បណ្ណាល័យរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
417 subscribers
Channel បណ្ណាល័យរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បង្កើតឡើង ដើម្បីផ្តល់ជូននូវព័ត៌មាន អំពីការផ្តល់ជូននូវសេវាបណ្ណាល័យ ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនិងបណ្ណាល័យ ចំណេះដឹងផ្សេងៗ និង សៀវភៅថ្មីៗ! សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជាសមាជិកនៃ Channel នេះ!📘📙📚📖📕🗞📊
If you have Telegram, you can view and join
បណ្ណាល័យរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា right away.