ریاضی شاکریان ( نمره ۲۰ امتحان نهایی )
8 618 subscribers
من عاشق ریاضی ،خدا و رتبه سازی ام . بهت کمک میکنم رتبه کنکور بشی


سوال یا سفارش محصول :

@sebghat_support

shakeryan.com

تلفن : 38117-051
09014253050
نتایج دانش آموزانم 👇
@shakeryan_nazar

اینستا رتبه سازی

instagram.com/mehdi_shakeryan
You are invited to the channel ریاضی شاکریان ( نمره ۲۰ امتحان نهایی ). Click above to join.