🌍كافه دانش®
812 subscribers
گام‌هایی برای آموختن در حوزه‌ی کسب‌وکار

كد شامد 👇
http://t.me/itdmcbot?start=knowledge2020

ارتباط اختصاصي براي سوال، درخواست يا پيشنهاد
@emkancustomer
You are invited to the channel 🌍كافه دانش®. Click above to join.