الاحمدی خپرندوي اداري
4 902 subscribers

#کانال الاحمــــــدی نشرات اداره
درین کـانـال بـهتــرین نـعــت هــای تـازه
گلچـین زیبــا دلنشـین را دریـافـت کنــید
بــه زبــان های مختلف
#اوزبکی
#فارسـی.
#پشتو
#عربی
#وغیره
نـشر میـشود
مابر زدی داعش خوارج هستیم
You are invited to the channel الاحمدی خپرندوي اداري. Click above to join.