Don't have Telegram yet? Try it now!
شبکه آموزشی کشاورزی زیستی و سالم
105 members
شبکه آموزشی کشاورزی زیستی و سالم
این شبکه برای آموزش مسائل مربوط به حوزه زیست فناوری برای عموم مردم بویژه کشاورزان زحمتکش ونمایندگان شرکت زیست فناورسبز ایجادشده است و
تکمیل کننده سیستم آموزش الکترونیک شرکت و پاسخگوی سوالات فنی شمامیباشد
ادمین
@mradkish
You are invited to the group شبکه آموزشی کشاورزی زیستی و سالم. Click above to join.