گروه تولیدی کامیکا
184 subscribers
433 photos
4 videos
9 links
گروه تولیدی کامیکا
تولیدکننده انواع مخازن زباله
آدرس : تهران - شهریار
شماره تماس : 09191994537
Download Telegram
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه و قیمت به صرفه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه و قیمت به صرفه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه و قیمت به صرفه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه و قیمت به صرفه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه و قیمت به صرفه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه و قیمت به صرفه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه و قیمت به صرفه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه و قیمت به صرفه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷
مخازن مکانیزه گالوانیزه
در لیتراژ و ضخامتهای مختلف با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت
چرخهای رینگ فلزی و دارای شبرنگ ترافیکی
تولید به صورت انبوه
مستقیم از تولید کننده
میرزایی
۰۹۱۹۱۹۹۴۵۳۷