8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು
6 530 members, 11 online
ವಿಶೇಷತೆ
೧. ವಿಡಿಯೋ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ
೨. ನೀವು ರಚಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಗಳನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು
೩. ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ
೪. ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
You are invited to the group 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು. Click above to join.