کارگروه تجربیات مدیران موسسات نیکوکاری
211 members, 37 online
ماموریت کارگروه:
به اشتراک گذاری تجربیات مدیران موسسات نیکوکاری در راستای توانمند سازی بیشتر می باشد.
لینک عضویت:
https://t.me/+UKLxTahHMp9I-1gR
You are invited to the group کارگروه تجربیات مدیران موسسات نیکوکاری. Click above to join.