វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ-ផ្លូវការ
8 394 subscribers
ឆានែល «វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ-ផ្លូវការ» សម្រាប់ចែកជូននូវ​ព័ត៌មានផ្លូវការ បង្ហាញជូននូវសមិទ្ធិផលនានាដែលកំពុង​អនុវត្ត និងសម្រេចបានរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។
If you have Telegram, you can view and join
វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ-ផ្លូវការ right away.