វេទិកាធុរៈកិច្ច - មាតាបិតា
332 members, 61 online
សូមគោរព ជម្រាបសួរ និងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមតេឡេក្រាមវេទិកាធុរៈកិច្ច មាតាបិតា និងសាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ និងណត្សឡាញន៍។ សមាជិកទូទៅនៃក្រុមធុរៈកិច្ចនេះ មានឱកាសផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ឬសេវាកម្មនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗដល់គ្នាក្នុងការលក់លើទីផ្សារ។
You are invited to the group វេទិកាធុរៈកិច្ច - មាតាបិតា. Click above to join.