امیدنگار (گروه تخصصی مهندسان طراح ساختمان)
229 members, 42 online
گروه نرم افزاری امیدنگار
شماره تماس:
+98 21 2280 4937
+98 912 45 45 006
+98 912 56 20 347
آدرس کانال:
@omidnegarsoft
آدرس سایت:
www.omid-negar.com
You are invited to the group امیدنگار (گروه تخصصی مهندسان طراح ساختمان). Click above to join.