🔸 شرکت فرزانه آرمان 🔸
251 members
66 photos
6 videos
13 files
19 links
کانال رسمی شرکت فرزانه آرمان

اولـــین و بزرگـــترین تولید کننده
لوله های خونگیری و دستگاه های
آزمایشــگاهی در خاورمـــــــیانه

اطلاعات تماس :
www.fartest.ir
03142695550
@Farzaneh_Arman_Co
Download Telegram
to view and join the conversation
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir
Device Catalogue Ver2.pdf
1.6 MB
#کاتالوگ دستگاه های شرکت فرزانه آرمان 📒

📙Laboratory Device Catalogue

🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir
Catalogue of Tubes.pdf
1.3 MB
#کاتالوگ لوله های خونگیری شرکت فرزانه آرمان 📒

📙Catalogue Of Tubes

🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir
Solutions&Reagents&Kits Catalogue.pdf
2.4 MB
#کاتالوگ محلول ها، معرف ها و کیت های آزمایشگاهی شرکت فرزانه آرمان 📒

📙Solutions&Reagents&Kits Catalogue

🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir
Oil Centrifuge Device Catalogue.pdf
1.5 MB
#کاتالوگ دستگاه سانتریفیوژ نفت شرکت فرزانه آرمان 📒

📙Oil Centrifuge Device Catalogue

🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir
معرفی_لوله_های_غیروکیوم_فرزانه_آرمان.jpg
1 MB
#کاتالوگ لوله های خونگیری شرکت فرزانه آرمان 📒

📙Catalogue Of Tubes

🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
VS4000.png
2.3 MB
#کاتالوگ سانتریفیوژ سرعت پایین شرکت فرزانه آرمان 📒

📙Centrifuge VS4000 Catalogue

🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#کلیپ معرفی لوله های خونگیری غیروکیوم شرکت فرزانه آرمان

🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
#کاتالوگ سانتریفیوژ سرعت بالا شرکت فرزانه آرمان 📒

📙Centrifuge HS18500 Catalogue

🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest
🌏 www.fartest.ir

📲 telegram: @Farzaneh_Arman_Co

📱instagram : @farzaneh_arman_co

📞03142695550

📱09162669167

📨 marketing@fartest.ir

🎥 aparat.com/fartest