ដំណឹងល្អអំពីការចុះមកនៃនគរព្រះ
899 members, 40 online
💗តើគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំរស់នៅដោយហត់នឿយ និងលំបាកខ្លាំង? សូមជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចដោះស្រាយបាន!💗 📖🌱🌱ចូលរួមក្រុមសិក្សា និងរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាមួយគ្នា។
You are invited to the group ដំណឹងល្អអំពីការចុះមកនៃនគរព្រះ. Click above to join.