πŸ”΅IslamHouse-Maguindanao
11 subscribers
2 photos
303 videos
60 files
705 links
To search the contents of all languages of IslamHouse.com website please click on the following link:
https://t.me/islamhouse_archive
Download Telegram
Entayni mangingilingan sa isa a Qawm

πŸ‘€ -

- Entayni mangingilingan sa isa a Qawm na ped sekanin kanu entuba a mga taw

πŸ”– 2820173
πŸ“… 2017-03-07

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2820173

# #
Su kukuman nu Kabemawlid

πŸ‘€ -

- Su kukuman na kabemawlid atawa kabed selebret sa mawlid a benggalbeken na ped kanu mga Muslim

πŸ”– 2820165
πŸ“… 2017-03-07

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2820165

# #
Mga sabapan na kinaumpalak na mga Muslim

πŸ‘€ -

- Ngini mga sabapan a kabegkaumpalak na mga Muslim

πŸ”– 2820161
πŸ“… 2017-03-07

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2820161

# #
Kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat

πŸ‘€ -

- su niya a video na makapantag kanu usto a ukit kanu kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat kanu LA ILAHA ILLALLAH, endu su kapianan nin

πŸ”– 2820141
πŸ“… 2017-03-07

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2820141

# # # #
Su tutulo na ebpun bu kanu Allah

πŸ‘€ -

- Su nia a video na yanin bembitialan na pantag kanu tutulo nu Allah kanu ulipen nin, atagin a su entu a tutulo na lubu salkanin pakabpun

πŸ”– 2806097
πŸ“… 2016-06-02

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2806097

# #
Su kasugo sa mapia endu kasapal sa mawag

πŸ‘€ -

- Isa enia a video makapantag sa kasugo sa mapia endu kasapal sa mawag atagin a dayt patut kanu engagaysa

πŸ”– 2793472
πŸ“… 2016-02-03

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2793472

#
Su kapaginugut kanu mga Malaikat ang bedsulat kanu mga galbekan nu Ulipennu Allah

πŸ‘€ -

- Su nia a video na makapantag sa kapaginugut kanu mga Malaikat a sinaligan nu Allah kanu kasulat endu katanud kanu mga galbekan nu mga ulipenin, isa enia kanu mga rukun nu palitiala

πŸ”– 2788757
πŸ“… 2016-01-07

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2788757

# #
Su Kalbihan ng Pangeni-ngeni kanu magabi (Magui)

πŸ‘€ -

- Nambitiala kanu niaba a video e kapantag endu kalbihan, kapiayan nu kandu’a kanu dalem nu magabi atagin ay dayt kanu muslim e paginapasen su nia a mapia

πŸ”– 2787794
πŸ“… 2016-01-01

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2787794

# # #
Su Katuganol sa kadsambayang

πŸ‘€ -

- Isa inia ang video pantag sa katuganol sa sambayang atagin a dayt patut a bedtiayakapan nu Muslim kagina niyaba e isa sa importante gyd a rukun nu Agama Islam

πŸ”– 2787790
πŸ“… 2016-01-01

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2787790

# #
MGA HADITH PANTAG SA SAPULO GAY KANU DHUL-HIJJAH NANDU AYYAM AT-TASHREEQ (Hukuman nandu Palangayan) Makatundog lun na: MGA HADITH SA ULANULAN A MUHARRAM

- Kitab sa basa Maguindanaon, makempet, makangguna, pimbityala nin su kalabihan, mga hukuman nandu mga palangayan sya kanu sapulo gay kanu Dhul-hijjah, ayyam at-tashreeq nandu su ulanaulan a Muharram

πŸ”– 2830225
πŸ“… 2020-07-22

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2830225

# #