷﻪ ﻃﻴﻮر ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺳﮓ در ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
🔻
٧-از رﻫﺎﺳﺎزى ﻻﺷﻪ ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﭼﺎه ﻫﺎى آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎور و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺮﻫﺎى آب ﺧﻮددارى ﺷﻮد.
🔻
٨-ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزى ﻻﺷﻪ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ (دﺳﺖ ﻛﻢ ٢٠٠-٣٠٠ﻣﺘﺮ) از ﺳﺎﻟﻨﻬﺎى ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎد و در ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻮرى از ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
🔻
٩-ﺗﺠﻬﻴﺰات ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزى و ﺣﻤﻞ ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد.
🔻
١٠-رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻓﺮاد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزى ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﻠﻪ ﺿﺮورى و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
🔻
١١-ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻊ آورى و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزى ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
🔻
١٢-اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻪ ﻛﻒ آن آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه (ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ٢٠-٢٥ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) و داراى ﻋﻤﻖ ٢ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ آب ﻫﺎى زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ و درب آن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﻮره ﻻﺷﻪ ﺳﻮزى ﻛﻪ در آن ﺑﻘﺎﻳﺎﻳﻲ از ﻻﺷﻪ ﻃﻴﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
🔻
١٣-ﻫﺮ روز ﭘﺲ از رﻳﺨﺘﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﭼﺎه ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ آب آﻫﻚ و ﺳﺎﻳﺮﻣﻮارد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﭼﺎه رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ روز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد ﺳﻮزآور(ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ) در داﺧﻞ ﭼﺎه روﻧﺪ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﻻﺷﻪ ﻫﺎ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮد.
🔴در ادامه🔴
واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻟﺒﺎس و ﺳﺮﻧﮓ و ﻛﻔﺶ ﻣﺠﺰا در داﺧﻞ ﻣﺮﻏﺪارى ﺟﻬﺖ اﻓﺮاد اﻛﻴﭗ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
🔻
١٢-ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻗﺒﻞ از ورود ﺟﻮﺟﻪ دان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻬﻴﻪ دان از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﻏﺪارى ﻫﺎ اﻛﻴﺪا ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
🔻
١٣-ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﻴﻪ و از ﺑﺪو ورود ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎى ﻣﺎزاد را از ﮔﻠﻪ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
🔻
١٤-ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ. ﺗﻬﻮﻳﻪ ، ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز رﺷﺪ اﺟﺮام ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﺳﺖ.
🔻
١٥-از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎر ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
🔻
١٦-از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
🔻
١٧-در واﺣﺪﻫﺎى ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﭽﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و دوش ﺑﺮاى ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دوش ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس و ﻛﻔﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼه و ﻣﺎﺳﻚ اﻟﺰاﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺧﺼﻮص داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن و ﮔﺮوﻫﻬﺎى واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮى اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
🔻
١٨-از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻌﻬﺪى ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﺮغ ﺑﻮﻣﻲ ، زﻳﻨﺘﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه دﻳﮕﺮ در ﻣﻨﺰل اﺧﺬ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ آﻧﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
🔻
١٩-ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎرﮔﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و از ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.
🔻
٢٠-در ورودى ﻓﺎرم و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد.
🔴اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻏﺪار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد🔴
🔻
٢١-ورود ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ دﻳﻮاره ﻫﺎى ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد.
🔻
٢٢-در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻗﺪام و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ٦ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده و از ﺳﻼﻣﺖ آب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.
🔻
٢٣-ﻛﻠﻴﻪ ورود و ﺧﺮوج ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد.
🔻
٢٤-ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺦ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ، ﻧﻮع واﻛﺴﻦ ، ﺷﻤﺎره ﺑﭻ واﻛﺴﻦ و ﻧﺎم اﻓﺮاد واﻛﺴﻴﻨﺎﺗﻮر در دﻓﺘﺮ وﻳﮋه اى ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﻮد.
🔻
٢٥-ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﮔﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻴﺘﺮﻫﺎى اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل ورود اﺟﺮام ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاى ﺟﺪﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
🔻
٢٦-از وارد آوردن اﺳﺘﺮس ﻫﺎى ﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮔﻠﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ، اﻳﺠﺎد ﺳﺮوﺻﺪاى ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ دﻣﺎى ﺳﺎﻟﻦ، ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ، ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دان ﻳﺎ آب، ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺧﻮددارى ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
🔻
٢٧-ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﺎﺳﻮزاﻧﺪن ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﺳﻮز اﻗﺪام و از ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻻﺷﻪ ﻃﻴﻮر و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺮاﻛﻨﺪن ﻻﺷﻪ ﻫﺎ اﻛﻴﺪا ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
🔻
٢٨-ﻫﺮﻧﻮع ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دان، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.