GVAit3du
6.12K subscribers
324 photos
715 links
Canal de la Innovació Tecnològica a E(3)DUcació de la Generalitat Valenciana
https://portal.edu.gva.es/gvait3du
Download Telegram
📣 GVAit3du: "FORMACIÓ CLAUSTRES FITA 6 (gener23)"

Esta vesprada en horari de 18:00 a19:30 hores tindrà lloc la formació per a claustres CDC de la fita 6 , serà un esdeveniment en directe, però quedarà gravada per a que el personal docent dels centres CDC de la fita 6 puguen veure-la en qualsevol moment.

Teniu l'enllaç ací a l'esdeveniment en el curs d'aules 23SP47IN015 en el tema 0 "Mòdul Gestió Claustres"

La xerrada serà sobre https://sway.office.com/AAxkLroo2YyRFWe5?ref=Link

Us esperem.


-------------------------------

📣 GVAit3du: "FORMACIÓN CLAUSTROS HITO 6 (gener23)"

Esta tarde en horario de 18:00 a19:30 horas tendrá lugar la formación para claustros CDC del hito 6 , será un evento en directo, pero quedará grabada para que el personal docente de los centros CDC del hito 6 puedan verla en cualquier momento.

Tenéis el enlace aquí el evento en el curso de aulas 23SP47IN015 en el tema 0 "Módulo Gestión Claustros"

La charla será sobre https://sway.office.com/aaxklroo2yyrfwe5?ref=link

Os esperamos.


🔚
📣 GVAit3du: Disponible mòdul de Procediment ordinari de mesures d'abordatge (ITACA3-GAC)

Seguint instruccions de la Direcció General d'Inclusió Educativa, es posa a la disposició dels centres el nou mòdul de Procediments ordinaris de mesures d'abordatge, ajustat al DECRET 195/2022, d'11 de novembre, del Consell, d'igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià.

A aquest mòdul (disponible en ITACA3 Gestió Acadèmica) s'accedeix des de Procediments > Mesures d'abordatge > Procediment ordinari.

Poden consultar el manual des de l'ajuda contextual d'ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d'ITACA3) i també des d'ací: https://ceice.gva.es/webitaca/docs/Manuales_ITACA3/Gestion_Academica/Manual_Mesures_abordatge_procediment_ordinari_ITACA3-GAC_val.pdf

També poden consultar els manuals corresponents des de la pròpia ajuda contextual d'ITACA3-GAC (Gestió Acadèmica) > Ajuda. (http://ceice.gva.es/webitaca/docs/manuales_itaca3/manuals_itaca3-gac.pdf)

-------------------------------------

📣 GVAit3du: Disponible módulo de Procedimiento ordinario de medidas de abordaje (ITACA3-GAC)

Siguiendo instrucciones de la Dirección General de Inclusión Educativa, se pone a disposición de los centros el nuevo módulo de Procedimientos ordinarios de medidas de abordaje, ajustado al DECRETO 195/2022, de 11 de noviembre, del Consell, de igualdad y convivencia en el sistema educativo valenciano.

A este módulo (disponible en ITACA3 Gestión Académica) se accede desde Procedimientos > Medidas de abordaje > Procedimiento ordinario.

Pueden consultar el manual desde la ayuda contextual de ITACA (Ayuda contextual > Enlace a todos los manuales > Enlaces a todos los manuales de ITACA3) y también desde aquí: http://ceice.gva.es/webitaca/docs/Manuales_ITACA3/Gestion_Academica/Manual_Medidas_abordaje_procedimento_ordinario_ITACA3-GAC_cas.pdf

También pueden consultar los manuales correspondientes desde la propia ayuda contextual de ITACA3-GAC (Gestión Académica) > Ayuda. (http://ceice.gva.es/webitaca/docs/manuales_itaca3/manuals_itaca3-gac.pdf)

🔚
📣 GVAit3du: "TASQUES DE MANTENIMENT EN LA XARXA WIFI"

Demà dijous 16 de febrer, és possible que s'experimenten talls a la xarxa wifi a causa de tasques de manteniment als servidors.

Lamentem les molèsties que es pugen causar i treballarem per resoldre el problema el més prompte possible.

Agraïm la vostra comprensió.

------------------------------------

📣GVAit3du: "TAREAS DE MANTENIMINETO EN LA RED WIFI"

Mañana jueves 16 de febrero, es posible que se experimenten cortes en la red wifi a causa de tareas de mantenimiento en los servidores.

Lamentamos las molestias que se suben causar y trabajaremos para resolver el problema lo más pronto posible.

Agradecemos vuestra comprensión.

🔚
📣 GVAit3du: Canvis que afecten les contrasenyes de l'alumnat a Aules (excepte Infantil i Primària)

A partir del dia 27 de febrer de 2023, la gestió de les contrasenyes de l'alumnat patirà modificacions.

Teniu tota la informació a https://portal.edu.gva.es/aules/canvis-que-afecten-les-contrasenyes-de-lalumnat-a-aules/

----------------------------------

📣GVAit3du: "Cambios que afectan a las contraseñas del alumnado en Aules (excepto Infantil y Primaria)"

A partir del día 27 de febrero de 2023, la gestión de las contraseñas del alumnado sufrirá modificaciones.

Tienes toda la información en https://portal.edu.gva.es/aules/es/cambios-que-afectan-a-las-contrasenas-del-alumnado-en-aules/

🔚
📣 GVAit3du: "Acceptació de les condicions d’ús del Portal"

A partir del proper dimarts 21 de març, les usuàries i usuaris de PortalEdu que s’autentiquen, hauran d’acceptar explícitament les condicions d’ús del portal educatiu.

Més informació en https://portal.edu.gva.es/portal/va/acceptacio-de-les-condicions-dus-del-portal/

-------------------------------

📣 GVAit3du: "Aceptación de las condiciones de uso del Portal".

A partir del próximo martes 21 de marzo, las usuarias y usuarios de PortalEdu que se autentiquen, tendrán que aceptar explícitamente las condiciones de uso del portal educativo.

Más información en https://portal.edu.gva.es/portal/es/acceptacio-de-les-condicions-dus-del-portal-es/

🔚
📣 GVAit3du: "Guia per a la gestió de Solapaments en la Reserva d'espais i recursos"

Des del CDC es completa la guia de reserva d'espais i recursos al centre mitjançant l'aplicació de calendaris de Sharepoint.

Més informació en guia gestió de Solapaments en la Reserva d'espais i recursos

----------------------------------------

📣 GVAit3du: "Guía para la gestión de Solapamientos en la Reserva de espacios y recursos"

Desde el CDC se completa la guía de reserva de espacios y recursos en el centro mediante la aplicación de calendarios de Sharepoint.

Más información guía gestión de Solapamientos en la Reserva de espacios y recursos

🔚
📣 GVAit3du: NOVETATS CDC." FEEDBACK SOBRE EL CDC"

Este anunci va dirigit només per a persones que esteu en un equip directiu d'un centre CDC, coordinadores del projecte o coordinadores TIC.

El projecte CDC va néixer en abril de 2021 amb l'incorporació de 50 centres i a hores d'ara ja sóm més de 1000, en setembre s'incorporaran molts més centres.

Fins ara ens hem centrat amb la gestió de centre fent ús de les noves eines que proporciona el projecte CDC, per això volem saber fins a quin punt heu arribat amb la implantació del CDC al vostre centre.

És el moment d'arreplegar feedback per saber:
1. Nivell d'implantació del CDC.
2. Valoració del suport.
3. Necessitats de formació.

Aquest tràmit és totalment voluntari i no suposa cap responsabilitat i ens ajudarà molt a saber com estan anant les coses i quines necessitats teniu.

Moltes gràcies per participar i aconseguir entre totes i tots que el projecte agafe forma i evolucione.

PER A PARTICIPAR, CONSTESTA AL
SEGÜENT FORMULARI

----------------------------------------

📣 GVAit3du: NOVEDADES CDC." FEEDBACK SOBRE EL CDC"

Este anuncio va dirigido solo para personas que estáis en un equipo directivo de un centro CDC, coordinadoras del proyecto o coordinadoras TIC.

El proyecto CDC nació en abril de 2021 con la incorporación de 50 centros y a estas alturas ya sóm más de 1000, en septiembre se incorporarán muchos más centros.

Hasta ahora nos hemos centrado con la gestión de centro en uso de las nuevas herramientas que proporciona el proyecto CDC, por eso queremos saber hasta qué punto habéis llegado con la implantación del CDC en vuestro centro.

Es el momento de recoger feedback por saber:
1. Nivel de implantación del CDC.
2. Valoración del apoyo.
3. Necesidades de formación.

Este trámite es totalmente voluntario y no supone ninguna responsabilidad y nos ayudará mucho a saber cómo están yendo las cosas y qué necesidades tenéis.

Muchas gracias para participar y conseguir entre todas y todos que el proyecto coja forma y evolucione.

PARA PARTICIPAR, CONSTESTA AL SIGUIENTE FORMULARIO

🔚
📣 GVAit3du: NOVETATS AULES A DATA 28 de març.

1. Actualització versió Moodle 3.9.20

Hem actualitzat Aules a la versió 3.9.20, que aporta millores relatives al funcionament i la seguretat de la plataforma.

2. Permisos de desactivació i eliminació de matrícules en Aules Semipresencial.

S’han ajustat els permisos perquè tant els directors/les directores com les persones amb l’administració delegada i els/les docents puguen desactivar i eliminar la matrícula de qualsevol persona matriculada en l’aula virtual.

Per tal d’evitar la pèrdua de les activitats i les qualificacions que es produeix quan s’elimina una matrícula totalment, recomanem que la matrícula es desactive (clic en la rodeta i posar en estat “inactiu”)
en lloc d’eliminar-la totalment.

-------------------------------------------

📣 GVAit3du: NOVEDADES AULES A FECHA 28 de marzo.

1. Actualización versión Moodle 3.9.20

Hemos actualizado Aules a la versión 3.9.20, que aporta mejoras relativas al funcionamiento y la seguridad de la plataforma.

2. Permisos de desactivación y eliminación de matrícula en Aules Semipresencial

Se han ajustado los permisos para que tanto los directores/las directoras como las personas con la administración delegada y los/las docentes puedan desactivar y eliminar la matrícula de cualquier persona matriculada en el aula virtual.

Con el fin de evitar la pérdida de las actividades y las calificaciones que se produce al eliminar una matrícula totalmente, recomendamos que la matrícula se desactive (clic en la ruedecita y poner en estado «inactivo»)
en lugar de eliminarla totalmente.

🔚
📣 GVAit3du: Assistència en la configuració de múltiples pantalles amb LliureX.

A les aules dels centres educatius és habitual trobar ordinadors connectats a més d'una pantalla, típicament un canó projector o una pantalla interactiva.

En aquests casos, no sempre és senzill ajustar adequadament el seu funcionament.

Coneix les eines que ofereix LliureX per a facilitar aquesta tasca.

Més informació en https://portal.edu.gva.es/lliurex/va/assistencia-en-la-configuracio-de-multiples-pantalles/

---------------------------------------

📣 GVAit3du: Asistencia en la configuración de múltiples pantallas con LliureX.

En las aulas de los centros educativos es habitual encontrar ordenadores conectados a más de una pantalla, típicamente un cañón proyector o una pantalla interactiva.

En estos casos, no siempre es sencillo ajustar adecuadamente su funcionamiento.

Conoce las herramientas que ofrece LliureX para facilitar esta tarea.

Más información en https://portal.edu.gva.es/lliurex/es/asistencia-en-la-configuracion-de-multiples-pantallas/

🔚
📣 GVAit3du INFORMA: CANVI CONTRASENYA WIFI EECC

Per motius de seguretat, es durà a terme un canvi de contrasenyes a la WIFI d'Escoles Connectades aquest cap de setmana que afecta a l'usuari genèric "alumnat" i la xarxa de convidats.

A partir del dilluns 3 d'abril les contrasenyes actuals seran invàlides i es requerirà les noves per a accedir a la xarxa corresponent.

Per favor, consulteu les noves credencials en el correu enviat al centre i a la coordinació TIC.

Gràcies per la col·laboració

---------------------------------------------

📣 GVAit3du INFORMA: CAMBIO CONTRASEÑA WIFI EECC

Por motivos de seguridad, se llevará a cabo un cambio de contraseñas en la WIFI de Escuelas Conectadas el próximo fin de semana que afecta al usuario genérico "alumnat" y la red de "convidats".

A partir del lunes 3 de abril las contraseñas actuales serán inválidas y se requerirá las nuevas contraseñas para acceder a la red correspondiente.

Por favor, consultad las nuevas credenciales en el correo enviado all centro y a la coordinación TIC.

Gracias por la colaboración.