حقوق پرس
7.38K members
4.9K photos
599 videos
328 files
9.31K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی
Download Telegram
to view and join the conversation
چكيده:
ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222101273

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب #رابطه_نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت #پیام_های_عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد #اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر #روابط_غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق #تخفیف می‌داند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده‌اند؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چكيده:
ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222101273

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب #رابطه_نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت #پیام_های_عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد #اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر #روابط_غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق #تخفیف می‌داند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده‌اند؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
مراوده و معاشرت دختر و پسر در پارک از باب دوستی، مصداق رابطه نامشروع می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222200019

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام 1) م.م. فرزند غ. و 2) پ.ط. فرزند ک. مبنی بر برقراری #ارتباط_نامشروع با یکدیگر با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 3 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع آنان پیرامون ارتباط #دوستی با یکدیگر و #مراوده و #معاشرت_غیرشرعی منجر به حضور در #پارک و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم است. فلذا به استناد مواد 637 و 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ فقد سابقه و وضع خاص آنان از باب تبدیل مجازات شلاق حکم محکومیت هر یک به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص اتهام دیگر آنان مبنی بر #شرب_خمر نظر به انکار مکرر آنان در دادگاه و عدم حصول علم و یقین بر استقرار حد شرعی به صرف گواهی پزشکی مبنی بر وجود الکل در بدن آنان به سبب #فقد_ادله_اثباتی_شرعی و #قانونی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی و تمسک به قاعده مسلم و فقهی تدرء‌الحدود بالشبهات حکم به #برائت آنان از اتهام مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ط. فرزند ک. نسبت به دادنامه شماره 911116 مورخ 4/10/91 صادره از شعبه محترم 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارٌالیه به لحاظ برقراری ارتباط نامشروع محکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با #تخفیف جزای نقدی مقرر به یک میلیون ریال با توجه به وضع خاص تجدیدنظرخواه و فقد سابقه وی به کیفیت مرقوم #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفریعضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
۱_تخفیف مجازات به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، مختص جرائم جنحه ای بوده و شامل سرقت مقرون به آزار که جرمی جنایی است، نمی‌شود.

۲_تسلیم متهم به رأی بدوی جهت اعمال تخفیف، در صورت رد درخواست ،مانع از امکان تجدیدنظرخواهی پس از گذشت مهلت قانونی است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/22
🔹شماره رای نهایی: 9309970269701768

⚫️رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقایان 1- (م. س.پ.) فرزند (ح.ر.) 2- (غ. الف.) فرزند (ل.) مبنی بر #مشارکت_در_سرقت مقرون به #آزار گوشی همراه (م. ن.) 3- (ح. ک.ز.) فرزند (الف.) 4- (ه. ع.) فرزند (ع.) به اتهام خرید مال مسروقه که با علم و اطلاع از مسروقه بودن که سه نفر اول دارای سابقه کیفری می‌باشند
به این بیان که حسب محتویات پرونده و بیان شاکی و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم که اظهار می‌دارند باهم سوار بر موتور در حال عبور از محله تهرانسر گوشی تلفن همراه خانم شاکی فوق که در حال مکالمه بوده به‌#زور و با ایراد #صدمه_بدنی که شاکی حاضر به اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی نگردیده است را #سرقت نموده و از محل #متواری و دور می‌گردند و گوشی مسروقه را حسب بیان متهم ردیف چهارم (ه. ع.) با عنایت به اینکه وضعیت (غ. الف.) را می‌دانسته و #علم به مسروقه بودن گوشی به لحاظ عدم ارائه کارتن آن داشته که ارزش واقعی گوشی دویست و شصت هزار تومان بوده به یک‌صد هزار تومان ابتیاع و یک‌صد و بیست هزار تومان به آقای (ح. ک.ز.) #می‌فروشد و مدت چهار ماه در دست وی بوده که با عنایت به عدم ارائه کارتن و شناخت متهمین به نظر دادگاه علم به مسروقه بودن گوشی داشته و همه متهمین به بزه انتسابی #اعتراف و #اقرار می‌نمایند لذا متهم ردیف اول و دوم را به جهت وقوع جراحت به شاکی حسب ماده 652 قانون تعزیرات هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به ده سال #حبس_تعزیری و چهل ضربه #شلاق و متهمین ردیف سوم و چهارم حسب ماده 662 به یک سال حبس تعزیری و سی‌وپنج ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص جراحت وارده به شاکی از سوی متهمین ردیف یک و دو 1- حارصه سمت چپ پیشانی یک‌صدم دیه 2- دامیه سمت چپ پره بینی دوصدم دیه 3- حارصه در پلک فوقانی چشم‌چپ یک‌صدم 4- کبودی در بینی سه‌هزارم #دیه کامل در حق شاکی از سوی متهمین فوق (ردیف 1 و 2) به نحو مشارکت پرداخت گردد. مستند دیات ماده 709 بند الف و ب و 714 بند الف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 محکوم می‌گردند. رأی حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص دیه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚫️رأی دادگاه
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به اینکه متهم م. س.پ. به اتهام سرقت مقرون به آزار به 10 سال حبس محکوم گردیده که به جهت تسلیم به رأی تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را که شامل جرائم جنحه ای بوده نه جنائی لذا تقاضای وی مردود و پرونده اعاده می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان م. س.پ. و غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 100539 مورخ 7/7/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1146 تهران قابل‌پذیرش نیست زیرا وقتی مشارالیهما به تاریخ 19/7/1393 به رأی بدوی #تسلیم شده‌اند (برگ‌های 148 و149 پرونده)و حتی دادگاه محترم بدوی به شرح مفاد برگ 159 پرونده به تقاضای #تخفیف نامبردگان رسیدگی و رأی صادر نموده است دیگر موجب قانونی برای تجدیدنظرخواهی آن‌ها در تاریخ مؤخر وجود ندارد بر این اساس و به استناد ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر #رد اعتراض تجدیدنظرخواهان صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢رای وحدت رویه شماره ٧٧٢ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰هیات عمومی دیوان عالی کشور

🔹تكليف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفيف مجازات وفق ماده ٤٤٢ قانون آيين دادرسى كيفرى و خروج موضوع از تبصره ماده ٤٥ الحاقى به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ١٣٩٦/٧/١٢

#رای_وحدت_رویه۷۷۲
#تخفیف_مجازات

لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی به دلیل آلوده نمودن محیط زیست شهروندان مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/06/04
🔹شماره رای نهایی: 9309970222100542

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م.، دایر به #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی از طریق تخلیه #نخاله_ساختمانی در #معبر_عمومی موضوع کیفرخواست شماره 2798 مورخ 05/11/92 دادسرای ناحیه 32 تهران؛ دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی راجع به نحوه دستگیری متهم در حین #تخلیه_نخاله و مفاد اعلامیه رسمی مورخه 24/04/91 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی مبنی بر این‌که تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی به دلیل #آلوده نمودن #محیط_زیست شهروندان به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می‌گردد و با عنایت به اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت مواد 37 و 38 همان قانون به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بخشنامه قضایی تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی سال 1393 متهم نامبرده را با اعمال دو درجه #تخفیف در مجازات به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند م. از دادنامه شماره 500117 مورخه 13/02/93 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222101273

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب #رابطه_نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت #پیام_های_عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد #اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر #روابط_غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق #تخفیف می‌داند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده‌اند؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
💢در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست.(رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #تخفیف_مجازات #مواد_مخدر


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست.(رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #تخفیف_مجازات #مواد_مخدر


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
مراوده و معاشرت دختر و پسر در پارک از باب دوستی، مصداق رابطه نامشروع می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222200019

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام 1) م.م. فرزند غ. و 2) پ.ط. فرزند ک. مبنی بر برقراری #ارتباط_نامشروع با یکدیگر با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 3 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع آنان پیرامون ارتباط #دوستی با یکدیگر و #مراوده و #معاشرت_غیرشرعی منجر به حضور در #پارک و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم است. فلذا به استناد مواد 637 و 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ فقد سابقه و وضع خاص آنان از باب تبدیل مجازات شلاق حکم محکومیت هر یک به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص اتهام دیگر آنان مبنی بر #شرب_خمر نظر به انکار مکرر آنان در دادگاه و عدم حصول علم و یقین بر استقرار حد شرعی به صرف گواهی پزشکی مبنی بر وجود الکل در بدن آنان به سبب #فقد_ادله_اثباتی_شرعی و #قانونی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی و تمسک به قاعده مسلم و فقهی تدرء‌الحدود بالشبهات حکم به #برائت آنان از اتهام مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ط. فرزند ک. نسبت به دادنامه شماره 911116 مورخ 4/10/91 صادره از شعبه محترم 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارٌالیه به لحاظ برقراری ارتباط نامشروع محکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با #تخفیف جزای نقدی مقرر به یک میلیون ریال با توجه به وضع خاص تجدیدنظرخواه و فقد سابقه وی به کیفیت مرقوم #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفریعضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page