ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.📖
1 257 members, 21 online
You are invited to the group ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.📖. Click above to join.