Guilan Javidan Institute
328 members
456 photos
6 videos
4 links
📚 موسسه زبانهای خارجی جاويدان📚

آدرس : رشت گلسار بلوار گیلان نبش فروشگاه سناتور

☎️ 01333772300
🌐 Instagram.com/GuilanJavidanInstitute
Download Telegram
to view and join the conversation
#Idiom

🔴 Walk On Egg Shells

🔴 مراقبت عالی و احتیاط فراوان و توجه به طوری که کسی ناراحت نشود.
مثال :

1.The littlest thing tends to anger my mother, so I feel like I have to walk on eggshells whenever I'm at her house.

۱.کوچکترین چیز منجر به خشم مادر من می شود، بنابراین احساس می کنم که مجبورم هر وقت که من در خانه اش هستم، با احتیاط رفتار کنم.

@GuilanJavidanInstitute
#rootwords

VAC

ریشه کلمه : کلمه "vac" از لاتیم به معنای خالی می آید.
مثال :

1.Vacation - a time without work

۱.تعطیلات - زمانی بدون کار

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 Simmer down

🔴 آرام شدن ، فرونشستن ، ملایم شدن (خشم ، هیجان و غیره)
مثال :

1.The kids need to start simmering down before bedtime.

۱.بچه ها نیاز به فرو نشستن هیجانشان قبل از خواب دارند.

@GuilanJavidanInstitute
#word_root
🔴 DICT

🔴 ریشه کلمه : ریشه این کلمه از لاتین به معنای صحبت کردن می آید.
مثال :

1.Dictate - to speak out loud for another person to write down

۱.املا گفتن ، صحبت کردن بلند برای فرد دیگری تا بنویسد.

@GuilanJavidanInstitute
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دپارتمان دوره های تخصصی برگزار میکند :

دوره های مختلف آمادگی آزمون آیلتس با مدرسین مجرب

گروهی
خصوصی
فشرده
محل برگزاری: رشت، ‌شگلسار، بلوار گیلان, جنب فروشگاه سناتور
آموزشگاه زبان جاویدان
مرکز رشت آیلتس
جهت شرکت در دوره ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

013 - 33772300
013 - 33772566

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 Hold Your Horses

🔴 برای گفتن به کسی تا در مورد تصمیم خود عجله نکند و صبر کند و با احتیاط تصمیم بگیرد،صبور بودن , دست نگه داشتن
مثال :

1.Hold Your Horses ! We have not won yet so don't start celebrating.

۱.دست نگه دارید!ما هنوز برنده نشده ایم پس شروع به جشن گرفتن نکنید.

@GuilanJavidanInstitute
#word_root

🔹Hepta

🔹️ریشه کلمه : این کلمه از زبان یونانی یه معنای هفت می آید.
مثال :
1.Heptagon - a shape with seven angles and seven sides

۱.هفت ضلعی - یک شکل با هفت زاویه و هفت ظلع

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔹️ Old Hands

🔹 کار کشته ، ماهر ، پر تجربه ، کهنه کار
مثال :

1.The mechanic is an old hand at fixing cars.

۱.مکانیک متخصص کارکشته ای در تعمیر ماشین ها هست.

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom
🔴You Have My Word

🔴 بهت قول میدم
مثال :

1.I give you my word that this will never happen again.

۱.من بهت قول میدم که این اتفاق دوباره نخواهد افتاد.

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 Snowed Under

🔴 خیلی مشغول یا با چیزی درگیر بودن بیش از حد
مثال :

1.I'd love to go out to dinner tonight, but I'm totally snowed under at the office right now.

۱.من دوست دارم تا امشب به شام بروم اما در حال حاضر من بیش از حد در دفتر کار مشغول هستم.

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴Break A Leg

🔴خدا به همراه !، به امید خدا ! (عبارتی که برای تشویق به هنرپیشگان و غیره قبل از شروع برنامه ی آنها می گویند)، موفق باشی !
مثال :

1.You all look great in your costumes! Break a leg!

۱.شما همگی در لباس هایتان عالی بنظر میرسید، موفق باشید!

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 Don't you dare

🔴جرئت داری ، عبارتی برای گفتن به کسی با عصبانیت که یک کاری را انجام ندهد.
مثال :

1. Don’t you dare talk to me like that!

۱. جرئت داری با من اینطور صحبت کنی!

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 Don't Mention It

🔴 در پاسخ به کسیکه از شما تشکر کرده یعنی حرفشم نزن یا قابلی نداشت , وظیفم بود.
مثال :

1.A: "Thanks so much for saving me a seat." B: "Don't mention it!"

۱.الف: "خیلی ممنون از اینکه یک صندلی را برای من نگه داشتید." ب: "حرفشم نزن ، وظیفم بود!"

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 The Big Time

🔴 یک وضعیتی که شامل بالاترین افتخارات یا بیشترین موفقیت باشد.
مثال :

1.After a series of small but critically admired roles, the actor has now moved into the big time.

۱.پس از یک سری از نقش های کوچک اما مهم، بازیگر در حال حاضر به بالاترین موفقیت خود رسیده است.

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 I'm All Ears

🔴 سرتا پا گوشم اصطلاحی برای اینکه بگویند با دقت گوش میدهند.
مثال :

1.Bill: I guess I owe you an apology. Jane: I'm all ears.

۱.بیل: من بهت یک عذر خواهی بدهکارم
جین: من سراپا گوش هستم (من با دقت گوش میدم).

@GuilanJavidanInstitute
#vocabulary

🔴 Paragon

🔴 نمومه کامل ، سرمشق، کسی یا چیزی که نماد کامل از یک نوع باشد .
مثال :
1.His father was a paragon of a generosity and honesty.

۱.پدرش نمونه کامل فردی سخاوتمند و درستکار بود.

@GuilanJavidanInstitute
#Idioms

🔴On My Honor

🔴قسم میخورم ، قول میدم
مثال :

1.On my honor , I didn't steal that jwellery.

۱.قسم میخورم من جواهرات را ندزدیدم.

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 CHEAPSKATE

🔴 خسیس ، بخیل ، آدم ارزان خر
مثال :

1.Don't be such a cheapskate - it's your turn to buy lunch.

۱.انقدر خسیس نباش، نوبت تو است که ناهار بخری.

@GuilanJavidanInstitute
#Idiom

🔴 Cat Burglar

🔴 دزدی که شب ها با بالارفتن از دیوار و بام به خانه دستبرد می زند، دزد خانه
مثال :
1.Even Rose had no proof that the cat burglar was in Cannes

۱.حتی رز هم هیچ مدرکی نداشت که دزد خانه در کن باشد.

@GuilanJavidanInstitute
#Idioms
🔴Not From Where I Stand

🔴برای ابراز متفاوت بودن نظرات
مثال :

1.A :I think You will lose all your money on that bet.
B : Not from where i stand.

۱.الف : من فکر میکنم تو تمام پولت را بر روی این شرط می بازی‌.
ب: من نظرم متفاوته.

@GuilanJavidanInstitute