Kênh Đầu tư Chứng khoán Online - CKOL 🇻🇳
393 subscribers
28 photos
5 links
Kênh Chứng khoán - Cung cấp Đánh giá Thông tin Đầu tư Dài hạn - Hỗ trợ Nhóm Chat và thành viên bên ngoài
Download Telegram
Phân bổ Danh mục Đầu tư (Chụp lại bên Nhóm Chat) 😃
Một số Thông tin thêm về Quyền mua Phát hành thêm - Pha loãng Cổ phiếu nhân dịp VND, MBS, GEX, ... đang diễn ra 😃