គ្រុបសាងឡានពី (Mars Auto) USA -Cambodia
8 235 members, 914 online
Mars Auto Shipping ឯកទេសដឹកជញ្ជូនរថយន្ត🚘
សួស្តីបងៗនៅក្នុងគ្រុបទាំងអស់គ្នា❤️! គ្រុបនេះគឺសម្រាប់រថយន្ត ដូចនេះសូមបងបងគ្នាផុសអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងរថយន្តបានហើយ បើមានផុសអ្វីក្រៅពីរថយន្តខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតិ លុបចេញ នឹងដកចេញតែម្តង! សូមអរគុណ 🙏
You are invited to the group គ្រុបសាងឡានពី (Mars Auto) USA -Cambodia. Click above to join.