دکتر پتیران
388 subscribers
3.81K photos
1.05K videos
63 files
560 links
آموزش نگهداری و سلامت حیوانات

کلینیک فوق اختصاصی حیوانات کوچک
بزرگراه رسالت به سمت شرق پس از اتوبان صیاد شیرازی نرسیده به اتوبان امام علی (ع) خیابان استاد حسن بنا جنوب(مجیدیه جنوبی) نبش کوچه فراهانی پلاک ٢۴۵

تلفن های تماس :
☎️ 22531765
📱 09191771872
Download Telegram
انجام امور واکسیناسیون
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4012
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
انجام امور واکسیناسیون
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4012
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
انجام امور واکسیناسیون
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4012
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
انجام امور واکسیناسیون
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4012
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
خدمات درمانی در منزل
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4010
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
ارائه خدمات مشاوره ای رایگان
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4023
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
آموزشها و دانستنیهای مهم برای صاحبان پت
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4025
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
آموزشها و دانستنیهای مهم برای صاحبان پت
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4025
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
آموزشها و دانستنیهای مهم برای صاحبان پت
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4025
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
آموزشها و دانستنیهای مهم برای صاحبان پت
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4025
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
واگذاری و جفت یابی
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4031
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
واگذاری و جفت یابی
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4031
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
اورژانس
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4033
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
آموزشها و دانستنیهای مهم برای صاحبان پت
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4025
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
آموزشها و دانستنیهای مهم برای صاحبان پت
...
با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4025
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
900250000631282
...
|سامانه میکروچیپ

#900250000631282 #ثبت میکروچیپ #سامانه میکروچیپ #میکروچیپ

با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4050
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
900250000631287
...
|سامانه میکروچیپبا لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4097
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
900250000631287
...
|سامانه میکروچیپبا لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4097
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
900250000631288
...
|سامانه میکروچیپ

#900250000631288 #دکتر افشار #کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4102
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝
900250000785550
...
|سامانه میکروچیپ

#900250000785550 #دکتر افشار #کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

با لمس لینک زیر متن کامل برای شما نمایش داده می شود
http://drpetiran.com/?p=4106
ارسالی از سایت کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

www.drpetiran.com
www.drpetiran.ir
برای رزرو وقت و اطلاع از آدرس کلینیک تماس بگیرید:
22531765
09191771872

به ما بپیوندید:
کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

╔═ ✻ ✻ ✻ ═╗
🐾 @Drpetiran 🐾
╚═ ✻ ✻ ✻ ═╝