باران1
581 members, 7 online
💐💐💐
موسسه ترنم مهر باران زنجان
سال شروع فعالیت: آبان ماه سال ۱۳۹۴
سال ثبت: اردیبهشت ماه سال ۹۵
هدف شناسایی اقشار آسیب پذیر و توانمند کردن آنها
You are invited to the group باران1. Click above to join.