Bahar Tourism & Hospitality
1.42K members
783 photos
41 videos
7 files
147 links
👈اولین برگزار کننده دوره های MBA , DBA گردشگری و هتلداری و گردشگری سلامت
📌تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
021-88740058
@bahartourismm
Download Telegram
to view and join the conversation
📌ثبت نام دوره جدید آغاز شد 7 شهریور ماه 1398
با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

☎️شماره های تماس:
02188748217
02188740058
و یا از طریق لینک زیر پیش ثبت نام را انجام دهید
https://bahartourism.com/tourism-mba/

🆔@bahartourismm
🌀 Insta:bahar.tourism
❗️💡❗️ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۵


ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺳﯿﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻫﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ " ﺍﺭﯾﮏ ...."
ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻋﺪﺩ ﺑﺰﺭﮒ 23 ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ , ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ , ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﺶ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺁﻥ 23 ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ , ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ , ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺜﻼ 26 ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ . ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ 26 ﺑﻮﺩﻩ , ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ , ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ , ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﮐﻮﭼﮏ , ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ , ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ...
ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ .

ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ , ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﺮﺍ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ .

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ , ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺩﯾﺪﯾﺪ , ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛
ﭼﻮﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮ را صد در صد ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﻳﺪ .
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﭼﻮﻥ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ .
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﮕﺬﺭﯾﻢ .
ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﯼ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻭﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد.
🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
📞02188740058
🌐 www.bahartourism.com
Forwarded from TourismNews | اخبار گردشگری (Milad Farzaneh)
همانطور که در خبرها آمد، سه‌شنبه هفته آينده 12 شهریور ، زمان رای‌اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت (علی‌اصغر مونسان) در مجلس است.

چنانچه شما به‌جای نمایندگان مجلس بودید، آیا به وزیر پیشنهادی دولت رای اعتماد میدادین؟
Anonymous Poll
32%
بله ،به ایشان رای اعتماد می‌دادم
68%
نخیر ، به ایشان رای اعتماد نمی‌دادم
انشالله حالتان همیشه خوب باشد.
🌷🌿 یادمان نرود 🌷🌿
احساس ما بر روی همه چیز تاثیر میگذارد؛ روی اطرافیانمان، روی غذایی که می پزیم، روی کارمان، در تجویز داروی پزشک، در دستور مدیر، در نگاهِ پلیس، در ارزیابیِ ماموران کنترل و نظارت، رفتار و نحوه تدریس معلم، روی روابط اجتماعی و خانواده مان، حتی روی گل وگیاه خانه، روی شیری که مادر به نوزادش میدهد و روی نتیجه کار همه فعالیت ها...‌
پس این خیلی مهم است که حالمان را خوب کنیم در هرلحظه روی مدار محبت و مهربانی باشیم .
آدمی که پوچی و کوچکیِ دنیا را درک کرده، فکر میکند طلبکار دنیا نیست و بدهکارِ دنیا هم هست، کسانی که ظاهرساز نیستند و خواهان دستیابی به کمال انسانی، شرافت و بزرگواری است ، راحت و آسوده اند .
آرزومندِ حالِ خوبِ شما هستم.
🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
📞02188740058
🌐 www.bahartourism.com
چهار حسرت مدیران بزرگ​
وقتی صحبت از مدیران بزرگ می‌شود، همواره به موفقیت‌ها و دستاوردهای‌شان پرداخته می‌شود و کمتر دیده می‌شود که صحبت از فرایند سختی شود که این بزرگان پیموده‌اند تا به جایگاه قابل احترام‌شان دست یابند. این مدیران موفق از گذشته خود به نیکی یاد می‌کنند اما از آنجا که همیشه "ناراضی مثبت" هستند و به دنبال بهبود وضع موجودشان می‌باشند، حسرت‌هایی دارند که اگر کاری را انجام می‌دادند یا نمی‌دادند، شرایط بهتری داشتند. در ادامه با چهار مورد از حسرت‌های این مدیران بزرگ آشنا می‌شویم:🖍 کاش بیشتر ریسک می‌کردم.

کارآفرینان، مدیران و صاحبان کاروکسب برای اینکه به فرد بزرگی تبدیل بشوند، باید دست به ریسک بزنند اما وقتی در موقعیت مورد نظرشان قرار می‌گیرند، ذهنیت آنها تغییر می‌کند. رسیدن به مقصد باعث می‌شود که قدرت ریسک‌پذیری مدیران قدری کاهش یابد. این در صورتی است که برای استمرار موفقیت، لازم است که مدیران همواره روحیه ریسک‌پذیری خود را حفظ کنند. درآمد بالقوه یک کسب‌وکار در بلندمدت ارتباط مستقیمی با میزان ریسک‌پذیری مدیرارشد آن دارد. نفوذ به بازارهای جدید، توسعه محصولات جدید و مواردی از این دست همگی می‌توانند به رشد کسب‌وکار بینجامند در صورتی که مدیر آگاهانه ریسک‌های آن را بپذیرد.🖍کاهش در استخدام‌هایم بیشتر دقت می‌کردم.

تیپ شخصیتی کارآفرینان و مدیران موفق معمولاً به شکلی است که انرژی بسیار زیادی دارند، به سرعت تصمیم‌گیری می‌کنند، و به طور کلی سرعت‌شان مافوق تصور خیلی از افراد است. گاهی اوقات این سرعت باعث می‌شود که مدیر برای پست‌های خالی به سرعت افرادی را استخدام کند بدون توجه به آنکه آیا آن فرد شایستگی لازم برای احراز آن پست را دارد. داشتن کارمندی متعهد، سختکوش و قابل اعتماد خیلی متفاوت است با استخدام فردی که فقط به امید آخر ماه و گرفتن حقوق سر کار می‌آید.🖍 کاش بیشتر به دیگران گوش می‌کردم.

یکی از جذابیت‌های غیرقابل انکار کارآفرین یا مدیر بزرگی شدن، اختیار در تصمیم‌گیری است. خیلی حس خوبی دارد که بتوانیم حرف آخر را در سازمان‌مان بزنیم و از حق وتو برخوردار باشیم. اما خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک مدیر یا کارآفرین صرفاً با تکیه بر استعداد و قدرت شهودی خود بتواند به موفقیت دست یابد. اغلب صاحبان کاروکسب‌های موفق تیمی از مشاوران برجسته دارند که در حوزه‌های خاص خود سرآمد و صاحب‌نظر هستند. این تیم ممکن است متشکل از مربیان، همکاران، شرکا، کارمندان یا حتی یکی از اعضای خانواده باشد. در چنین شرایطی حتی اگر نظر هیچ‌کدام از اعضای تیم‌مان را نیز قبول نداشته باشیم، حداقل اطلاعات مفیدی درباره ماهیت کاری که انجام می‌دهیم یا تصمیمی که می‌گیریم، به دست می‌آوریم.🖍کاش برای زندگی شخصی‌ام بیشتر وقت می‌گذاشتم.

متعادل کردن ترازوی زندگی کار سختی است آن هم برای افرادی که به شغل‌شان عشق می‌ورزند. اما اگر می‌خواهیم زندگی سالمی داشته باشیم، باید راهی بیابیم و این تعادل را برقرار کنیم. اینکه خود را غرق در کار کنیم و روزهای آخر هفته هم وقتی را برای خانواده‌مان اختصاص ندهیم، کار ساده‌ای است اما در بلندمدت ما را به افرادی تک‌بُعدی تبدیل خواهد کرد. نکته مهم این است که هیچگاه نباید زندگی خانوادگی را فدای کار یا کار را فدای زندگی خانوادگی کرد بلکه باید هنر اولویت‌بندی را آموخت و آن را در زندگی به کار برد.
🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
📞02188740058
🌐 www.bahartourism.com
💡#سمینار مدیریت #مذاکره با #سرمایه_گذاران صنعت گردشگری ( دستیابی به تعالی سازنده با مرددها و مصمم ها)

📅 تاریخ: 14 #شهریور 98
ساعت: 16-18

ثبت‌نام در لینک زیر:
https://bahartourism.com/?p=10002

📞 02188740058
🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
دوره #تهران_شناسی کاربردی (روزهای پنجشنبه)

☎️شماره های تماس:
02188748217
02188740058
و یا از طریق لینک زیر ثبت نام کنید https://bahartourism.com/?page_id=9614

🆔@bahartourismm
🌀 Insta:bahar.tourism
سومین جلسه دوره #تهران_شناسی؛ با موضوع: #موزه های تهران

👤مدرس: دکتر غلامحسین تکمیل همایون
🕙زمان: 14 #شهریور، از ساعت 9:30 الی 13

💢جهت شرکت در رویداد به لینک زیر مراجعه کنید
🌐 https://bahartourism.com/?p=10077

📞 02188740058
📞 02188735566

🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
تخفیف 40% به مدت بسیار محدود
💡#سمینار مدیریت #مذاکره با #سرمایه_گذاران صنعت گردشگری ( دستیابی به تعالی سازنده با مرددها و مصمم ها)

📅 تاریخ: 14 #شهریور 98
ساعت: 16-18

ثبت‌نام در لینک زیر:
https://bahartourism.com/?p=10002

🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
دوره های MBA و DBA #گردشگری_سلامت آموزش عالی بهار

🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
کلاس DBA گردشگری، #هتلداری و #گردشگری_سلامت این هفته

👤مدرس: دکتر هویت طلب
🕙زمان: 14 #شهریور، از 16:30 الی 19:30

💢ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر:
🌐 https://bahartourism.com/?p=10100

🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
سمینار واکاوی مفهومی #گردشگری_سلامت پزشکی و تندرستی

👤مدرس: دکتر علی اصغر شالبافیان
🕙زمان: 28 #شهریور، از 16 الی 19

💢ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر:
🌐 https://bahartourism.com/?p=10125

🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
🔹فرزندان شما از آن شما نیستند ، آنها دختران و پسران زندگی اند.

آنها از طریق شما به دنیا گام نهاده اند ، نه از شما . وهر چند با شما هستند ، به شما تعلق ندارند.

شما شاید بتوانید عشقتان را به آنها بدهید ، ولی فکرتان را نمی توانید . زیرا آنها افکار خودشان را دارند .

شما شاید بتوانید برای جسمهای آنها مسکن فراهم آورید ، ولی نه برای روح آنها . زیرا روح آنها در خانه فردا مسکن دارد ، فردایی که شما قادر نیستید آن را ببینید. حتی در رویاهایتان .

شاید شما تلاش کنید که مثل آنها شوید ، ولی از آنها نخواهید که مثل شما شوند. زیرا زندگی به عقب باز نمی گردد و با دیروز سرو کار ندارد شما کمان هستید و فرزندانتان تیرهای زندگی اند ، که از این کمان پرتاب می شوند .

جبران خلیل جبران
🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
📞02188740058
🌐 www.bahartourism.com
تحصیل بی‌ثمر
✍️مولود پاکروان
📌تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی

46 درصد از واجدین شرایط کنکور امسال از انتخاب رشته نهایی صرف نظر کرده‌اند. این را سازمان سنجش می‌گوید. کافی است این خبر را در کنار دیگر آماری بگذارید که از صندلی‌های خالی‌مانده دانشگاه‌ها در چند سال اخیر خبر می‌دهند و به آن بیفزایید آمار دانش‌آموختگانی را که پس از چندین سال تحصیل و رویاپردازی! حالا مدرک به دست پشت درهای بازار کار مانده‌اند.

جای شگفتی نبود که نتایج کنکور نشان داد پس از چند سال مازاد ظرفیت پذیرش در رشته‌های ریاضی-فنی و مهندسی، حالا نوبت به علوم انسانی رسیده است که دیگر مشتری ندارد. پدیده‌ای که تحلیلگران آن را ناشی از بازدهی اقتصادی پایین تحصیل در رشته‌های زیرمجموعه این گروه‌ها و البته تغییرات جمعیتی دانستند. داوطلبان تحصیل در رشته‌های تجربی اما، هنوز هم چشمگیرند شاید به این دلیل که مشتاقان عبور از دروازه‌های رویایی دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی، به مطب‌های پردرآمدشان پس از فارغ‌التحصیلی امید دارند. پزشکی هنوز هم فریبنده است زیرا به نظر پولساز می‌آید.

این اما، تنها یک روی داستان است. روی دیگر ماجرا آماری است که نشان می‌دهد سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بیکاری در کشور 5 /40 درصد است! سال گذشته معاون آموزشی وزارت علوم ضمن اظهار نگرانی از نرخ بیکاری در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی یادآور شد سالانه 15 هزار فارغ‌التحصیل دکترا وارد جامعه می‌شوند در حالی که شرایط مناسبی برای به‌کارگیری و اشتغال آنها وجود ندارد.

بعید است به اطلاعات دیگری نیاز داشته باشیم. کشوری که تعداد دانشگاه‌هایش پنج برابر کشورهای پیشرفته دنیاست و صندلی‌های دانشگاهی‌اش خالی مانده، حجم عظیمی دانش‌آموخته مدرک به دست را راهی بازارهای کار کرده است؛ کسانی که پس از گذشتن از سد کنکور، پشت سدهای سخت‌تر اشتغال گرفتار شده‌اند. از تورم اقتصاد که گریبان همه را گرفته بگذریم، حالا جامعه با «تورم مدرک»روبه‌رو است! و تحصیلات عالی که قرار بود روزی مطمئن‌ترین راه برای افزایش درآمد و خروج از تله فقر باشد حالا سال‌های پرثمر جوانی افراد را می‌بلعد بی‌آنکه بتواند گشایشی در شرایط اقتصادی و اجتماعی‌شان ایجاد کند.

سازمان‌های توسعه، در چند دهه گذشته، همواره کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط را تشویق می‌کردند که روی آموزش کودکان در مقطع دبستان و نیز آموزش مهارت‌های شغلی متمرکز شوند. تصور بر این بود که دانشگاه‌ها در بازگشت سرمایه عمومی نقش کمرنگی دارند و تنها نخبگان را منتفع می‌کنند بی‌آنکه به محرومان جامعه سودی برسانند. این پارادایم در مدت 10 سال گذشته تغییر کرد. نهادهای بین‌المللی به تدریج پذیرفتند که کشورها به افراد متخصص آموزش‌دیده‌ای نیاز دارند که نیروی انسانی بخش‌های مختلف بازار کار از خدمات عمومی گرفته تا نوآوری‌های تکنولوژیک را تامین کنند و چالش‌های توسعه محلی و ملی را از میان بردارند.

این روزها پدران و مادران بسیاری درگیر یافتن شغل‌اند و آنها که کاری دارند نگران توانایی تامین نیازهای خانوار و فرزندانی که می‌بینند والدینشان حتی با مدارک دانشگاهی معتبر در اولین قدم‌ها برای رفع نیازهای مالی و مادی درجا می‌زنند نگران‌اند یک دهه بعد خود پایشان را جای پای والدین‌شان بگذارند. در سال 2014 مطالعه‌ای که در ایالات متحده انجام گرفت نشان داد فقرای آمریکایی «تحصیل‌کرده‌ترین» فقرا در طول تاریخ این کشور هستند. و اگر باور داشته باشیم که فقر به نسل‌های بعدی به ارث می‌رسد، این ناامیدکننده‌ترین یافته تاریخ است!
بر مبنای پژوهش مشاغل مستقل (Freelancing in America;2018) در آمریکا، 93 درصد از افراد شاغل در این حرفه‌ها با چهار سال تحصیل دانشگاهی می‌گویند تنها مهارت‌هایی که آموخته‌اند به درد شغلشان می‌خورد. این یافته پیام مهمی دارد. تغییرات سریع تکنولوژیک همراه با افزایش هزینه‌های تحصیل، نظام سنتی آموزش را به گذرگاه پرریسک و حتی بی‌موردی تبدیل کرده است.

از خاطر نبریم بیشتر دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به دلیل پایین بودن کیفیت برنامه‌ها و محتوای درسی، بی‌انگیزگی استادان و دانشجویان و نبود نظام ارزشیابی موثر، بدون مهارت‌های مورد نیاز با انبوهی از محفوظات بی‌فایده راهی بازار کار می‌شوند. این افراد اغلب رقابت‌پذیر نیستند و میدان بازی را به رقبای ماهرتری که مدارک دانشگاهی هم ندارند واگذار می‌کنند. شاید کمی زود باشد که در مورد سیاست‌های مقابله با این پدیده صحبت کنیم. اما این همه، واقعیت‌هایی است که نباید در سیاستگذاری از نظر دور بماند. اگر روزی شواهد اثبات کند که تحصیلات دانشگاهی بیش از آنکه راهی برای گریز از تله فقر باشد خود به تله تبدیل شده است.
🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
📞02188740058
🌐 www.bahartourism.com
سمینار واکاوی مفهومی #گردشگری_سلامت پزشکی و تندرستی

👤مدرس: دکتر علی اصغر شالبافیان
🕙زمان: 28 #شهریور، از 16 الی 19

💢ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر:
🌐 https://bahartourism.com/?p=10125

🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism
🕊با بهار کوچ تور کارگاه موزه شناسی را تجربه کنید و خاطره بسازید:

" تهران شهر موزه ها "
🏛موزه های تهران را با ما ببینید
📌قرار ما: جمعه ۲۹ شهریور
ساعت ۹ صبح مقابل موزه ی ارامنه ( خیابان جمهوری اسلامی، خیابان میرزا کوچک خان، موزه ی ارامنه )
و ادامه مسیر : موزه ملی ( دوران اسلامی ) موزه مقدم و موزه استاد علی اکبر صنعتی
🗒خدمات : ورودی موزه ها، میان وعده در کافه زیبا و تاریخی فخرالدوله

👤توضیح : در این تورکارگاه استاد دکتر غلامحسین تکمیل همایون همراه ما خواهند بود و از توضیحات این تهران پژوه عالیقدر بر خوردار می شویم .
👟وسایل مورد نیاز : کفش مناسب پیاده روی بپوشید.

🍲در پایان تور کارگاه موزه گردی همراهان در صورت تمایل می توانند ناهار را دونگی در کافه "دیزی " در محله عودلاجان نوش جان کنید .

💴هزینه ی تور : ۸۰ هزار تومان
💳 شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۴۸۸۴۰۷۶۱
به نام خانم نازنین مرادی کل بلندی واریز و فیش یا رسید مربوط را به شماره ی ۰۹۳۰۷۰۶۲۳۲۵ اعلام نمایید ( تلگرام و واتسپ )
چهارمین جلسه دوره #تهران_شناسی؛ با موضوع: #فرهنگ_عامه_تهرانی_ها

👤مدرس: دکتر احمد تمیم داری
🕙زمان: 28 #شهریور، از ساعت 9:30 الی 13

💢جهت شرکت در رویداد به لینک زیر مراجعه کنید
🌐https://bahartourism.com/?p=10220

📞 02188740058
📞 02188735566

🆔 @bahartourismm
🌀 instagram.com/bahar.tourism