خاكزدگان
1.51K members
5.38K photos
4.02K videos
43 files
970 links
خاکزدگان: درباره درد و رنج کارگران، فعالان و شهروندان عرب
ارتباط با آدمين كانال «خاكزدگان»:
@KhakZadegan1
Download Telegram
to view and join the conversation
💢به داد بازداشت شدگان در #كشتارگاه ناحيه امام على(ع) #اطلاعات_سپاه_اهواز برسيد

يكى از نجات يافتگان از سلاخ خانه اطلاعات سپاه اهواز مى گويد:در #بازداشتگاه_ناحیه_امام_على(ع) تابع #اطلاعات_سپاه_اهواز واقع در #ملى_راه #جنب_بیمارستان_ابوذر اهواز صدها نفر در بازداشت هستند. اين شخص كه اخيرا با قرار وثيقه آزاد شده است، اضافه مى كند كه اطلاعات سپاه اهواز،يك مهمانسرا جنب سپاه را به بازداشتگاه تبديل كرده و سه طبقه اين بازداشتگاه مملو از بازداشت شدگان مهرماه و آبان ماه 1397 است. او مى گويد: حتى شمارى از #كارگران_فولاد را به اين بازداشتگاه منتقل كرده بودند و بعد آزاد شدند.

اين اسير آزاد شده مى گويد:در اثر شكنجه هاى شديد،افراد به بيمارستانها منتقل مى شوند و بعد از معالجه ى سرپائى آنها را به بازداشتگاه مى آورند. او همچنين از ناله هاى بازداشت شدگان و شنيدن صداى شكنجه و فحاشى شكنجه گران صحبت مى كند وطبق گفته خودش اين بازداشتگاه را به #سلاخ_خانه تشبيه مى كند. شخصى ديگرى از بازداشت شدگان نيز كه در بازداشتگاه ناحيه امام على(ع) اطلاعات سپاه در بازداشت بوده است مى گويد: افرادى از بازداشت شدگان مهرماه سال جارى در اين بازداشتگاه زير شكنجه كشته شدند. اين فرد آزاد شده،اطلاعات دقيقى از هويت افراد كشته شده ذكر نكرد و فقط لقب آنان را عنوان كرد.

بعد از هجوم به #رژه_اهواز صدها نفر بدون اتهام موجه و فقط جهت ايجاد #رعب_ووحشت و #سركوب مردم توسط اطلاعات سپاه اهواز و اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند. بيش از 90 نفر از بازداشت شدگان به زندان اوين تهران منتقل شدند و تا كنون در تهران هستند. 200 نفر از آنان به زندان شيبان(زندان مركزى اهواز)، ده ها نفر نيز به زندان سپيدار، زندان فجر دزفول و زندان همدان منتقل شدند. بقيه بازداشت شدگان در بازداشتگاههاى اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات اهواز تا كنون بسر مى برند و در خطر هستند.

#سلاخ_خانه_امام_على_سپاه_اهواز

@KhakZadegan
Forwarded from در جستجوی بازداشت شدگان (saleh amiri)
گزارشی از یکی از بازداشتگاههای مخوف اطلاعات سپاه در اهواز
به داد بازداشت شدگان در #كشتارگاه ناحيه امام علی(ع) #اطلاعات_سپاه_اهواز برسيد
يكی از نجات یافتگان از سلاخ‌خانه اطلاعات سپاه اهواز می گويد:در #بازداشتگاه_ناحیه_امام_علی(ع) تابع #اطلاعات_سپاه_اهواز واقع در #ملی_راه #جنب_بیمارستان_ابوذر اهواز صدها نفر در بازداشت هستند. اين شخص كه اخيرا با قرار وثيقه آزاد شده است، اضافه می كند كه اطلاعات سپاه اهواز،يك مهمانسرا جنب سپاه را به بازداشتگاه تبديل كرده و سه طبقه اين بازداشتگاه مملو از بازداشت شدگان مهرماه و آبان ماه 1397 است. او می گويد: حتی شماری از #كارگران_فولاد را به اين بازداشتگاه منتقل كرده بودند و بعد آزاد شدند.
اين اسير آزاد شده می گويد:در اثر شكنجه های شديد،افراد به بيمارستانها منتقل می شوند و بعد از معالجه ی سرپائی آنها را به بازداشتگاه می آورند. او همچنين از ناله های بازداشت شدگان و شنيدن صدای شكنجه و فحاشی شكنجه گران صحبت می كند وطبق گفته خودش اين بازداشتگاه را به #سلاخ_خانه تشبيه می كند. شخصی ديگری از بازداشت شدگان نيز كه در بازداشتگاه ناحيه امام علی(ع) اطلاعات سپاه در بازداشت بوده است می گويد: افرادی از بازداشت شدگان مهرماه سال جاری در اين بازداشتگاه زير شكنجه كشته شدند. اين فرد آزاد شده،اطلاعات دقيقی از هويت افراد كشته شده ذكر نكرد و فقط لقب آنان را عنوان كرد.
بعد ازحمله به رژه رژیم در اهواز صدها نفر بدون اتهام موجه و فقط جهت ايجاد #رعب_ووحشت و #سركوب مردم توسط اطلاعات سپاه اهواز و اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند. بيش از 90 نفر از بازداشت شدگان به زندان اوين تهران منتقل شدند و تا كنون در تهران هستند. 200 نفر از آنان به زندان شيبان(زندان مركزی اهواز)، ده ها نفر نيز به زندان سپيدار، زندان فجر دزفول و زندان همدان منتقل شدند. بقيه بازداشت شدگان در بازداشتگاههای اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات اهواز تا كنون بسر می برند و در خطر هستند.
#سلاخ_خانه_امام_علی_سپاه_اهواز https://t.me/CHZIR/11731
👇🏻👇🏻👇🏻
🆔 @CHZIR
https://t.me/joinchat/C3oUokkImfphd242skFgpA