Dhiislam
278 subscribers
124 photos
6 videos
1 file
929 links
Download Telegram
މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އެއް މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
https://dhiislam.com/115050
ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
https://dhiislam.com/115054
ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުން: ޑރ. ޒަކަރިއްޔާ
https://dhiislam.com/115058
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް: ޑރ. އަނާރާ
https://dhiislam.com/115061
މިއީ ކާބަފައިންނަށްވުރެ އީމާންތެރިކަމާއި ދީންވެރިކަން ބޮޑުވާންޖެހޭ ޒަމާނެއް: ޝައިޚް ސަމީރު
https://dhiislam.com/115068
އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް ސެމިނާއެއް ފަށައިފި
https://dhiislam.com/115084
އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް ސެމިނާއެއް ފަށައިފި
https://dhiislam.com/115084
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަރުސް ޕޯޓަލް އިފްތިތާހްކޮށްފި

https://dhiislam.com/115105