حامیان دیروز دوستداران امروزحقوقدان جوان فرشادباشام بیلواری
380 members, 13 online
√مدیرعامل موسسه حقوقی عدالت نوین کرمانشاه
√کاندیدای پنجمین دوره شورای شهرکرمانشاه
√مشاوروکارشناس ارشدحقوق
√کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کرمانشاه
You are invited to the group حامیان دیروز دوستداران امروزحقوقدان جوان فرشادباشام بیلواری. Click above to join.