آكادمى قراردادهاى تجارى ايمان وصولى پور
318 subscribers
70 photos
41 videos
2 files
76 links
نخستين تدريس نحوه تنظيم قرارداد هاى تجارى به صورت آكادميك وبيان انواع مختلف قراردادهاى مورد استفاده در سطح كشور و ارائه اخبار و نكات مربوط به قراردادها.
شامد: 2-4-61-72556-1-1
Admin:@imanvosulipour
Download Telegram
to view and join the conversation
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مدیران موفق و هوشمند در سایه مشاورین متخصص مسیر را ادامه می دهند.
ایمان وصولی پور: مدرس و مشاور در تنظیم قراردادهای تجاری
۰۹۱۲۳۹۴۷۵۷۱
رأی دادگاه بدوی:
«در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.ح. به طرفیت آقای ص.ز. به خواسته‌ی مطالبه‌ی وجه‌التزام ناشی از مندرجات مبایعه نامه از تاریخ ۲۵/۱۲/۹۱ لغایت ۲۹/۴/۹۵ به شرح اظهارات مندرج در متن و ظَهر مبایعه‌نامه و توافقات ثانوی مقرر شده بود که فروشنده نهایتاً در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۱ ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۲۷ موجبات انتقال سند مالکیت پلاک فوق را به نام خریدار فراهم نماید. لیکن تا زمان ۲۹/۴/۹۵ این امر و توافق محقق نشده و لذا با عنایت به تعهدات فروشنده و حسب توافق متداعیین بابت اجرای مفاد قرارداد بیع وجه التزام روزانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و النهایه خریدار خواستار محکومیت فروشنده به پرداخت وجه‌التزام مقرر از زمان آخرین تاریخ تعیین شده برای انتقال رسمی سند مالکیت لغایت ۲۹/۴/۹۵ که سند به حکم دادگاه به نام خریدار منتقل شده و فروشنده در فاصله‌ی این دو تاریخ تعلل نموده‌است، می باشد. فروشنده نیز به شرح اظهارات و دفاعیات مندرج در صورت‌جلسه‌ی دادرسی مدعی شده‌است که به شرح اظهارنامه‌ارسالی به خریدار خواستار حضور او در دفترخانه و ارائه مابقی ثمن مبیع جهت انتقال سند مالکیت به نام مشارالیه شده و لیکن خریدار از حضور در دفترخانه خودداری کرده‌است و لذا مستحق مطالبه وجه التزام نمی‌باشد. با این وجود دادگاه از توجه به کلیه‌ی اوراق و محتویات پرونده و بررسی اظهارات، ضمن پذیرش دعوای مطروحه و رد اظهارات فروشنده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته در حق خریدار بابت وجه التزام عدم انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی سند مالکیت به نام خریدار صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است».
رأی دادگاه تجدیدنظر:
«تجدیدنظرخواهی ص.ز. به طرفیت خانم ف.ح. از جهت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه(فروشنده) به پرداخت وجه‌التزام عدم انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه‌ی عادی به نام تجدیدنظرخوانده(خریدار) موجه و وارد می‌باشد زیرا تجدیدنظرخواه به عدم انجام تعهد تقابل موضوع توافق ظَهر قرارداد از ناحیه تجدیدنظرخوانده از جهت آمادگی پرداخت تتمه ثمن معامله در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۱ ایراد نموده و با توجه به تعهد متقابل خواهان مبنی بر پرداخت تتمه ثمن در موعد مقرر مزبور در دفتر اسناد رسمی ۱۲۷ تهران از آن‌جا که دلیل اثباتی بر حضور خریدار در موعد مذکور در دفترخانه ۱۲۷ با در دست داشتن تتمه ثمن معامله و اجرای تعهد قراردادی ارائه نشده، بنابراین نامبرده استحقاق مطالبه وجه التزام را نداشته و دادنامه‌ی صادره‌ی با اشکال قانونی مواجه است. لذا به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است».
خوانش پیش گفتار کتاب”۱۳ کاری که افراد دارای ذهن قوی انجام نمی دهند”
آكادمى قراردادهاى تجارى ايمان وصولى پور
Audio
بایدهایی در رابطه با پیشبینی هزینه ها در قراردادهای کسب و کار- رادیو اقتصاد- برنامه فوریت های کسب و کار
جلسه اول دوره اصول تنظیم قراردادهای تجاری
Forwarded from Gharardadonline.ir.archive
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قرارداد رسمی باشد یا عادی؟
منظور از قراردادهای کسب‌وکار اون دسته از قراردادهای پیچیده‌ای هستند که تقریباً ۹۰ درصد قراردادهای مشارکت کسب‌و‌کاری شمارو تشکیل می‌دهند. استثنا هم بر این اصل وارده میزان کمی از این قراردادها هم قابل ثبت رسمی هستند ولی فکر نکنید در ثبت رسمی اتفاق خیلی خاصی خواهد افتاد. عدم امکان وارد ساختن ادعای انکاروتردید تنها خصوصیت یک سند رسمی هست، یعنی فقط می توان ادعای جعل به آن وارد کرد.
@imanvosulipour