លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា [សម្រាប់សាធារណជន]
602 members, 95 online
គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បី ផ្តល់សេវាព័ត៌មានឲ្យកាន់តែរហ័ស វិសាលភាពធំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធិភាពវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា សម្រាប់សាធារណជន។
ដើម្បីទទួលព័ត៌មាន សូមមេត្តាចុចលីង ខាងក្រោមដើម្បីចូលរួម។

https://t.me/joinchat/uCmjYIlOA_hjYTdl
You are invited to the group លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា [សម្រាប់សាធារណជន]. Click above to join.