مباحث ریاضی در دانشگاه
358 members, 25 online
گروهی برای رفع اشکال دروس ریاضی عمومی (تبلیغ، ارسال لینک و اضافه کردن ربات به گروه ممنوع است)
You are invited to the group مباحث ریاضی در دانشگاه. Click above to join.